TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ke­to­ral De­ri Kre­miBi­lim

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/gx40 g’lik tüp­.

Ke­to­ral Şam­pu­an

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 20 mg/mLx100 mL’lik plas­tikşişe.

Eşdeğeri:Fun­go­ralŞam­pu­an: 20 mg/mLx100 mL (İl­san); Ko­na­zolŞampuan: 20 mg/mLx100 mL (Kurt­san).

End.: Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris, ti­nea ma­nus ve ti­neape­dis gi­bi de­ri­nin der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin kan­di­daen­fek­si­yon­la­rın­da, ti­nea (pi­ti­ri­ya­zis) ver­si­ko­lor­da ve se­bo­re­ikder­ma­ti­tin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ke­to­ko­na­zo­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­tal­mik en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­maz. Ge­be­likve em­zir­me üze­rin­de her­han­gi bir olum­suz et­ki­si yok­tur. An­cak ge­be­lik­tehe­kim ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Te­da­vi­si sı­ra­sın­da sey­rek ola­rak uy­gu­la­ma böl­ge­sin­deir­ri­tas­yon ve yan­ma du­yu­su gö­rül­müş­tür. Na­di­ren, kon­takt der­ma­titgi­bi böl­ge­sel aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:KetoralKrem: De­ri­nin man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da gün­debir kez en­fek­te böl­ge­yi ta­ma­men ör­te­cek şe­kil­de, to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­nır.Uy­gu­la­ma­yaçok kı­sa sü­re­de ya­nıt alın­ma­sı­na rağ­men, te­da­vi­ye ge­nel­lik­le ikihaf­ta de­vam edi­lir. Se­bo­re­ik der­ma­tit te­da­vi­sin­de gün­de iki kez,dört haf­ta bo­yun­ca, et­ki­le­nen böl­ge­ye uy­gu­la­nır. KetoralŞampuan: Ke­pek­len­meve Se­bo­re­ik Der­ma­tit: Saç­lar su ile ıs­la­tı­lır ve Ke­to­ralMe­di­kal Şam­pu­an sü­rü­le­rek kö­pür­tü­lür. Kö­pük­lüola­rak 3-5 da­ki­ka bek­le­til­dik­ten son­ra saç­lar ve baş de­ri­si su ileiyi­ce du­ru­la­nır. Baş­lan­gıç­ta 2-4 haf­ta sü­rey­le, haf­ta­da iki­şer kezuy­gu­la­nır. Pro­fi­lak­si: 1-2 haf­ta­da 1 ke­re­lik uy­gu­la­ma ile sağ­la­nır. Pi­ti­ri­ya­zis Ver­si­ko­lor:Has­ta böl­ge­lersu ile ıs­la­tı­lıp, Ke­to­ralMe­di­kal Şam­pu­an sü­rü­le­rek kö­pür­tü­lür. Has­ta böl­ge­ler kö­pük­lüola­rak 3-5 da­ki­ka bek­le­ti­lir. Su ile iyi­ce du­ru­la­na­rak hav­lu ile gü­zel­ceku­ru­la­nır. Baş­lan­gıç­ta 5 gün sü­rey­le gün­de bi­rer kez uy­gu­la­nır.Özel­lik­le yaz pe­ri­yot­la­rın­dan ön­ce ol­mak üze­re nüks­le­ri ön­le­mekiçin 3 gün sü­rey­le gün­de bi­rer kez uy­gu­la­nır.

Ke­to­ral Tab­let

Ke­to­ko­na­zol 200mg

Ambalaj: 10 tablet.

Eşdeğeri:Fun­go­ralTab­let: 200 mgx10 ve 30 tablet (İl­san); Ni­zo­ralTab­let: 200 mgx10 tablet (Janssen-Cilag).

End.:Mantarlarınne­den ol­du­ğu kan­di­di­ya­zis, kro­nik mu­ko­kü­ta­noz kan­di­di­ya­zis, a­ğızman­tar­la­rı, kan­di­dü­ri, blas­­to­mi­ko­zis, kok­ki­di­o­i­do­mi­koz, his­top­laz­moz,kro­mo­mi­koz ve pa­ra­kok­ki­di­o­do­mi­koz gi­bi man­tar en­fek­si­yon­la­rın­daen­di­ke­dir. Ay­rı­ca tri­ko­fi­ton ve kan­di­da tür­le­rin­ce o­luş­tu­ru­lanon­yi­mi­koz­lar­da, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor (ti­ne­a ver­si­ko­lor) veva­ji­nal kan­di­di­ya­zis­te de kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Kontr.E.:Ke­to­ko­na­zo­lea­şı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­to­ko­na­zol he­pa­to­se­lü­ler tip­te he­pa­to­tok­si­si­te­yeyol a­ça­bi­lir. Çok sey­rek o­la­rak a­şı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu o­lu­şa­bi­lir.Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol an­ne sü­tü­ne geç­ti­ğin­den,te­da­vi gö­ren an­ne­ler bu sü­re­de em­zir­me­me­li­dir. Ke­to­ko­na­zo­lün 2ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da gü­ve­nir­li­ği he­nüz be­lir­le­ne­me­miş­tir.

Yan E.:Ka­ra­ci­ğerbo­zuk­lu­ğu sey­rek o­la­rak or­ta­ya çık­mak­ta­dır fa­kat çok dik­kat e­dil­me­sige­re­ken bir re­ak­si­yon­dur. Bu­lan­tı/kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re, he­pa­to­tok­si­si­te,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, uy­ku ha­li, fo­to­fo­bi, ka­şın­tı, a­teş yük­sel­me­sive tit­re­me­ler, ji­ne­ko­mas­ti, em­po­tans, trom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­nive he­mo­li­tik a­ne­mi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ta­sit­ler,an­ti­ko­li­ner­jik­ler, H2 re­sep­tör blo­ker­le­ri ke­to­ko­na­zo­lüne­mi­li­mi­ni a­zalt­mak­ta­dır. Ke­to­ko­na­zol ku­ma­ri­nin an­ti­ko­a­gü­lan et­ki­si­nişid­det­len­di­re­bi­lir. Ri­fam­pin, bir­lik­te a­lın­dı­ğın­da ke­to­ka­no­zo­lünse­rum dü­zey­le­ri­ni dü­şür­mek­te­dir. Ke­to­ko­na­zol­le fe­ni­to­i­nin bir­lik­tea­lı­mı her i­ki i­la­cın da me­ta­bo­liz­ma­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir. E­ta­nolke­to­ko­na­zol­le et­ki­le­şe­rek di­sül­fi­ram-ben­ze­ri et­ki­ye ne­den o­lur.Ke­to­ko­na­zol me­tilp­red­ni­zo­lo­nun a­tıl­ma­sı­nı ya­vaş­la­tır.

Doz Önerisi: E­riş­kin­le­re gün­de bir tab­let, cid­di en­fek­si­yon­lar­da2 tab­let ve­ri­le­bi­lir. 2 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra 3.3-6.6 mg/kg ü­ze­rin­denhe­sap­la­nan gün­lük doz, tek bir se­fer­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Ke­to­ral Va­ji­nal Su­po­zi­tu­var

Ke­to­ko­na­zol

Ambalaj: 400 mgx3 ovül­.

End.:Akut vekro­nik vul­vo­va­ji­nal kan­di­do­zun lo­kal te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.Kro­nik nük­se­den vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz­da, mi­de ve ba­ğır­sak­lar­da­kiCan­di­da tür­le­ri­ni de­net­le­mek ama­cıy­la ke­to­ko­na­zo­lunoral form­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Ke­to­ko­na­zo­lea­şı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Lo­kal ola­rak du­yar­lık ya daaller­jik re­ak­si­yon gö­rü­lür­se te­da­vi ke­sil­me­li­dir. En­fek­te ol­du­ğudu­rum­lar­da, has­ta eşi­nin de te­da­vi edil­me­si ge­re­kir. Ba­zı has­ta­lar­dası­nır­lı oran­da int­ra­va­ji­nal emi­lim gö­rü­le­bi­le­ce­ğin­den, ge­be­liksı­ra­sın­da sa­de­ce te­da­vi­de­ki risk/ya­rar ora­nı­nın has­ta­nın le­hi­neol­du­ğu­na ka­rar ver­ildi­ği du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­nege­çen ak­tif mad­de mik­ta­rı, kli­nik önem ta­şı­ma­ya­cak ka­dar az­dır.

Yan E.: Ge­nel­lik­le iyi to­le­re edi­lir.Na­di­ren, özel­lik­le te­da­vi­nin ilk gün­le­rin­de lo­kal ir­ri­tas­yon, ka­şın­tıve yan­ma du­yu­su gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Üç gün sü­rey­le her ge­ce 1 su­po­zi­tu­var uy­gu­la­nır.İnat­çı ol­gu­lar­da uy­gu­la­ma sü­re­si­ni 6 gü­ne çı­kart­mak ge­re­kir.

Ketoral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki