TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­moks FilmTab­letBi­lim

Amo­ksi­sil­in tri­hid­rat500 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 125 mg.

Ambalaj: 15 tablet.

Eşdeğeri:KlavunatFilm Tablet: 625 mgx15tab­let (Atabay); KlavupenFilm Tablet: 625 mgx15tab­let (Toprak).

Kla­moks BiD FilmTab­let

Amok­si­si­lin tri­hid­rat875 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 125 mg

Ambalaj: 10 tablet.

Eşdeğeri:Amok­la­vin-BİD Film Tab­let: 625 mgx10tab­let, 1 gx10 tab­let (De­va); Amok­si­lav BİD Film Tab­let: 1 gx10 tab­let (İl­san); Aug­mentin-BİD Film Tab­let:1 gx10 tab­let (GSK); Bio­ment-BİDFilm Tab­let: 1 gx10tab­let (Fako); Croxilex-BİD Film Tab­let:625 mgx10 tab­let, 1 gx10 tab­let (İ.E.Ulagay); Kla­vu­penBID Film Tab­let: 1 gx10tab­let (Top­rak).

Kla­moks BiD 200/28 Oral Süspansiyon

Amok­si­si­lin tri­hid­rat200 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 28.5 mg/5 mL

Ambalaj: Sulandırıldığında 70 mLsüspansiyon verebilecek toz içe­ren şişe.

Eşdeğeri:Amok­la­vin-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Amok­si­lavBİD 200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Augmentin-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bioment-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİD200/28 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İ.E.Ulagay).

Kla­moks BiD Fort 400/57 Oral Süs­pan­si­yon

Amok­si­si­lin tri­hid­rat400 mg, po­tas­yum kla­vu­la­nat 57 mg/5 mL

Ambalaj: Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 70 mLsüs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz içe­ren şişe.

Eşdeğeri:Amok­la­vin-BİDForte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (De­va); Amok­si­lavBİD Forte 400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (İl­san); Aug­men­tin-BİD Forte400/57 Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (GSK); Bio­ment-BİD400/57 Forte Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL (Fako); Croxilex-BİD Forte 400/57Oral Süs­pan­si­yon: 70 mL ( İ.E.Ulagay).

End.:Duyarlıbakteri tür­le­ri­nin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bıgi­bi üst so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; akut ve kro­nik bron­şit, lo­berve bron­kop­nö­mo­ni, am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si gi­bi alt so­lu­num yol­la­rıen­fek­si­yon­la­rı; fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı,int­ra­ab­do­mi­nal sep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, sep­tik abor­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı,şank­ro­id ve go­no­re gi­bi üro­­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit,sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­­ra­sı en­fek­si­yon­lar gi­bi çe­şit­lien­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larözel­lik­le bir çok al­ler­je­ne du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve pa­ren­te­raluy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür. Böb­rek fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu amok­si­si­lin ve po­tas­yum kla­vu­la­nat atı­lı­mı­nı ge­cik­ti­rir­sede, bo­zuk­luk di­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cındo­za­jı­nı azalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­yaoral yol­dan uy­gu­lan­mış­sa da pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lugö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­lersü­te geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zisbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nolve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı ha­lin­de, ikiila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­na se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­linalan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir. Di­sül­fi­ram ilebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Klamoks Film Tablet: E­riş­kin­ler­de Kla­moks do­zu, her 8 sa­at­te bir 625 mg’lik 1 tab­let­tir. Ye­mekza­ma­nın­dan ba­ğım­sız o­la­rak, gast­ro­in­tes­ti­nal ka­nal­dan i­yi ab­sor­bee­di­lir. Klamoks BİD Film Tablet: Eriş­kin­le­re ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­a, şid­det­lien­fek­­si­yon­lar­da gün­de 2 kez Kla­moks 1 g tab­let uy­gu­lan­ma­lı­dır. Te­da­vi, du­rum göz­den ge­çi­ril­mek­si­zin14 gün­den da­ha uzun sür­dü­rül­me­me­li­dir. Kla­moks 1 g Film Tab­let 12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­raöne­ril­me­mek­te­dir.Klamoks BİD Oral Süspansiyon: Kla­moks BİD 200/28 mg ve 400/57 mg Oral Süs­pan­si­yon’lar, 2 ay-6 yaş gru­bu ço­cuk­la­rınkul­la­nı­mı için for­mü­le edil­miş­tir. Öne­ri­len ola­ğan gün­lük doz, ha­fifve or­ta şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 25/3.6 mg/kg/gün, eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek12 sa­at aray­la uy­gu­la­nır. Şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 45/6.4 mg/kg/gün, eşitdoz­la­ra bö­lü­ne­rek 12 sa­at aray­la uy­gu­la­nır.

Klamoks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki