TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kla­vu­nat FilmTab­letAta­bay

Amok­si­si­lin 500 mg,po­tas­yum kla­vu­la­nat 125 mg.

Ambalaj: 15 film tab­let.

Eşdeğeri:KlamoksFilm Tablet: 625 mgx15tab­let (Bilim); KlavupenFilmTablet: 625 mgx15 tab­let (Toprak).

Kla­vu­nat Oral Süs­pan­si­yon

Amok­si­si­lin, po­tas­yumkla­vu­la­na­t

Ambalaj: Pe­di­yat­rik (125 mg/31.25mg): Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da 100 mL’lik süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şımiçe­ren şişe:: Fort (250 mg/62.5 mg): Su­lan­dı­rıl­dı­ğın­da100 mL’lik süs­pan­si­yon ve­re­bi­le­cek toz ka­rı­şım içe­ren şişe.

Eşdeğeri: Kla­vu­penOral Süs­pan­si­yon: 100 mL, Kla­vu­penFort Oral Süs­pan­si­yon: 100 mL (Top­rak).

End.:Si­nü­zit,ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı; akut ve kro­nik bron­şit, bron­kop­nö­mo­ni,am­pi­yem, ak­ci­ğer ap­se­si; fu­ron­kül/ap­se­ler, se­lü­lit, ya­ra en­fek­si­yon­la­rı,int­ra­ab­do­mi­nal sep­sis gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı;sis­tit, pi­ye­lo­nef­rit, sep­tik abor­­tus, lo­hu­sa hum­ma­sı, pel­vis en­fek­si­yon­la­rı,şank­ro­id ve go­no­re gi­bi üro­­­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar ve os­te­omi­ye­lit,sep­ti­se­mi, pe­ri­to­nit, ame­li­yat son­ra­sı en­fek­si­yon­­la­rın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di ve hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­to­id tip­teaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Bu tip re­ak­si­yon­larpa­ren­te­ral uy­gu­la­ma­da oral uy­gu­la­ma­ya gö­re da­ha sık gö­rül­müş­tür.Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olanlarda ilacın atı­lı­mı ge­cik­ir­se de, bo­zuk­lukdi­ya­liz ge­cik­ti­re­cek ka­dar şid­det­li de­ğil­se ila­cın do­za­jı­nıazalt­mak ge­rek­mez. Ge­be­lik­te sı­nır­lı sa­yı­da has­ta­ya oral yol­dan uy­gu­lan­mış­sada pla­sen­ta­dan ko­lay­ca geç­ti­ğin­den, zo­run­lu gö­rül­me­dik­çe ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­ler sü­te geç­ti­ğin­denem­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Di­ya­re,psö­do­memb­ra­nöz ko­lit, ha­zım­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma ve kan­di­di­ya­zisbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Pro­be­ni­sid, amok­si­si­li­nin re­nal tü­bü­ler sek­rek­si­yo­nu­nuazal­tır. Al­lo­pü­ri­nol ve se­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin­le­rin bir­lik­tekul­la­nı­mı ha­lin­de, iki ila­cı bir­lik­te alan has­ta­lar­da, tek ba­şı­nase­mi­sen­te­tik pe­ni­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re raş in­si­dan­sı yük­se­le­bi­lir.Di­sül­fi­ram ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Kla­vunat Film Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da(40 kg ve bu­nun ü­ze­rin­de­ki ço­cuk­lar) gün­de 3 kez 1 tab­let (8 sa­at­te1 tab­let) şek­lin­de­dir. He­kim kont­­ro­lü ol­mak­sı­zın te­da­vi 14 gün­den faz­lasür­dü­rül­me­me­li­dir.Kla­vunat Oral Süspansiyon: Kla­vu­nat ye­mek za­ma­nı­na bağ­lı ol­mak­sı­zıni­yi ab­sor­be e­di­lir. Pe­di­yat­rik süs­pan­si­yon: 9 ay-2 yaş (7-12 kg) gün­de 3 kez ya­rımöl­çek (2.5 mL) kul­la­nı­lır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz ar­tı­rı­la­bi­lir.2-7 yaş (12-25 kg) ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez bir öl­çek (5 mL) kul­la­nı­lır. Fort süs­pan­si­yon: 7-12 yaş a­ra­sı (25-40 kg) ço­cuk­la­ragün­de 3 kez bir öl­çek (5 mL) kul­la­nı­lır. A­ğır en­fek­si­yon­lar­da doz i­kika­tı­na çı­kar­tı­la­bi­lir. He­kim kont­ro­lü ol­mak­sı­zın te­da­vi 14 gün­den faz­lasür­dü­rül­me­me­li­dir.

Klavunat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki