TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Koäte-DVI Flakon    Biem

Fak­tör ­VI­II

Ambalaj: 250 IUx1 fla­kon ve 5 mL’lik 1eri­ti­ci, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti:: 500 IUx1 fla­kon ve 5 mL’lik 1 eri­ti­ci, 1 transferiğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama seti :: 1000IUx1 fla­kon ve 10 mL’lik 1 eri­ti­ci, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi veuygulama seti.

Eşdeğeri:EmoclotD.I. Fla­kon: 500 IUx1fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Koçsel); Fac­ta­ne Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Er­Kim); HaemoctinSDH Fla­kon: 250 IUx1fla­kon, 500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Kansuk); MonarcM Fla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000IUx1 fla­kon (Cankat); Uman-Cry D.I. Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (On­ko).

En­d.:Fak­törVIII ek­sik­li­ği bu­lu­nan (he­mo­fi­li A) has­ta­lar­da kanamala­rıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontr.E.:Ağır he­mo­fi­li-Ahas­ta­la­rı­nın %10-20’sin­de gö­rü­len ve güç­lü tep­ki ve­ren tip­te fak­törVI­II in­hi­bi­tö­rü var­lı­ğı bir kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te he­mo­fi­li uz­ma­nıbir he­kim de­ne­ti­min­de is­tis­nai ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Fak­tör VI­II ile he­mo­fi­li-A te­da­vi­sibir uz­man he­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Bir aler­jik ya da ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon ge­li­şi­min­de, he­men uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Eğerşok ge­li­şir­se, semp­to­ma­tik te­da­vi baş­la­tıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li-A,he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­de gö­rü­len bir has­ta­lık­tır. Bu­nun içinge­be­ler­de fak­tör VI­II’in gü­ve­nir­li­ği kont­rol­lü ola­rak de­nen­me­miş­tir.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve lak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aler­­­jik ve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­laren­der gö­rü­lür. Pru­ri­tus, yay­gın ür­ti­ker, gö­ğüs­te da­ral­ma, hı­rıl­tı,hi­po­tan­si­yon gi­bi baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğın­da, uy­gu­la­mahe­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Şok­ta, uy­gun te­da­vi­ye he­men baş­lan­ma­lı­dır.Çok en­der ola­rak vü­cut ısı­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Kullanım için hazırlanmış ürün ya enjektörle intravenözenjeksiyon veya damla infüzyon olarak verilmelidir. Ürün hazırlandıktan sonra 3saat içerisinde kulla­nılmalıdır. Aşağıda verilen dozajlar genel bir yolgöstericidir. Koäte-DVI’in hemostazı sağlaması için önerilen do­zu, hastanınihtiyaçları, eksikliğin ve kanamanın şiddeti, inhibitörlerin varlığı veistenilen faktör seviyesi göz önüne alınarak kişiye özgü olarak hesap­lanmasıgerekmektedir. Hafif Kanama: Hafif yüzeysel veya erken hemorajide 10 IU/kg’lik tek dozuygulaması, Faktör VIII seviyesinde %20’lik in-vivo bir artış oluşturabilir. Orta Şiddette Kanama: Daha şiddetli olan kanamalarda(örneğin eklem içi kanama, travma) kilogram başına yaklaşık 15-25 IU uygulamasıfaktör VIII seviyesini %30-50 artırabilir. Ağır Kanama: Hayatı tehdit eden kanaması olan veyahayati yapıları ilgilen­diren kanaması olan (santmi, retrofarinks, veretroperitoneal, iliopsoas kılıfı) hastalarda hemostazı sağlamak için faktörVIII düze­yi­nin normalin %80-100’üne çıkarılması ge­rekir. Bu düzeyi sağlamakiçin başlangıç dozu olarak 40-50 IU, ve idame doz olarak da her 8-12 saatte bir20-25/kg IU’luk uygulamayı gerektirir. Ameliyat: Büyük cerrahi giri­şimler içinoperasyondan önce 50 IU/kg’lik doz ile faktör VIII seviyesi yaklaşık olarak%100’e çıkarılmalıdır.

Koate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki