TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kom­pen­san Tab­le­tPfi­zer

Di­hid­rok­sia­lü­mi­ny­umso­dyum kar­bo­nat 340 mg

Ambalaj:24 ve 60 tablet.

End.:Hi­pe­ra­si­di­tey­leken­di­ni gös­te­ren mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı­nın (mi­de yan­ma­sı, asi­debağ­lı ha­zım­sız­lık, mi­de ek­şi­me­si) semp­to­ma­tik ola­rak gi­de­ril­me­­sin­deen­di­ke­dir. Ay­rı­ca mi­de ve du­o­de­num ül­ser­le­riy­le bir­lik­te olan hi­pe­ra­si­di­te­ninve ref­lü özo­fa­ji­ti­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Bu ila­cakar­şı aşı­rı has­sa­si­ye­ti bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Böb­rek ha­ra­bi­ye­tiolan­lar­da ve tuz di­ye­ti ya­pan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Hi­po­fos­fa­te­mi­lihas­ta­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­mı alü­min­yum tuz­la­rı­nın fos­fat bağ­la­yı­cıet­ki­le­ri ne­de­niy­le kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da hi­po­fos­fa­te­mi,ano­rek­si, bit­kin­lik, kas güç­süz­lüğü ve os­te­oma­la­zi­ye se­bep ola­bi­lir.Ge­be ve em­zi­ren an­ne­ler­de an­cak ke­sin ola­rak ge­rek­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır.12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Kro­nik böb­rekfonk­si­yon yet­mez­liği olan has­ta­lar­da hi­pe­ra­lü­mi­ne­mi olu­şa­bi­le­ceğigöz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Yük­sek doz­lar­dave bağır­sak mo­ti­li­te­si azal­mış, de­hid­ra­tas­yon­lu ve­ya sı­vı kı­sıt­la­ma­sıolan has­ta­lar­da kons­ti­pas­yon bil­di­ril­miş­tir. Böb­rek yet­mez­liğiolan has­ta­lar­da sis­te­mik alü­min­yum yan et­ki­le­ri (mi­zaç değiş­me­le­rive­ya alı­şıl­mı­şın dı­şın­da yor­gun­luk gi­bi) gö­rü­le­bi­lir. Uzun sü­re­live yük­sek doz kul­la­nım, asit-baz den­ge­sin­de bo­zul­ma­ya yol aça­bi­lir.

Etkileş.:Be­ra­ber­ceve­ril­dik­le­rin­de tet­ra­sik­lin an­ti­bi­yo­tik­le­ri­nin emilimini azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz gün­de 4 kez 1-2 tab­let­tir.Gün­de se­kiz tab­let te­da­vi et­ki­si için ye­ter­li­dir. Da­ha faz­la alın­ma­sı­na ge­rek yok­tur.Tab­let­leriyi­ce çiğ­nen­me­li ve son­ra yu­tul­ma­lı­dır. Çiğ­nen­me­den bü­tün ola­rakyu­tul­ma­sı, is­te­nen et­ki­yi bü­yük öl­çü­de azal­tır.

Kompensan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki