TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ko­na­ki­on MM Am­pul IVRoc­he

K1 vi­ta­mi­ni(Fi­to­me­na­di­on)

Ambalaj: 10 mg/1 mLx5 am­pul.

Ko­na­ki­on MM Pe­di­at­rik Am­pul Oral/IM/IV

K1 vi­ta­mi­ni2 mg

Ambalaj: 2 mg/0.2 mLx5 am­pul ve oral uy­gu­la­maiçin 1 şı­rın­ga.

End.:Ku­ma­rinti­pi an­ti­ko­agü­lan­lar­la doz aşı­mı, bun­la­rın fe­nil­bu­ta­zon ile kom­bi­nas­yo­nuve di­ğer K hi­per­vi­ta­mi­noz form­la­rı (obst­rük­tif sa­rı­lık ve ay­rı­caka­ra­ci­ğer ve ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı ve an­ti­bi­yo­tik­ler, sül­fo­na­mid­lerve­ya sa­li­si­lat­lar ile uzun sü­re­li te­da­vi) gi­bi çe­şit­li eti­yo­lo­ji­le­rinoluş­tur­du­ğu cid­di “hi­pop­rot­rom­bi­ne­mi” (ör­ne­ğin pıh­tı­laş­ma fak­tör­le­riII, VII, IX ve X’un ek­sik­li­ği) so­nu­cun­da he­mo­ra­ji ve­ya he­mo­ra­jiris­ki, ye­ni­do­ğan­da­ki he­mo­ra­ji­nin pro­fi­lak­si­si ve te­da­vi­sin­de(dü­şük doz­lar­da) en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Fi­to­me­na­di­onakar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. Am­pul­le­rIM yol­dan uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır, çün­kü IM yol de­po ka­rak­te­ris­ti­ği gös­te­rirve K1 vi­ta­mi­ni­nin sü­rek­li sa­lın­ma­sı an­ti­ko­agü­las­yon te­da­vi­si­ninye­ni­den oluş­tu­rul­ma­sı­nı zor­laş­tı­rır. Ay­rı­ca an­ti­ko­agü­las­yon ya­pıl­mışki­şi­le­re uy­gu­la­nan IM en­jek­si­yon­lar he­ma­tom oluş­ma ris­ki do­ğu­rur.

Uyar.: Ağır ka­ra­ci­ğer iş­lev bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­daprot­rom­bin olu­şu­mu bo­zu­la­bi­lir. Gebelikte yal­nız­ca an­ne­de olu­şa­cakya­rar fe­tü­se yö­ne­lik za­rar­dan faz­la ol­du­ğun­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Te­ra­pö­tik doz­lar­da em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­si be­bek­ler açı­sın­danrisk oluş­tur­ma­mak­ta­dır. 2.5 kg’den az ağır­lık­ta­ki pre­ma­tü­re be­bek­ler­depa­ren­te­ral uy­gu­la­ma ker­nik­te­rus ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Yan E.:Fi­to­me­na­di­onunIV en­jek­si­yo­nun­dan son­ra ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­la­rın oluş­ma ola­sı­lı­ğıhak­kın­da doğ­ru­lan­ma­mış izo­le bil­di­ri­ler var­dır. Çok na­dir ola­rak,ka­rı­şık mi­sel so­lüs­yon­lu Fi­to­me­na­di­onun İV uy­gu­lan­ma­sıy­la iliş­ki­liola­rak ve­nöz ir­ri­tas­yon ve­ya fi­le­bit bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: K1 vi­ta­mi­ni ku­ma­rinti­pi an­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni an­ta­go­ni­ze eder. Ay­nı za­man­da an­ti­kon­vül­zan­la­rın uy­gu­lan­ma­sı K1vi­ta­mi­ni­nin et­ki­si­ni bo­za­bi­lir.

Doz Önerisi:Ko­na­ki­on MM Ampul: Am­pul­le­r IV en­jek­si­yon için­dir. Am­pul so­lüs­yo­nusey­rel­til­me­me­li ve­ya en­jek­te edi­len di­ğer mad­de­ler­le ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dıran­cak uy­gun ol­du­ğun­da ‰9’luk sod­yum klo­rür ve­ya %5’lik dekst­roz içe­rensü­rek­li en­füz­yon sı­ra­sın­da en­füz­yon se­ti­nin alt kıs­mı­na en­jek­teedi­le­bi­lir. Eriş­kin­ler­de şid­det­li he­mo­ra­ji, örn. an­ti­ko­agü­lante­ra­pi­si sı­ra­sın­da: An­ti­ko­agü­lan ke­sil­me­li ve 10-20 mg (1-2 am­pul)do­zun­da Ko­na­ki­on MM ya­vaş IV en­jek­si­yon­la ya­vaş­ça (en az 30 sa­ni­ye)ve­ril­me­li­dir. Prot­rom­bin dü­ze­yi­ne 3 sa­at son­ra ba­kıl­ma­lı ve eğerya­nıt ye­ter­siz­se, doz tek­rar­lan­ma­lı­dır. 24 sa­at için­de 50 mg Ko­na­ki­on MM’den faz­la­sı, İV ola­rak ve­ril­me­me­li­dir. Yaş­lı­lar­da kul­la­nı­mı: Yaş­lı has­ta­lar, Ko­na­ki­on MM ile an­ti­ko­agü­las­yo­nun dur­du­rul­ma­sı­nada­ha du­yar­lı gö­rün­mek­te­dir­ler; bu grup­ta­ki doz, öne­ri­len ara­lık­la­rınalt sı­nı­rın­da ol­ma­lı­dır. 1 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar: Eğer bir ço­cu­ğa doz uy­gu­la­ma­sıge­re­ki­yor­sa, 5-10 mg ve­ril­me­si öne­ri­lir. 1 ya­şın al­tın­da­ki be­bek­ler­deKo­na­ki­onMM Pediyatrik am­pulkul­la­nıl­ma­lı­dır. Ko­na­ki­on MM Pediatrik Ampul: Pro­fi­lak­si: Tüm sağ­lık­lı ye­ni­do­ğan­lar: Do­ğum­daya da do­ğum­dan son­ra oral 2 mg ve da­ha son­ra­ki 4-7 gün için­de 2 mg. İkin­cibir oral doz al­ma­yan ço­cuk­lar­da ve­ya em­zi­ril­di­ği tak­dir­de üçün­cübir oral doz al­ma­yan ço­cuk­lar­da tek bir doz 1 mg (0.1 mL) IM uy­gu­la­maöne­ri­lir. Yal­nız­ca an­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler: Tüm ye­ni­do­ğan­lariçin öne­ri­le­ne ek ola­rak, 4-6 haf­ta son­ra 2 mg’lik oral doz ve­ril­me­li­dir.Risk­li ye­ni­doğ­an­lar (ör­ne­ğin pre­ma­tü­re­ler, do­ğum­da as­fik­si, obst­rük­tifsa­rı­lık, yu­ta­ma­ma, an­ne­nin an­ti­ko­agü­lan ve­ya an­ti­epi­lep­tik ilaçkul­lan­ma­sı): Do­ğum­da ya da do­ğum­dan he­men son­ra oral kul­la­nı­mı­nınmüm­kün ol­ma­dı­ğı ko­şul­lar­da, 1 mg IM ya da IV uy­gu­la­nır. 2.5 kg’dan azağır­lık­ta­ki pre­ma­tü­re be­bek­ler­de IM ve IV doz­lar 0.4 mg/kg do­zu(0.04 mL/kg’ye eş­de­ğer) aşıl­ma­ma­lı­dır.

Konakion adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki