TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kon­sant­re Po­tas­yum FlakonAb­bott

Po­tas­yum klo­rür

Ambalaj: 20 mEq (2 mEq/mL): 25x10 mL’likplas­tik fla­kon : 40 mEq (2 mEq/mL): 25x50 mL’likplas­tik fla­kon­lar­da 20 mL en­jek­tabl çö­zel­ti.

End.:Yeterlipotasyum alınmaması veya aşırı potasyum kaybı sonucunda ortaya çıkanhipopotasemi hallerinde endikedir. Digitalis intoksikasyonunda, hipo­kalemikfamilyal periyodik paralizinde ve hipertansiyon tedavisinde potasyum kaybınıartıran diüretik verildiğinde diüretik dozu değiştirilemiyorsa verilir.

Kontr.E.: Po­tas­yum pre­pa­rat­la­rı, hi­per­kal­se­mivar­sa kont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca, spi­ro­no­lak­ton, tri­am­te­ren, ami­lo­ridgi­bi po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik alan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Böb­rek has­ta­lı­ğı, kalp has­ta­lı­ğıve­ya asi­doz var­sa, sık sık po­tas­yum kon­san­tras­yo­nu ya­pıl­ma­lı veilaç dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Po­tas­yum klo­rür ge­be­lik­te kul­la­nı­la­ca­ğıza­man, an­ne­ye sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar­lar­la fe­tüs üze­rin­de­ki ola­sı za­rar­lardik­kat­le tar­tıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de po­tas­yum klo­rür süt­leye­ni­do­ğa­na geç­ti­ğin­den, bu hu­sus göz önü­ne alın­ma­lı­dır. Akut ve kro­nikböb­rek yet­mez­li­ğin­de po­tas­yum atı­lı­mı bo­zul­muş­sa, oral ve­ya pa­ren­te­ralola­rak ve­ri­len po­tas­yum klo­rü­rün teh­li­ke­li hi­per­ka­le­mi du­rum­la­rı­nane­den ola­bi­le­ce­ği dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Oral po­tas­yum bu­lan­tı, kus­ma,ka­rın ağ­rı­sı ve is­ha­le ne­den ola­bi­lir. İla­cı da­ha çok di­lüe ede­rek,ye­mek­ler­den son­ra ala­rak ve­ya do­zu azal­ta­rak bu ön­le­ne­bi­lir. Na­di­rende­ri dö­kün­tü­sü bil­di­ril­miş­tir. IV po­tas­yum klo­rür en­füz­yo­nu ve­nair­ri­tas­yo­nu ve fi­le­bi­te ne­den ola­bi­lir.

Etkileş.: Po­tas­yum klo­rür am­fo­te­ri­sinile ge­çim­siz­dir. Ami­ka­sin sül­fat, do­bu­ta­min HCl ve sa­bit yağ emül­si­yon­la­rıile ge­çim­siz­lik­le­ri ra­por edil­miş­tir. Ami­lo­rid, spi­ro­no­lak­ton ve tri­am­te­rengi­bi po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Müs­tah­zar kul­lan­ım­dan ön­ce di­lüe edi­le­rek IV en­füz­yonşek­lin­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Se­rum po­tas­yum dü­ze­yi 2.5 mEq/l’den yük­sekol­du­ğu du­rum­lar­da 40 mEq/l. kon­sant­ras­yo­na ka­dar 10 mEq/sa­a­ti aş­ma­ya­cakhız­da ve­ri­lir. 24 sa­at­lik to­tal doz mak­si­mum 200 mEq’dir. 2 mEq/l’dendü­şük se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri (elekt­ro­kar­di­yog­ra­fik de­ği­şik­lik­ler,kas pa­ra­li­zi) gi­bi acil ol­gu­lar­da dik­kat­li bir şe­kil­de 40 mEq/sa­a­teka­dar çı­kan hız­da in­fü­ze edi­le­bi­lir. Bu du­rum­da kalp sü­rek­li iz­len­me­live 24 sa­at­lik kon­sant­ras­yo­nun 400 mEq’i geç­me­me­si­ne dik­kat edil­me­li­dir.

KonsantrePotasyum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki