TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kor­tos Krem   Em­bil

Hid­ro­kor­ti­zon ase­tat5 mg, ben­zo­ka­in 25 mg, ben­zal­kon­yum klo­rür 100 mg, biz­mut sub­gal­lat20 mg/g

Ambalaj: 30 g’lik tüp­ ve kanül.

End.:Akut he­mo­ro­id­le­rin,anal fis­sü­rün, anal ka­şın­ma­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de uy­gu­la­nır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne hi­per­sen­si­ti­vi­tedu­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Hid­ro­kor­ti­zon ase­tat­tan ötü­rü, rek­tumve anal böl­ge­nin tü­ber­kü­loz pro­ses­le­rin­de, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da,mi­koz­lar­da, can­lı vi­rüs aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sis­te­mik kor­ti­kos­te­ro­id et­ki ola­sı­lı­ğın­danötü­rü ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.7 gün­den faz­la kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.: Te­lan­ji­ek­ta­zi, mu­ko­za at­ro­fi­si,ir­ri­tas­yon, ku­ru­luk, fo­li­kü­lit, hi­po­pig­men­tas­yon, se­kon­der en­fek­si­yon,al­ler­jik kon­takt der­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Sa­bah, ak­şam ve her dış­kı­la­ma­dan son­ra anüs çev­re­si­neye­te­ri ka­dar krem sü­rü­lür. İç he­mo­ro­id de var­sa, Kor­tos Su­po­zi­tu­var ile bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kor­tos Su­po­zi­tu­var

Po­li­do­ka­nol 27 mg,hid­ro­kor­ti­zon ase­tat 5 mg

Ambalaj: 24 su­po­zi­tu­var.

End.:İç ve dışhe­mo­ro­id­ler (ba­sit ve il­ti­hap­lı), anal fis­sür, rad­yas­yo­na bağ­lıprok­tit, anal ek­ze­ma ve anal prü­rit­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Rek­tumve anal böl­ge­nin tü­ber­kü­lo­zun­da, en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da, can­lıvi­rüs aşı­la­rı­nın uy­gu­la­nma­sı sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sis­te­mikyan et­ki ris­ki ne­de­niy­le pep­tik ül­ser, os­te­opo­roz, psi­koz, ağır psi­ko­nev­roz,di­ya­bet, kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği, kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği gi­bihas­ta­lık­lar­da ve yaş­lı­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı ola­bi­lir.

Uyar.: Prok­to­lo­jik mu­aye­ne ya­pıl­ma­dan kul­la­nıl­maz. İr­ri­tas­yon gö­rü­lür­se uy­gu­la­ma­yason ve­ri­lir. En­fek­si­yon var­sa uy­gun bir an­ti­fun­gal ve­ya an­ti­bak­te­ri­yelilaç ve­ril­me­li­dir. Ya­ra­rı­na kar­şı ris­ki göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı,ge­be­ler­de ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­deila­cın has­ta için öne­mi göz önü­ne alı­na­rak ya te­da­vi ya da em­zir­me ke­sil­me­li­dir.

Yan E.: Mi­de sal­gı­sı art­ma­sı ve pep­tikül­ser re­ak­ti­vas­yo­nu, su ve tuz re­tan­si­yo­nu, po­tas­yum kay­bı, hi­per­tan­si­yon­lu­lar­daar­ter ba­sın­cı art­ma­sı, glu­koz to­le­ran­sı azal­ma­sı, uzun sü­re kul­la­nan­lar­daCus­hing send­ro­mu, os­te­opo­roz, psi­şik bo­zuk­luk­lar, ak­ne, sür­re­nalkor­teks in­hi­bis­yo­nu görülebilir. Yan­ma, ka­şın­tı, hi­pert­ri­ko­zis, te­lan­ji­ek­ta­zi,mu­ko­za at­ro­fi­si, ir­ri­tas­yon, ku­ru­luk, fo­li­kü­lit, hi­po­pig­men­tas­yon,se­kon­der en­fek­si­yon, aler­jik kon­takt der­ma­tit gibi lokal yan etkilerde görülebilir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­le­re gün­de 2-3 su­po­zi­tuv­ar uy­gu­la­nır.Te­da­vi sü­re­si alı­nan ya­nı­ta gö­re be­lir­le­nir. Su­po­zi­tu­var­lar dış­kı­la­mason­ra­sı anü­se ko­nur, pa­muk ka­pa­tı­lır, bir sü­re sırt üs­tü ya­tı­lır.

Kortos adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki