TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Krista­pen Fla­kon IM/IV   De­va

K­ris­ta­li­ze pe­ni­si­linG po­tas­yum

Ambalaj: 1.000.000 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Kris­ta­silFla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (Bi­lim); Pe­ni­cil­lin G Po­tasy­um Fla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay); Pe­nsilinaEnjektabl Fla­kon:1.000.000 IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip).

End.:Bak­te­ri­ye­mi,pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer en­fek­si­yon­lar;şar­bon; ak­ti­no­mi­koz; Clost­ri­dia en­fek­si­yon­la­rı (an­ti­tok­sin te­da­vi­si­neyar­dım­cı ola­rak); dif­te­ri; eri­zi­pe­lo­id-en­do­kar­dit; fu­sos­pi­ro­ke­talen­fek­si­yon­lar (oro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rı ve ge­ni­tal böl­ge­nincid­di en­fek­si­yon­la­rı); Gram-ne­ga­tif ço­mak en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­ye­mi;lis­te­ria en­fek­si­yon­la­rı; Pas­te­urel­la en­fek­si­yon­la­r; fa­re ısı­rı­ğıhas­ta­lı­ğı; go­no­re­al en­do­kar­dit ve art­rit; si­fi­lis (su­lu pe­ni­si­linG po­tas­yum, ka­za­nıl­mış ve kon­je­ni­tal si­fi­lis te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.Fa­kat doz­la­rı­nın sık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, has­ta­ne­de te­da­vi öne­ri­lir);me­nin­go­kok­sik me­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca bak­te­ri­yelen­do­kar­di­tin ön­len­me­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Anem­nez­le­rin­de çe­şit­li al­ler­jen­le­re du­yar­lı ol­du­ğu öğ­re­ni­lenki­şi­ler­de bir ön­lem ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dacid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­ya­rlı­lık re­ak­si­yo­nu olu­şa­bi­lir. Budu­ru­mun pa­ren­te­ral te­da­vi­de or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı oral te­da­vi­denda­ha faz­la­dır. Uzun sü­re­li pe­ni­si­lin te­da­vi­si gö­ren­ler­de, özel­lik­leyük­sek doz uy­gu­la­nı­yor­sa, re­nal ve he­ma­to­po­etik fonk­si­yon­lar pe­ri­yo­dikola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan E.:Pe­ni­si­li­nebağ­lı ters et­ki­ler tok­sik ol­mak­tan çok aler­jik ta­bi­at­ta­dır. Or­ta­yaçı­kan aler­jik be­lir­ti­ler ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler­den eks­fol­ya­tifder­ma­ti­te ka­dar de­ği­şen de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, an­ji­onö­ro­tiködem, ba­zan ateş ve art­ral­ji­dir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­ri­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi:Bak­te­ri­ye­mi, pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit,am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer a­ğır en­fek­si­yon­lar: Gün­de en az 5 mil­yon ü­ni­te. Ant­raks: İ­yi­leş­me sağ­la­na­na ka­dar bö­lün­müşdoz­lar şek­lin­de gün­de en az 5 mil­yon ü­ni­te. Ac­ti­nomy­co­sis: Ser­vi­ko­fa­si­yel ol­gu­lar­da gün­de1-6 mil­yon ü­ni­te; to­raks ve ab­do­men en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 10-20mil­yon ü­ni­te. Clost­ri­di­al en­fek­si­yon­lar­da: An­ti­tok­si­ne ek o­la­rak gün­de20 mil­yon ü­ni­te. Dif­te­ri­de: An­ti­tok­si­ne ek o­la­rak, por­tör o­luş­ma­sı­nı ön­le­meki­çin 10-12 gün sü­rey­le bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de gün­de 300.000-400.000 ü­ni­te.Ery­si­pe­lo­id: En­do­kar­dit­te 4-6 haf­ta sü­rey­legün­de 2-20 mil­yon ü­ni­te. Fu­sos­pi­roc­he­tal en­fek­si­yon­lar: O­ro­fa­renks, ge­ni­tal sis­tem ve alt so­lu­numyo­lu­nun a­ğır en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 5-10 mil­yon ü­ni­te. Gram-ne­ga­tif ba­sil­le­rinne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da: Bak­te­ri­ye­mi­de gün­de 20-80 mil­yon ü­ni­te. Lis­te­ri­a en­fek­si­yon­la­rın­da: Ye­ni­do­ğan­lar­da gün­de 500.000-1mil­yon ü­ni­te, me­nen­jit­li e­riş­kin­le­re 2 haf­ta sü­rey­le gün­de 15-20 mil­yonü­ni­te, en­do­kar­dit­li e­riş­kin­le­re 4 haf­ta sü­rey­le gün­de 15-20 mil­yonü­ni­te. Pas­te­u­rel­la en­fek­si­yon­la­rı: Bak­te­ri­ye­mi ve me­nen­jit­te 2haf­ta sü­rey­le gün­de 4-6 mil­yon ü­ni­te. Go­nor­re­al en­do­kar­dit veart­rit­te: Gün­deen az 5 mil­yon ü­ni­te. Si­fi­liz­de: Doz ve te­da­vi­nin sü­re­si has­ta­nın ya­şı­na ve has­ta­lı­ğınsaf­ha­sı­na gö­re sap­ta­nır. Has­ta­nın has­ta­ne­ye ya­tı­rıl­ma­sı ö­ne­ri­lir.Me­nen­go­ko­kalme­nen­jit­te: 2 sa­at­tebir İM o­la­rak 1-2 mil­yon ü­ni­te ve­ya IV en­füz­yon şek­lin­de gün­de 20-30mil­yon ü­ni­te. Bak­te­ri­yel en­do­kar­di­tin ön­len­me­sin­de: Diş çe­ki­min­den ve­ya üst so­lu­numsis­te­mi­ne cer­ra­hi gi­ri­şim ya­pıl­ma­dan ya­rım sa­at-1 sa­at ön­ce e­riş­kin­le­re1 mil­yon ü­ni­te su­da çö­zü­nen kris­ta­li­ze pe­ni­si­lin G (ço­cuk­lar­dadoz kg ba­şı­na 30.000 ü­ni­te o­la­rak he­sap­la­nır) ve 600.000 ü­ni­te pe­ni­si­linG pro­ka­in (ço­cuk­lar­da da 600.000 ü­ni­te) IM o­la­rak uy­gu­lan­ma­lı, ay­rı­ca30 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­la­ra 250 mg, e­riş­kin­le­re 500 mg ol­mak ü­ze­re6 sa­at­te bir (top­lam 8 doz o­la­rak) o­ral pe­ni­si­lin V ve­ril­me­li­dir.

Kristapen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki