TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kris­ta­sil Fla­kon IM/IVBi­lim

K­ris­ta­li­ze pe­ni­si­linG po­tas­yum

Ambalaj: 500.000 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü:: 1.000.000 IUx1 fla­kon ve 1 çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Krista­penFla­kon: 1.000.000 IUx1 fla­kon (De­va); Pe­ni­cil­lin G Po­tasy­um Fla­kon: 500.000 IUx1 fla­kon, 1.000.000 IUx1 fla­kon (İ.E. Ula­gay); Pe­nsilinaEnjektabl Fla­kon: 1.000.000IUx1 fla­kon (Tüm-Ekip).

End.:Bak­te­ri­ye­mi,pnö­mo­ni, en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer en­fek­si­yon­lar;şar­bon; ak­ti­no­mi­koz; Clost­ri­dia en­fek­si­yon­la­rı (an­ti­tok­sin te­da­vi­si­neyar­dım­cı ola­rak); dif­te­ri; eri­zi­pe­lo­id-en­do­kar­dit; fu­sos­pi­ro­ke­talen­fek­si­yon­lar (oro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rı ve ge­ni­tal böl­ge­nincid­di en­fek­si­yon­la­rı); Gram-ne­ga­tif ço­mak en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­ye­mi;lis­te­ria en­fek­si­yon­la­rı; Pas­te­urel­la en­fek­si­yon­la­r; fa­re ısı­rı­ğıhas­ta­lı­ğı; go­no­re­al en­do­kar­dit ve art­rit; si­fi­lis (su­lu pe­ni­si­linG po­tas­yum, ka­za­nıl­mış ve kon­je­ni­tal si­fi­lis te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.Fa­kat doz­la­rı­nın sık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, has­ta­ne­de te­da­vi öne­ri­lir);me­nin­go­kok­sik me­nen­ji­tin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­ca bak­te­ri­yelen­do­kar­di­tin ön­len­me­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linve tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Anem­nez­le­rin­de çe­şit­li al­ler­jen­le­re du­yar­lı ol­du­ğu öğ­re­ni­lenki­şi­ler­de bir ön­lem ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­dacid­di ve ba­zan fa­tal aşı­rı du­ya­rlı­lık re­ak­si­yo­nu olu­şa­bi­lir. Budu­ru­mun pa­ren­te­ral te­da­vi­de or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı oral te­da­vi­denda­ha faz­la­dır. Uzun sü­re­li pe­ni­si­lin te­da­vi­si gö­ren­ler­de, özel­lik­leyük­sek doz uy­gu­la­nı­yor­sa, re­nal ve he­ma­to­po­etik fonk­si­yon­lar pe­ri­yo­dikola­rak kont­rol edil­me­li­dir. Gebelikte ve emzirme döneminde güvenlekullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

Yan E.:Pe­ni­si­li­nebağ­lı ters et­ki­ler tok­sik ol­mak­tan çok aler­jik ta­bi­at­ta­dır. Or­ta­yaçı­kan aler­jik be­lir­ti­ler ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler­den eks­fol­ya­tifder­ma­ti­te ka­dar de­ği­şen de­ri dö­kün­tü­le­ri, ür­ti­ker, an­ji­onö­ro­tiködem, ba­zan ateş ve art­ral­ji­dir.

Etkileş.:Erit­ro­mi­sin,tet­ra­sik­lin gi­bi bak­te­ri­os­ta­tik an­ti­bi­yo­tik­le­rin eş­za­man­lıola­rak uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu bak­te­ri­yel bü­yü­me hı­zı­nın ya­vaş­la­ma­sıne­de­niy­le pe­ni­si­lin­le­rin bak­te­ri­si­dal et­ki­le­ri aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: IM, IV, int­rap­lev­ral, int­ra­te­kal ve int­ra­ar­ti­kü­leruy­gu­la­na­bi­lir. Sta­fi­lo­kok, pnö­mo­kok ve strep­to­kok­la­rın du­yar­lısuş­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu cid­di en­fek­si­yon­lar (bak­te­ri­ye­mi, pnö­mo­ni,en­do­kar­dit, pe­ri­kar­dit, am­pi­yem, me­nen­jit ve di­ğer cid­di en­fek­si­yon­lar): Gün­de mi­ni­mum 5 mil­yon IU. Si­fi­liz: Ben­zil­pe­ni­si­lin ka­za­nıl­mışve kon­je­ni­tal si­fi­liz te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir. Fa­kat doz­la­rınsık ol­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den te­da­vi­nin has­ta­ne­de ya­pıl­ma­sı öne­ri­lir.Do­zaj ve te­da­vi­nin sü­re­si­ni has­ta­nın ya­şı ve has­ta­lı­ğın du­ru­mube­lir­ler. Go­no­re­al en­do­kar­dit: Gün­de mi­ni­mum 5 mil­yon IU. Me­nin­go­kok­sik me­nen­jit: 2 sa­at­te bir 1-2 mil­yon IU, IM ve­yagün­de 20-30 mil­yon IU IV per­füz­yon. Ak­ti­no­mi­koz: Ser­vi­ko­fa­si­yal ol­gu­lar­da gün­de1-6 mil­yon IU, to­ra­sik ve ab­do­mi­nal has­ta­lık­lar­da gün­de 10-20 mil­yonIU. Clost­ri­diaen­fek­si­yon­la­rı: An­ti­tok­sin te­da­vi­si­ne yar­dım­cı ola­rak gün­de20 mil­yon IU. Fu­zos­pi­ro­ke­tal en­fek­si­yon­lar: Oro­fa­renks, alt so­lu­num yol­la­rıve ge­ni­tal böl­ge­nin cid­di en­fek­si­yon­la­rın­da gün­de 5-10 mil­yon IU. Sı­çan ısı­rı­ğı has­ta­lı­ğı(Spi­ril­lum mi­nus ve­ya Strep­to­ba­cil­lus mo­ni­li­for­mis): 3-4 haf­ta sü­rey­le 12-15 mil­yonIU. Lis­te­riaen­fek­si­yon­la­rı (Lis­te­ria mo­nocy­to­ge­nes): Ye­ni­do­ğan­lar­da gün­de 500.000-1mil­yon IU, me­nen­jit­li eriş­kin­ler­de 2 haf­ta sü­rey­le gün­de 15-20 mil­yonIU, en­do­kar­dit­li eriş­kin­ler­de 2 haf­ta sü­rey­le gün­de 4-6 mil­yon IU. Pas­te­urel­la en­fek­si­yon­la­rı(Pas­te­urel­la mul­to­ci­da): Bak­te­ri­ye­mi ve me­nen­jit­te 2 haf­ta sü­rey­le gün­de4-6 mil­yon IU. Eri­zi­pe­lo­id (Ery­si­pe­loth­rix in­si­do­sa): En­do­kar­dit­te 4-6 haf­ta sü­rey­legün­de 2-20 mil­yon IU. Gram-ne­ga­tif ba­sil en­fek­si­yon­la­rı (E. co­li, En­te­ro­bac­terae­ro­ge­nes, A. fa­eca­lis, Sal­mo­nel­la, Shi­gel­la ve Pro­te­us mi­ra­bi­lis): Bak­te­ri­ye­mi­de gün­de 20-80 mil­yonIU. Dif­te­ri(ta­şı­yı­cı du­ru­mun­da): 10-12 gün sü­rey­le gün­de 300.000-400.000 IU bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de. Şar­bon: Gün­de mi­ni­mum 5 mil­yon IU bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de,te­da­vi sağ­la­nın­ca­ya ka­dar. Bak­te­ri­yel en­do­kar­dit pro­fi­lak­si­si: Kon­je­ni­tal kalp has­ta­lı­ğı, ro­ma­tiz­malve­ya di­ğer ka­za­nıl­mış val­vü­ler kalp has­ta­lı­ğı olan­la­rın den­tal ve­yaüst so­lu­num yol­la­rın­da bir ope­ras­yon ge­çir­me­le­ri ha­lin­de, bak­te­ri­yelen­do­kar­di­tin pro­fi­lak­si­si için ame­li­yat­tan ya­rı ile 1 sa­at ön­ceve ame­li­yat­tan 6 sa­at son­ra şu doz­lar­da uy­gu­la­nır: Eriş­kin­ler ve 27kg’dan ağır ço­cuk­lar­da pre­ope­ra­tif ola­rak 2 mil­yon IU, IM ve­ya IV; pos­to­pe­ra­tifola­rak 1 mil­yon IU, İM ve­ya IV. 27 kg’dan az ço­cuk­lar­da pre­ope­ra­tifola­rak 540.000 IU/kg IM ve­ya IV; pos­to­pe­ra­tif ola­rak 25.000-50.000IU/kg, IM ve­ya IV.

Kristasil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki