TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Şubat 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kwellada Krem Rinse Krem   aris

Per­met­rin %1

Ambalaj: 120 mL’lik plas­tik şişe.

Kwel­la­da Lo­ti­on Los­yon

Per­met­rin %5

Ambalaj: 120 mL’lik plas­tik şişe.

Eşdeğeri:Anti Skab Losyon: %5x120 mL(Eczacıbaşı).

Kwel­la­da Sham­poo Şam­pu­an

Per­met­rin %1

Ambalaj: 120 mL’lik plas­tik şişe.

End.:Baş bi­tien­fes­tas­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve risk al­tın­da­ki in­san­la­rın başbi­ti en­fes­tas­yon­la­rın­dan ko­run­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­ret­ro­id­ler,pi­ret­rin­ler ve per­met­ri­ne kar­şı alerji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce dış­tan kul­la­nım için­dir.Göz­ler için ir­ri­tan de­ğil­dir. An­cak ka­za­ra bu­la­şır­sa, göz­ler he­menbol te­miz su ile yı­kan­ma­lı­dır. Hay­van ça­lış­ma­la­rın­da, ge­be­lik sı­ra­sın­daper­met­rin uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le fe­tu­sun za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­tenher­han­gi bir bil­gi el­de edil­me­miş­tir. Per­met­ri­nin çok az bir yüz­de­sisü­te ge­çe­bil­di­ğin­den, süt­te­ki kon­sant­ras­yon­la­rı­nın ye­ni­do­ğan/­be­­bekiçin her­han­gi bir risk oluş­tur­ma­sı bek­len­mez.

Yan E.: Ge­nel­de iyi to­le­re edi­lir. Çokaz ki­şi­de baş de­ri­sin­de eri­tem, dö­kün­tü ve/ve­ya ir­ri­tas­yon (yan­ma/bat­mave­ya ka­rın­ca­lan­ma) gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Kwellada Krem: Eriş­kin­ler ve 6 ay­lık­tan bü­yük ço­cuk­lar­da, ön­cesaç­lar şam­pu­an ile yı­ka­nır. Du­ru­lan­dık­tan son­ra saç­lar nem­li ka­la­cakşe­kil­de ku­ru­la­nır. Saç ve saç­lı de­ri­yi kap­la­ma­ya ye­ter­li mik­tar­daKwel­laKrem Rin­se uy­gu­la­nır.Uzun­lu­ğuomu­za ka­dar olan saç­lar­da 60 mL, da­ha uzun saç­lar için­se 120 mL krem ye­ter­liolur. Uy­gu­la­ma­danson­ra ila­cın et­ki­si için 10 da­ki­ka bek­le­nir. Da­ha son­ra saç­lar suy­layı­ka­nıp du­ru­la­nır. Ölü bit ve yu­mur­ta­la­rı­nın te­miz­len­me­si ge­rek­lide­ğil­dir. Koz­me­tik açı­dan ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de sık bir ta­rak kul­la­nı­la­rakölü bit ve yu­mur­ta­la­rı te­miz­le­ne­bi­lir. Tek bir te­da­viy­le ol­gu­la­rın%97-99’u iyi­le­şir. Ge­re­kir­se 7-10 gün son­ra uy­gu­la­ma tek­rar­la­na­bi­lir. KwelladaLosyon: Kul­la­nıl­ma­danön­ce de­ri­nin te­miz, se­rin ve ku­ru ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Eğe­rsı­cak ban­yo ya­pıl­mış­sa, cilt so­ğu­ya­na ve ku­ru­ya­na dek bek­len­me­li­dir.Los­yon bo­yun­dan aşa­ğı tüm vü­cu­da sü­rü­lür. El ve ayak par­mak ara­la­rı,el bi­lek­le­ri, tol­tuk al­tı, dış ge­ni­tal or­gan­lar, kal­ça­lar, el veayak tır­nak­la­rı­nın al­tı­na iyi­ce sü­rül­me­si­ne özen gös­te­ril­me­li­dir.Ka­dın­lar­dagö­ğüs­ler de tüm vü­cut uy­gu­la­ma­sı­na da­hil­dir. Kü­çük ço­cuk­lar­da (2ay-2 yaş) yüz, bo­yun, saç­lı de­ri ve ku­lak­lar­da da uyuz gö­rül­dü­ğün­den,bu böl­ge­ler de te­da­vi kap­sa­mı­na alın­ma­lı­dır. Eriş­kin­ler ve 12 ya­şınüs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da 30 mL los­yon ye­ter­li­dir. An­cak ba­zı eriş­kin­ler­debu doz­dan da­ha faz­la­sı ge­re­kir­se de, 60 mL’den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.6-12 yaş ara­sın­da ço­cuk­la­ra 15 mL, 1-5 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra 7.5mL ve 2 ay­lık­tan 1 ya­şa ka­dar olan ço­cuk­la­ra 3.75 mL ye­ter­li­dir. Baş,bo­yun, saç­lı de­ri ve ku­lak­la­rın da te­da­vi­si ge­rek­ti­ği du­rum­lar­dadoz art­ı­rı­la­bi­lir. İlaç sü­rül­dük­ten 8-14 sa­at son­ra ban­yo ve­ya duşile vü­cut iyi­ce te­miz­le­nir. Has­ta­la­rın ço­ğun­da tek doz uy­gu­la­mauyuz en­fes­tas­yo­nu­nu te­da­vi et­mek için ye­ter­li­dir. Eğer bir iyi­leş­megöz­len­mi­yor ve ye­ni lez­yon­lar olu­şu­yor­sa, ikin­ci bir uy­gu­la­ma ener­ken 7. gün­den son­ra ya­pı­la­bi­lir.Kwellada Şampuan: Eriş­kin­ler ve 6 ay­lık­tan bü­yükço­cuk­lar­da, ku­ru saç ve cilt ye­ter­li mik­tar­da Kwel­la­da Sham­poo ile ıs­la­tı­lır. Bit bu­laş­mışolan böl­ge­le­rin Kwel­la­da Sham­poo ile iyi­ce ıs­lan­ma­sı sağ­la­na­rak ila­cın et­ki et­me­siiçin 10 da­ki­ka bek­le­nir. Saç­lar da­ha son­ra su ile yı­ka­nıp du­ru­la­nır.Ölü bit ve yu­mur­ta­la­rı­nın te­miz­len­me­si ge­rek­li de­ğil­dir. Koz­me­tikaçı­dan ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de sık bir ta­rak kul­la­nı­la­rak ölü bit veyu­mur­ta­la­rı te­miz­le­ne­bi­lir. Tek bir te­da­viy­le ol­gu­la­rın %97-99’uiyi­le­şir. Ge­re­kir­se 7-10 gün son­ra uy­gu­la­ma tek­rar­la­na­bi­lir.

Kwellada adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki