TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Haziran 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lan­sazol Mik­ro­pel­letKap­sülİlsan

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 30 mgx14 kap­sül.

Eşdeğeri:AprazolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Hüs­nü Ar­san);  De­gast­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül (De­va);  Helicol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);  Lan­sor Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Sa­no­vel);  Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Biofarma);  Ogast­ro Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Ab­bott);OpagisMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Mustafa Nevzat);  Vogast Enterik Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Fako); Zop­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Top­rak).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde,Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzunsü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­ritve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 1 kez 1 kap­sül kul­la­nı­lır. Or­ta­la­ma te­da­visü­re­si du­ode­nal ül­ser­de 2-4 haf­ta; gast­rik ül­ser­de 2-8 haf­ta; ref­lüözo­fa­jit­te 4-8 haf­ta­dır. 8 haf­ta­lık te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ref­lüözo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha uy­gu­la­na­bi­lir.Zol­­lin­ger-El­li­sonsend­ro­mun­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu 3-7 gün sü­rey­le 60 mg’dir. Da­hason­ra gast­rek­to­mi ön­ce­sin­de ol­ma­yan Zol­lin­ger-El­li­son send­rom­luhas­ta­lar­da ve Zol­lin­ger-El­li­son send­­rom­lu ol­ma­yan hi­per­sek­res­yon­luhas­ta­lar­da 10 mEq/sa­at’ten da­ha az bir ba­zal asit sa­lı­nı­mı­nı el­de et­mekiçin, doz tit­re edil­me­li­dir. Gast­rek­to­mi ön­ce­sin­de­ki Zol­lin­ger-El­li­sonsend­rom­lu has­ta­lar­da, öne­ri­len ba­zal asit sa­lı­nım he­de­fi 5 mEq/sa­at’tir.Gün­lük 120 mg ve­ya da­ha faz­la (180 mg do­za ka­dar) lan­sop­ra­zol ge­rek­ti­renhas­ta­lar­da, doz eşit ola­rak gün­de 2 kez uy­gu­lan­ma­lı­dır. He­de­fe ulaş­tık­tanson­ra, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya yük­sel­til­me­si­nin ge­re­kip ge­rek­me­di­ği­nibe­lir­le­mek için, has­ta kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nun­da gün­de 2 kez bi­rerkap­sül, gün­de 2 kez 250 mg kla­rit­ro­mi­sin, gün­de 2 kez 1 g amok­si­si­linve­ya gün­de 2 kez 400 mg met­ro­ni­da­zol ile kom­bi­ne kul­la­nı­la­bi­lir.Kap­sül­ler, sa­bah­la­rı kahv­la­tı­dan ön­ce aç kar­nı­na alın­ma­lı­dır.

Lansazol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki