TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lan­vis Tab­letGSK

Ti­ogu­anin

Ambalaj: 40 mgx25 tablet.

End.:Akut lö­se­mi,özel­lik­le akut mi­ye­lo­id lö­se­mi ve akut len­fob­las­tik lö­se­mi te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Ay­nıza­man­da kro­nik gra­nü­lo­si­tik lö­se­mi te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Te­da­vi­deor­ta­ya çı­ka­bi­le­cek komp­li­kas­yon­la­ra gö­re ya­rar/za­rar iliş­ki­si­ningöz önü­ne alın­ma­sı ge­re­kir.

Uyar.: Ti­ogu­anin, an­cak bu tür ilaç­la­rınuy­gu­la­ma­sın­da de­ne­yim­li dok­tor­la­rın de­ne­ti­mi al­tın­da kul­la­nı­la­bi­le­cekak­tif bir si­to­tok­sik ajan­dır. Ti­ogu­ani­nin ge­be­lik sü­re­sin­de özel­lik­leilk 3 ay için­de kul­la­nı­mın­dan müm­kün ol­du­ğu ka­dar ka­çı­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tün­deti­ogu­anin ve­ya me­ta­bo­lit­le­ri ol­du­ğu bil­di­ril­me­miş ol­mak­la bir­lik­teti­ogu­anin uy­gu­la­nan an­ne­ler em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ti­ogu­aninkom­bi­ne te­da­vi­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu için, gö­rü­len yan et­ki­le­riyal­nız­ca bu aja­na bağ­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Ti­ogu­ani­nin de yer al­dı­ğıte­da­vi­ler­de gast­ro­in­tes­ti­nal in­to­le­rans, sto­ma­tit, ba­ğır­sak nek­ro­zuve per­fo­ras­yo­nu, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu ve sa­rı­lık, ka­ra­ci­ğe­rinve­no­ok­lü­zif has­ta­lı­ğı­nın mey­da­na gel­di­ği kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.: Bu­sul­fan ve ti­ogu­anin kom­bi­nete­da­vi­si so­nu­cun­da, no­dü­ler re­je­ne­ra­tif hi­perp­la­zi, por­tal hi­per­tan­si­yonve özo­fa­gus va­ri­si ge­liş­miş­tir.

Doz Önerisi: İn­dük­si­yon do­zu gün­de 1-2’ye bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de100-200 mg/m2 vü­cut yü­ze­yi ka­dar­dır. Sü­rek do­zu gün­de 1-2’ye bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de 60-200 mg/ m2’dir. Te­da­vi sü­re­si has­ta­nın du­ru­mu­nagö­re ve kul­lan­dı­ğı di­ğer si­to­tok­sik ajan­la­rın özel­lik­le­ri­ne gö­rede­ğiş­ir.

Lanvis adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki