TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lar­gac­til Am­pul    Eczacıbaşı

Klorp­ro­ma­zi­n

Ambalaj: 25 mg/5 mLx10 ampul.

Lar­gac­til Kap­lı Tab­let

Klorp­ro­ma­zi­n

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

End.:Va­go­li­tik,se­da­tif ve an­ti­eme­tik özel­lik­le­ri olan bir nö­ro­lep­tik­tir. Nö­rop­si­ki­yat­ri­de: Akut psi­koz­lar: Aji­tas­yon du­rum­la­rı,hi­po­ma­ni ve ma­ni­ler, de­li­ri­um nö­bet­le­ri, kon­füz­yon­lu send­rom­lar.Kro­nik psi­koz­lar: Şi­zof­re­nik du­rum­lar, özel­lik­lepa­ra­no­id şi­zof­re­ni­ler, kro­nik de­li­ri­um du­rum­la­rı. Bü­yük­ler­deve ço­cuk­lar­da sal­dır­gan­lık du­rum­la­rı, se­nil de­mans sı­ra­sın­da­kiek­si­tas­yon du­rum­la­rı. Ge­nel tıp­ta: Çe­şit­li has­ta­lık­lar sı­ra­sın­da gö­rü­le­bi­lenank­si­ye­te ve aji­tas­yon du­rum­la­rı. Bu­lan­tı ve kus­ma­lar, ka­şın­tı­lı der­ma­toz­lar, in­fan­tilnö­ro­tok­si­koz­lar. Anes­te­zi­de: Has­ta­nın anes­te­zi­ye ha­zır­lan­ma­sı, po­tan­si­ya­li­zeanes­te­zi. Şok du­rum­la­rı­nın ön­len­me ve te­da­vi­si. Do­ğum­da: Do­ğum anal­je­zi­si, ek­lamp­si.

Kontr.E.:Bar­bi­tü­ratve al­kol ko­ma­la­rı, dar açı­lı glo­kom ve pros­tat hi­pert­ro­fi­si­ne bağ­lıola­bi­le­cek id­rar tu­tul­ma­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­da hi­per­ter­mi gö­rül­dü­ğün­deklorp­ro­ma­zin te­da­vi­si­ne son ve­ril­me­li­dir. Özel­lik­le te­da­vi­ninba­şın­da gö­rü­len som­no­lans ha­li do­la­yı­sıy­la ma­ki­ne ve­ya araç kul­la­nanhas­ta­la­ra dik­kat­li ol­ma­la­rı söy­len­me­li­dir. Te­da­vi sı­ra­sın­da al­kol­lüiç­ki al­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da has­ta­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­deila­cın ya­ra­rı/risk ora­nı göz önün­de tu­tul­ma­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Se­das­yonya da uyuk­la­ma, dis­ki­ne­zi du­rum­la­rı, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon,ağız ku­ru­lu­ğu, ka­bız­lık, ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı, id­rar tu­tul­ma­sı,im­po­tens, fri­ji­di­te, ame­no­re, ga­lak­to­re, ji­ne­ko­mas­ti, hi­perp­ro­lak­ti­ne­mi,de­ri pig­men­tas­yon­la­rı, gö­zün ön seg­men­tin­de pig­ment çö­kün­tü­le­ri,çok sey­rek ola­rak lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz.

Etkileş.:Klorp­ro­ma­zindi­ğer an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, yan et­kiar­tı­şı­na (ağız ku­ru­lu­ğu, id­rar tu­tul­ma­sı vb.) yol aça­bi­lir. Oral an­ti­ko­agü­lan­la­rınet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. a-ad­re­ner­jikblo­kaj ya­pa­bi­lir. Epi­lep­si eşi­ği­ni azal­ta­bi­lir. An­ti kon­vül­sanilaç­lar kul­la­nan has­ta­lar­da do­zaj ayar­la­ma­sı yap­mak ge­re­ke­bi­lir.Bir­lik­te prop­ra­no­lol alan has­ta­lar­da her iki ila­cın plaz­ma dü­ze­yiar­ta­bi­lir. Klorp­ro­ma­zin­le bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­da an­ti­hi­per­tan­sifilaç­la­rın ve SSS dep­res­yo­nu ya­pan ilaç­la­rın (hip­no­tik­ler, tran­ki­li­zan­lar,anes­te­zik­ler, anal­je­zik­ler) et­ki­si ar­ta­bi­lir. Al­kol­lü içe­cek­ler,le­vo­do­pa ve lit­yum tuz­la­rıy­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:LargactilAmpul: Eriş­kin­ler­de IM ve­ya IV en­füz­yon yo­luy­la ge­rek­ti­ğin­de24 sa­at için­de 3-4 kez tek­rar­lan­mak üze­re 1-2 am­pul uy­gu­la­nır. Ço­cuk­lar­dapsi­ki­yat­rik has­ta­lık­lar­la ter­mi­nal has­ta­lık­lar­da­ki bu­lan­tı vekus­ma­la­rın te­da­vi­sin­de (1 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da çok ge­rek­lide­ğil­se öne­ril­mez) 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da ge­rek­ti­ğin­de 24 sa­atiçin­de 3-4 kez tek­rar­lan­mak üze­re 0.5 mg/kg öne­ri­lir. Gün­lük uy­gu­la­na­cakmik­tar 1-5 yaş ara­sı 40 mg’yi; 6-12 yaş ara­sı 75 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Anes­te­zigi­ri­şim­le­ri sı­ra­sın­da 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da baş­lan­gıç do­zuola­rak 0.5-1 mg/kg, sü­rek do­zu ola­rak ge­rek­ti­ğin­de 24 sa­at için­de 4-6kez tek­rar­lan­mak üze­re 0.5 mg/kg’lik doz­lar öne­ri­lir.Largactil Tablet: Eriş­kin­ler­degün­lük doz 25-150 mg’dir. Bu doz gün­de 3-4 eşit kı­sım­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Et­ki­lidoz bu­lu­nun­ca­ya ka­dar doz ar­tı­rı­mı ted­ri­cen ya­pı­lır. Or­ta­la­ma doz gün­de 50-75 mg’dir.Bu po­zo­lo­ji özel­lik­le nö­rop­si­ki­yat­rik du­rum­lar­da aşı­la­bi­lir. 5yaş­tan kü­çük ço­cuk­lar­da 1 mg/kg’lik doz 2-3 kerede ve­ri­lir. 5 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da, eriş­kin do­zu­nun üç­te bi­ri ya da ya­rı­sı ve­ri­lir.

Largactil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki