TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Temmuz 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Largopen Flakon IM/IV   Bilim

Amoksisilin

Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 2 mL'lik çö­zü­cüam­pul:: 1 gx1 flakon ve 4 mL'lik çö­zü­cüam­pul.

Eşdeğeri:Al­fo­xilF­la­kon: 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1fla­kon (Ab­far); Re­mo­xil Fla­kon:500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay).

Lar­go­pen Oral Süs­pan­si­yon

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL:: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şi­şe­­.

Eşdeğeri:Am­oksi­naOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx 80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL­ (MustafaNevzat); Atok­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL’lik şişe (Ata­bay); De­moksil Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL (De­va); Mok­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL şişe (İl­san); Re­mo­xil Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (İ.E.Ulagay).

Lar­go­pen Tab­let

Amok­si­si­lin

Ambalaj: 500 mgx16 tab­let:: 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri:Al­fo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx15tablet (Ab­far); Amok­si­lin Kap­sül: 500 mgx16 kapsül (No­bel); Amok­si­na Tab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Mustafa Nev­zat); Atok­si­linTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (Ata­bay); De­mok­sil Tab­let:500 mgx16 tablet (De­va); MoksilinTab­let: 500 mgx16 tablet (İl­san); Re­mo­xilTab­let: 500 mgx16 tab­let, 1 gx16tablet (İ.E.U­lagay); Top­ra­mo­xin Film Tab­let:500 mgx16 tab­let, 1 gx16 tablet (Top­rak).

Largopen-BİD Süspansiyon

Amoksisilin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx100 mL süspansiyonverebilen toz:: Fort süspansiyon 400 mg/5mLx100 mL süspansiyon verebilen toz.

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın et­ken ol­du­ğu ton­sil­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,si­nü­zit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni gi­bi üst ve alt so­lu­numyo­lu en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit, üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, ad­nek­sit, pu­er­pe­alen­fek­si­yon­lar, sep­tik abor­tus, go­no­re, pros­ta­tit gi­bi üro­ge­ni­talsis­tem en­fek­si­yon­la­rı; se­lü­lit, ab­se, im­pe­ti­go, ak­ne gi­bi de­rive yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıyla sep­sis ve bak­te­ri­yel me­nen­ji­tinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­linaler­ji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nan has­ta­lar­da cid­dihat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­lik ka­zan­ma­mış­tır.Amok­si­si­lin sü­te az mik­tar­da ge­çer, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­dabu özel­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Aler­jikre­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı kus­ma ve di­ya­re, eri­te­ma­tözma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü­ler ve ür­ti­ker gö­rü­le­bi­lir. Pe­ni­si­lin­ler­lete­da­vi sı­ra­sın­da ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nik pur­pu­ra,eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz bil­di­ril­miş­tir. Sey­rekola­rak ge­ri dö­nüş­lü hi­pe­rak­ti­vi­te, aji­tas­yon, ank­si­ye­te, uy­ku­suz­luk,kon­füz­yon, dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı ve/ve­ya ser­sem­lik ha­li kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.:Amok­si­si­lin,di­gok­sin ve­ya al­lo­pu­ri­nol­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da bu ilaç­la­rınab­sorp­si­yon­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Al­lo­pu­ri­nol­le be­ra­ber alın­dı­ğın­dacilt­te kı­za­rık­lık­la­rın oluş­ma­sı in­si­dan­sı ar­tar. Ku­ma­rin ile kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­deamok­si­si­li­nin kan dü­ze­yi yük­se­lir.

Doz Önerisi:Largopen Flakon: Orta de­re­cede şiddetli üst ve alt solunum yoluenfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında 12 saat ara ile 500-1000mg uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir 1 g IV enjeksiyon (3-4dakika) veya IV enfüzyon (30 dakika) şeklinde uygulanır. Daha ağırenfeksiyonlarda doz yüksel­tilebilir. A grubu beta hemolitik streptokoklarlaolu­şan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerü­lo­nefritoluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sür­dürülmelidir. Gonore,akut, komp­like olmayan anogenital ve üret­ral enfeksiyonlarda 3 g'lik tek birdoz olarak uygulanır. Diğer enfeksi­yonların tedavisinde, hasta asemptomatikhale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. 2-10 yaş arasıçocuklarda 50-100 mg/kg/gün'lük doz ikiye bölünerek uygulanır. Menenjittedavisinde doz 200-400 mg/kg/gün'e kadar yükseltilebilir. Septi­semitedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz en az üç gün IV uygulan­dıktan sonra 3-4saatte bir IM uygulama ile tedavi sürdürülür. LargopenSüspan­si­yon/Tablet: O­la­ğan doz gün­de 750 mg-1500 mg’dir. 20 kg’nin ü­ze­rin­de­kiço­cuk­lar­da e­riş­kin do­zu uy­gu­la­na­bi­lir. A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­lar­la o­lu­şanen­fek­si­yon­lar­da a­kut ro­ma­tiz­mal a­tak ve­ya a­kut glo­me­rü­lo­nef­rito­luş­ma­sı­nı ön­le­ye­bil­mek i­çin te­da­vi en az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.Az du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar ta­ra­fın­dan o­luş­tu­ru­lan cid­di en­fek­si­yon­lar­da,ço­cuk­lar­da 8 sa­at a­ra i­le 40 mg/kg/­gün uy­gu­la­nır. 20 kg ve­ya ü­ze­rin­de­kiço­cuk­lar­da 8 sa­at­te bir 250-500 mg şek­lin­de­ki e­riş­kin do­zu uy­gu­lan­ma­lı­dır.Bak­te­ri­yel me­nen­jit­te ço­cuk­lar ve e­riş­kin­ler­de doz, e­şit doz­la­rabö­lün­müş o­la­rak 150-200 mg/kg/gün, 3-4 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Go­no­re,a­kut komp­li­ke ol­ma­yan a­no­ge­ni­tal ve ü­ret­ral en­fek­si­yon­lar­da 3g’lik tek bir doz o­la­rak uy­gu­la­nır.Largopen-BİD Süspan­si­yon: Yenidoğanda ve 12 haftalık ( 3 ay)veya daha küçük çocuklarda önerilen en yüksek amoksisilin dozu 30mg/kg/gündür. Uygulama 12 saatte bir kez eşit bölünmüş dozlarda yapılmalıdır. 3aydan büyük çocuklarda: Kulak/Burun/Boğaz: Hafif/orta enfeksiyonlarda 25mg/kg/gün 12 saatte bir veya 20 mg/kg/gün 8 saatte bir, ağır enfeksiyonlarda 45mg/kg/gün 12 saatte bir veya 40 mg/kg/gün 8 saatte bir. Alt solunum yolu:Hafif/orta enfeksiyonlarda veya ağır enfeksiyonlarda 45 mg/kg/gün 12 saatte birveya 40 mg/kg/gün 8 saatte bir. Genito üriner sistem: Hafif/ortaenfeksiyonlarda 25 mg/kg/gün 12 saatte bir veya 20 mg/kg/gün 8 saatte bir, ağırenfeksiyonlarda 45 mg/kg/gün 12 saatte bir veya 40 mg/kg/gün 8 saatte bir. Derive yumuşak doku: Hafif/orta enfeksiyonlarda 25 mg/kg/gün 12 saatte bir veya 20mg/kg/gün 8 saatte bir, ağır enfeksiyonlarda 45 mg/kg/gün 12 saatte bir veya 40mg/kg/gün 8 saatte bir. 40 kg veya üzerindeki çocuklarda erişkin dozuuygulanmalıdır. Bakteriyel menenjitte çocuklarda ve erişkinlerde doz 150-200mg/kg/gün’dür. 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünerek uygulanır.

Largopen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki