TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

La­six Am­pul IM/IVSanofi-Aventis

Fu­ro­se­mi­d

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri:De­salAm­pul: 20 mg/2 mLx5 ampul (Bi­o­far­ma); Fu­ro­midAm­pul: 20 mg/2 mLx5 ampul (De­va).

La­six Tab­let

Fu­ro­se­mi­d

Ambalaj: 40 mgx12 tablet.

End.:Kalp ve ka­ra­ci­ğerhas­ta­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nan ödem­ler (as­sit), böb­rek has­ta­lık­la­rın­dankay­nak­la­nan ödem­ler, akut kalp yet­mez­li­ği, özel­lik­le ak­ci­ğer öde­mi,ge­be­lik komp­li­kas­yon­la­rı­na (ges­toz­lar) bağ­lı ola­rak id­rar ya­pı­mı­nınazal­dı­ğı hal­ler­de vo­lüm ek­sik­li­ği gi­de­ril­dik­ten son­ra, be­yin öde­min­dedes­tek­le­yi­ci ön­lem ola­rak, ya­nık­la­ra bağ­lı ödem­ler, hi­per­tan­si­yonkriz­le­rin­de di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ön­lem­ler­le bir­lik­te, ze­hir­len­me­ler­dezor­lu di­üre­zin des­tek­len­me­si için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İd­rar ya­pı­mı­nınek­sik ol­du­ğu böb­rek yet­mez­li­ği (anü­ri), bi­linç kay­bı­nın söz ko­nu­suol­du­ğu he­pa­tik ko­ma ve pre­ko­ma, hi­po­tan­si­yon­lu ve hi­po­tan­si­yon­suzağır sod­yum ek­sik­lik­le­ri ve/ve­ya kan vo­lü­mü­nün azal­dı­ğı hal­ler (hi­po­vo­le­mi),fu­ro­se­mid ve sül­fo­na­mid­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kan ba­sın­cın­da be­lir­gin düş­me,la­tent ve­ya ma­ni­fest di­abe­tes mel­li­tus (dü­zen­li kan şe­ke­ri kont­rol­le­ri),gut (dü­zen­li ürik asit kont­rol­le­ri), id­rar yap­ma zor­luk­la­rı (örn.pros­tat hi­pert­ro­fi­si, üre­ter ste­no­zu, hid­ro­nef­roz), ka­ra­ci­ğer si­ro­zuve böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­nun bir ara­da bu­lun­du­ğu has­ta­lar, pre­ma­tü­re­ler(kal­si­yum içe­ren böb­rek ta­şı -nef­ro­lit­hi­asis- oluş­ma ve böb­rek do­ku­sun­dakal­si­yum tu­zu bi­rik­me -nef­ro­kal­si­no­sis- ola­sı­lı­ğı; böb­rek fonk­si­yon­la­rıiz­len­me­li, ult­ra­so­nog­ra­fi uy­gu­lan­ma­lı­dır) de dik­kat­li ta­kip ge­rek­li­dir.Fu­ro­se­mid uy­gu­la­nan kim­se­ler­de şe­hir tra­fi­ği­ne ak­tif bir şe­kil­deka­tıl­ma, cad­de­de kar­şı­dan kar­şı­ya geç­me ve­ya ma­ki­ne­le­ri kul­lan­magü­cü bo­zu­la­bi­lir. Ter­le­me, bu­lan­tı, si­ya­noz gi­bi ilk be­lir­ti­leror­ta­ya çık­tı­ğın­da uy­gu­la­ma­ya he­men son ve­ri­lir. Ge­be­ler­de sa­de­cekı­sa sü­rey­le ve an­cak sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar fe­tus­ta olu­şa­bi­le­cek za­rar­la­raüs­tün­lük sağ­lı­yor­sa kul­la­nı­la­bi­lir. Em­zi­ren an­ne­le­re fu­ro­se­midve­ril­me­si ge­re­kir­se, fu­ro­se­mi­din an­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ği velak­tas­yo­nu in­hi­be ede­bi­le­ce­ği dü­şü­nül­me­li­dir.

Yan E.:Aşı­rı di­üre­zebağ­lı ola­rak özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ve özel­lik­le yaş­lıhas­ta­lar­da ve ço­cuk­lar­da baş ağ­rı­sı, ser­sem­lik his­si, gör­me bo­zuk­luk­la­rı,ağız ku­ru­lu­ğu, hi­po­tan­si­yon ve dik du­ruş­ta sir­kü­la­tu­var re­gü­las­yonbo­zu­klu­ğu gi­bi do­la­şım­la il­gi­li bo­zuk­luk­lar­dan söz edi­le­bi­lir.

Etkileş.:Kar­di­yakgli­ko­zid­ler­le (di­ji­tal te­da­vi­si) bir­lik­te kul­la­nı­la­ca­ğı za­mankalp ka­sı­nın di­ji­ta­le du­yar­lı­ğı­nı ar­tı­ra­bi­le­ce­ği akıl­da tu­tul­ma­lı­dır.Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler, lak­sa­tif­ler ve­ya kar­be­nok­so­lon­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğı za­man po­tas­yum kay­bı­ ar­ta­bi­lir. Nef­ro­tok­sik an­ti­bi­yo­tik­le­rin(örn. ami­nog­li­ko­zid­ler, po­li­mik­sin­ler) tok­sik et­ki­si­ni ar­tır­ma­sıola­sıdır. Yük­sek doz sa­li­si­lat­lar­la kom­bi­nas­yo­nu, sa­li­si­lat tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Di­üre­tik­ler­le lit­yum bir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Ka­na­mi­sin,gen­ta­mi­sin, tob­ra­mi­sin gi­bi ami­nog­li­ko­zid sı­nı­fı an­ti­bi­yo­tik­lerinişit­me­yi bo­zu­cu et­ki­si­ fu­ro­se­mid­le bir­lik­te ve­ril­dik­le­ri za­manar­ta­bi­lir. Kan ba­sın­cı­nı dü­şü­ren di­ğer ilaç­la­rın et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Özel­lik­le ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le kom­bi­ne edil­di­ğin­de kuv­vet­li birhi­po­tan­si­yo­na, hat­ta şo­ka yol aça­bi­lir. Oto­tok­si­si­te ris­ki ne­de­niy­leetak­ri­nik asit­le kom­bi­ne edil­me­me­li­dir. Fe­ni­to­in­le bir­lik­te kul­la­nım­dada et­ki­si aza­la­bi­lir. Sisp­la­tin ve fu­ro­se­mid bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dabir işit­me kay­bı ola­sı­lı­ğı söz ko­nu­su­dur. Kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin fu­ro­se­mid­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı po­tas­yum ek­sik­li­ği­ne ze­min ha­zır­la­ya­bi­lir.

Doz Önerisi:Lasix Ampul: Oral ilaç al­ma­sı uy­gun ol­ma­yan ki­şi­ler­de ve acildu­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ye­tiş­kin­le­re ve 15 ya­şı­nı ge­çen genç­le­rebaş­lan­gıç ola­rak IM ve­ya IV yol­dan 20-40 mg (1-2 am­pul) uy­gu­la­nır. Sağ­la­nanet­ki ye­ter­siz ka­lır­sa uy­gu­la­nan doz ar­zu edi­len et­ki sağ­la­nın­ca­yaka­dar 2 sa­at­lik ara­lık­lar­la her keresinde 20 mg da­ha ar­tı­rı­lır. LasixTablet: Or­ta­la­madoz sa­bah bir kerede ve­ril­mek üze­re 1-2 tab­let­tir. Çe­şit­li du­rum­lar­dadoz aya­rı ya­pı­lır.

Lasix adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki