TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Las­tet Am­pulOn­ko

Eto­po­zi­d

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Eto­po­si­de Fla­kon: 100 mg/5 mLx1flakon (Ata­farm); Etoposide Ebe­we Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon (Liba); Etoposide-Teva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon (Med-İlaç); Ve­pe­sid Am­pul: 100 mg/5 mLx1 ampul (Er­Kim).

Las­tet Kap­sül

Eto­po­zi­d

Ambalaj: 25 mgx40 kap­sül:: 50 mgx20 kap­sül :: 100mgx10 kapsül.

Eşdeğeri:Ve­pe­sidKap­sül: 50 mgx20 kap­sül (BMS).

End.:Ref­rak­terTes­tis Tü­mör­le­ri: Da­ha ön­ce uy­gun cer­ra­hite­da­vi, ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi uy­gu­la­nmış di­renç­li (ref­rak­ter)tes­tis tü­mör­le­rin­de di­ğer ke­mo­te­ra­pi ajan­la­rıy­la kom­bi­ne te­da­vi­dekul­la­nı­lır. Kü­çük Hüc­re­li Anap­las­tikAk­ci­ğer Tü­mör­le­ri: Di­ğer ke­mo­te­ra­piajan­la­rıy­la kom­bi­ne kul­la­nı­lır (İlk bul­gu­lar eto­po­zi­din di­ğer hüc­retip­le­riy­le ge­liş­miş ak­ci­ğer kan­ser­le­rin­de de et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­nigös­ter­miş­tir). Hodg­kin has­ta­lı­ğı, ma­lign (hodg­kin dı­şı) len­fo­ma­la­r(özel­­lik­le his­tio­si­tik tip) ve akut non-len­fo­si­tik lö­se­mi (ANLL).

Kontr.E.: Eto­po­zi­de kar­şı da­ha ön­ce aşı­rı du­yar­lı­ğı sap­ta­nan­lar­dave şid­det­li ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yon­lu has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eto­po­zid, kan­ser ke­mo­te­ra­pö­tik ajan­la­rın kul­la­nı­mın­dade­ne­yim­li bir dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. En­fek­si­yon ve­ya ka­na­may­la so­nuç­la­na­bi­lencid­di mi­ye­lo­süp­res­yon ola­bi­lir. Üşü­me, ateş, ta­şi­kar­di, bron­kos­pazm,disp­ne ve hi­po­tan­si­yon­la or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ola­sı bir ana­fi­lak­tikre­ak­si­yo­na kar­şı ha­zır­lık­lı olun­ma­lı­dır. Ge­belerde kul­la­nıl­dı­ğın­dafe­tal ha­sar ya­pa­bi­lir. An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir.Eto­po­zid­den do­la­yı an­ne sü­tü emen be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­ler ola­bi­le­ce­ğiiçin ila­cın an­ne için öne­mi de­ğer­len­di­ri­le­rek, em­zir­me­nin ke­sil­me­sive­ya ila­cın dur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da bir ka­rar alın­ma­lı­dır.

Yan E.: Mi­ye­lo­süp­res­yon, lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, bu­lan­tı, kus­ma, ano­rek­si, sto­ma­tit, alo­pe­si, üşü­me,ateş, ta­şi­kar­di, disp­ne, hi­po­tan­si­yon, pe­ri­fe­rik nö­ro­pa­ti, uy­kuha­li, yor­gun­luk, ka­ra­ci­ğer tok­si­si­te­si, ağız­da kö­tü tat, ateş, dö­kün­tü,pig­men­tas­yon, pru­ri­tus, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon, dis­fa­ji, ge­çi­cikor­ti­kal kör­lük ve der­ma­tit gi­bi re­ak­si­yon­lar na­di­ren bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metot­reksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebil­diği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi:Lastet Ampul: Bir te­da­vi kü­rü için, eriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­dagün­de 60-100 mg/m2 eto­po­zid ar­ka ar­ka­ya 5 gün sü­rey­le IV yol­lauy­gu­la­nır ve ar­dın­dan 3 haf­ta­lık bir ara ve­ri­lir. Uy­gu­la­ma ge­rek­tik­çetek­rar­la­nır. Doz, has­ta­lı­ğa ve­ya be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ne gö­reayar­la­na­bi­lir. Lastet Kapsül: Bir te­da­vi kü­rü için nor­mal eriş­kindo­zu ola­rak gün­de 175-200 mg/m2 eto­po­zid ar­ka ar­ka­ya 5 günsü­rey­le ağız­dan uy­gu­la­nır ve ar­dın­dan 3 haf­ta­lık bir ara ve­ri­lir.Uy­gu­la­ma ge­rek­tik­çe tek­rar­la­nır. Doz, has­ta­lı­ğa ve­ya be­lir­ti­le­rinşid­de­ti­ne gö­re ayar­la­na­bi­lir.

Lastet adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki