TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­po­nex Tab­let    No­var­tis Phar­ma

Klo­za­pin

Ambalaj: 25 mgx50 tab­let:: 100 mgx50 tablet.

Eşdeğeri:ClonexTablet: 25 mgx50 tablet, 100 mgx50tablet (Adeka).

End.:Kla­sik nö­ro­lep­tik­le­rein­to­le­rans gös­te­ren ve­ya ya­nıt ver­me­yen, te­da­vi­ye di­renç­li şi­zof­re­nikhas­ta­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Klo­za­pi­nekar­şı bilinen aşı­rı du­yar­lı­lık, geç­mi­şin­de ila­ca bağ­lı tok­sik ya daid­yo­senk­ra­tik gra­nü­lo­si­to­pe­ni/ag­ra­nü­lo­si­toz (ön­ce­ki bir ke­mo­te­ra­piile oluş­muş gra­nü­lo­si­to­pe­ni/ag­ra­nü­lo­si­toz dı­şın­da, bo­zul­muş ke­mikili­ği fonk­si­yo­nu; kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan epi­lep­si; al­ko­lik vedi­ğer tok­sik psi­koz­lar, ilaç in­tok­si­kas­yo­nu, ko­ma du­ru­mu; do­la­şımkol­lap­sı ve/ve­ya her­han­gi bir ne­den ile oluş­muş MSS dep­res­yo­nu; şid­det­li,re­nal ve kar­di­yak yet­mez­lik du­rum­la­rın­da (örneğin miyokardit); mi­debu­lan­tı­sı, ano­rek­si ve sa­rı­lık ile bir­lik­te sey­re­den ak­tif ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğı, iler­le­yen ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve he­pa­tik yet­mez­lik du­rum­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ke­mik ili­ği fonk­si­yo­nun­da önem­li öl­çü­de dep­res­yonyap­tı­ğı bi­li­nen ilaç­lar klo­za­pin ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ay­rı­ca,uzun et­ki­li de­po an­tip­si­ko­tik­le­rin klo­za­pin­le be­­ra­ber kul­la­nı­mıön­len­me­li­dir. Da­ha ön­ce­den ka­lı­cı ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­larklo­za­pin kul­la­na­bi­lir­ler an­cak dü­zen­li ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­riya­pı­la­rak iz­len­me­le­ri ge­rek­li­dir. Klo­za­pin te­da­vi­si sı­ra­sın­dahas­ta­lar­da te­da­­vi­nin ilk 3 haf­ta­sı için­de vü­cut sı­cak­lı­ğı ge­çi­­ciola­rak 38°C’nin üze­ri­ne çı­ka­bi­lir. Bu ateş ge­nel­lik­le se­lim­dir. Yük­sekate­şin bu­lun­du­ğu du­rum­lar­da, Nö­ro­lep­tik Ma­lign Send­rom (NMS) ola­sı­lı­ğıda dü­şü­nül­me­li­dir. Ge­be ka­dın­lar­da ola­sı ya­rar­lan­ma bek­len­ti­si,ola­sı risk­le­­ri geç­me­di­ği sü­re­ce ilaç ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Klo­za­pin alan an­ne­ler em­zir­me­me­li­dir. Özellikle tedavinin ilkhaftalarında klozapinin sedas­yo­na neden olması ve epilepsi eşiğini düşürmesinedeniyle araç ya da ma­kine kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan E.:Gra­nü­lo­si­to­pe­nive ag­ra­nü­lo­si­toz bir risk fak­tö­rü­dür. Lö­ko­si­toz ve/ve­­ya eo­zi­no­fi­liolu­şa­bi­lir. Çok na­di­ren trom­bo­si­to­pe­ni­ye ne­den ola­bi­lir. Yor­gun­luk,ser­sem­lik ha­li ve se­das­yon en sık gö­rü­len yan et­ki­ler ara­sın­da­dır.Baş dön­me­si ve baş ağ­rı­sı da olu­şa­bi­lir. Klozapin, di­ken ve dal­ga komp­leks­le­ri­ninolu­şu­mu­nu da içe­ren EEG de­ği­şik­lik­le­ri­ne; do­za ba­ğım­lı ola­rak epi­lep­sieşi­ği­ni dü­şü­rür ve mi­yok­lo­nik ka­sıl­ma­la­ra ya da je­ne­ra­li­ze kon­vül­si­yon­la­ra;na­di­ren kon­füz­yon, ye­rin­de du­ra­ma­ma, aji­tas­yon ve de­lir­yu­ma ne­denola­bi­lir. Ri­ji­di­te, tre­mor ve aka­ti­zi bil­di­ril­miştir. Ağız ku­ru­lu­ğu,gör­me bu­la­nık­lı­ğı, ter­le­me ve vü­cut ısı­sın­da dü­zen­siz­lik­ler göz­len­miş­tir.Tükü­rük salgısında artış göreceli olarak sık raslanan bir yan etkidir. Özel­lik­lete­da­vi­nin ilk haf­ta­la­rın­da sen­kop ile be­ra­ber ve­ya sen­kop ol­ma­danta­şi­kar­di ve pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Da­ha sey­rek ol­mak­la be­ra­ber hi­per­tan­si­yon olu­şa­bi­lir.Çok en­derola­rak do­la­şım kol­lap­sı bil­di­ril­miş­tir. EKG de­ği­şik­lik­le­ri ola­bi­lir.İzo­le olgu­lar­da ba­zan ölüm­cül de ola­bi­len kar­di­yak arit­mi, pe­ri­kar­ditve mi­yo­kar­dit (eo­zi­no­fi­li ile bir­lik­te olan ya da ol­ma­yan) bil­di­ril­miş­tir.Na­dir olgu­lar­da trom­bo­em­bo­lizm ra­por edil­miş­tir. İzo­le olgu­lar­dado­la­şım kol­lap­sı ile bir­lik­te olan ve­ya ol­ma­yan so­lu­num dep­res­yo­nuve­ya dur­ma­sı gö­rül­müş­tür. Na­di­ren dis­fa­ji­si olan has­ta­lar­da ve­yaakut doz aşı­mı­nın so­nu­cu ola­rak, alı­nan yi­ye­ce­ğin as­pi­re edil­me­sigö­rü­le­bi­lir. Bu­lan­tı, kus­ma, ka­bız­lık ve çok na­di­ren ile­us gö­rü­le­bi­lir.Ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de kı­sa sü­re­li, asemp­to­ma­tik ar­tış­lar ve na­di­renhe­pa­tit ve ko­les­ta­tik sa­rı­lık olu­şa­bi­lir. Çok na­dir ola­rak ani he­pa­tik nek­roz ra­por edil­miş­tir.Na­dir ol­gu­lar­da akut pank­re­atit ra­por edil­miş­tir. İd­rar tu­ta­ma­mave id­rar re­tan­si­yo­nu, sey­rek ola­rak pri­apizm ra­por edil­miş­tir. İzo­leolgu­lar­da, klozapin te­da­vi­siy­le iliş­ki­li akut interstisyel nef­rit bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ke­mikili­ği fonk­si­yo­nu­nu cid­di bir şe­kil­de bas­kı­la­yı­cı et­ki­si olan ilaç­lar­labir­lik­te klo­za­pi­n kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Klo­za­pi­n, nar­ko­tik­ler, an­ti­his­ta­mi­nik­lerve ben­zo­di­ya­ze­pin­ler gi­bi MSS dep­re­san­la­rı ile MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ninve al­ko­lün mer­ke­zi et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ben­zo­di­ya­ze­pin ve­yaher­han­gi bir psi­kot­ro­pik ilaç alan (ve­ya ya­kın za­man­da al­mış) has­ta­lar­daklo­za­pi­n te­da­vi­si baş­la­tıl­dı­ğın­da do­la­şım kol­lap­sı ris­ki ar­ta­bi­le­ce­ğin­denözel dik­kat gös­te­ril­me­si öne­ri­lir. Adi­tif et­ki­le­rin oluş­ma ola­sı­lı­ğıne­de­niy­le, özel­lik­le an­ti­ko­li­ner­jik, hi­po­tan­sif ve­ya res­pi­ra­tu­vardep­re­san et­ki­li ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Lityum veya diğer MSS aktive edici ajanlarla birlikte kullanımı nöro­leptikmalign sendromun (NMS) ge­liş­me riskini artırabilir. Anti-adrenerjiközellikleri nede­niyle klozapin norepinefrin veya diğer alfa-adrenerjikajanların kan basıncını yükseltici etkilerini azaltabilir ve epinefrinin presöretkisini tersine çevirebilir. Klozapi­nin valproik asitle birlikte kullanıldığıolgularda bazan ender ancak ciddi epilepsi nöbetleri ve bu arada daha önceepileptik olmayan hastalarda bu tür nöbetlerin başladığı bildiril­miştir.Nikotin alışkanlığının birdenbire sona erdirilmesi, plazmadaki klozapin konsant­ras­yonlarınıyükselterek advers etkilerde artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Dozaj her hastanın durumuna göre ayrı ayrıdüzenlenmelidir. Her hasta için en düşük etkili doz kullanılmalıdır. Başlangıç tedavisindeilk gün 1 veya 2 kez 12.5 mg (25 mg'lik tabletin yarısı), izleyen 2. gün ise 1veya 2 kez 25 mg tablet verilir. İyi tole­re edildiğinde günlük doz, 25 mg ile50 mg'lik artışlarla yavaş bir şekilde 2-3 hafta içinde günde 300 mg'yeulaşacak dü­zeyde artırılır. Daha sonra eğer gerekirse günlük dozda, 4 günlükveya terci­hen 1 haftalık aralarla 50 mg ile 100 mg'lik artışlar yapılabilir.

Leponex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki