TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­uco­vo­rin Atafarm Fla­kon   Ata­farm

Lö­ko­vo­rin kal­si­yum

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 fla­kon:: 100 mg/10 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:Kalsiyumfolinat Ebewe Fla­kon: 100 mg/10 mLx1 flakon (Liba); Calci­um Leucovorin DBL Fla­kon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Orna); Le­u­co­­vo­rin Teva Fla­kon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Med İlaç); Res­cu­vo­linFla­kon: 50 mg/10 mLx1 flakon (Med İlaç).

End.:Me­tot­rek­satgi­bi fo­lik asit an­ta­go­nist­le­riy­le ya­pı­lan si­to­tok­sik ke­mo­te­ra­pi­ninar­dın­dan an­ti­dot ola­rak kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, fo­lat ek­sik­li­ği­nebağ­lı me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ne­de­niy­le olu­şanper­nis­yöz ane­mi ya da di­ğer me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz me­tot­rek­sat te­da­vi­siy­le bir­lik­te fo­li­nikasit uy­gu­la­ma­sı, an­ti­tü­mör ke­mo­te­ra­pi ko­nu­sun­da de­ne­yim­li uz­manhe­kim­ler­ce ya­pıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­deke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­lar(ür­ti­ker, pru­ri­tus, de­ri­de kı­za­rık­lık­lar vb.) or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Fo­li­nikasit kli­nik tok­si­si­te­yi azalt­mak ya da ko­ru­mak ama­cıy­la fo­lik asitan­ta­go­nist­le­riy­le ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır (me­tot­rek­sa­tınaşı­rı do­zun­dan kuş­ku­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar ha­riç). Fo­lik asi­din yük­sekmik­tar­la­rı fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in ve pri­mi­don gi­bi an­ti­epi­lep­tik­le­rinet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir ve özel­lik­le ço­cuk­lar­da epi­lep­si nö­bet­le­ri­ninsık­lı­ğı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Fo­li­nik asit flo­ro­ura­si­lin tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da budu­rum da­ha da önem ka­za­nır.

Doz Önerisi:Yük­sek Doz Me­tot­rek­sat Te­da­vi­sin­den Son­ra Lö­ko­vo­rinKur­tar­ma Te­da­vi­si: Kur­ta­rı­cı lö­ko­vo­rin te­da­vi­si için doz­lar, 4 sa­atsü­rey­le int­ra­ve­nöz en­füz­yon­la uy­gu­la­nan 12-15 g/m2 me­tot­rek­satdo­zu­nu esas alır. Kur­ta­rı­cı lö­ko­vo­rin do­zu, me­tot­rek­sat en­füz­yo­nu­nunbaş­la­tıl­ma­sın­dan 24 sa­at son­ra baş­la­mak üze­re her 6 sa­at­te bir uy­gu­la­nan10 doz 15 mg lö­ko­vo­rin­dir (yak­la­şık 10 mg/m2). Fo­lik Asit Ek­sik­li­ği­neBağ­lı Me­ga­lob­las­ti­k A­ne­mi: Her gün 1 mg’ye ka­dar bir doz pa­ren­te­ral yol­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır. İle­ri Ko­lo­rek­tal Kan­ser: Lö­ko­vo­rin, 5 gün art ar­da 370mg/m2 do­zuy­la ya­vaş IV en­jek­si­yon­la uy­gu­la­nan flo­ro­ura­sil­denhe­men ön­ce 200 mg/m2 do­zuy­la ya­vaş IV en­jek­si­yon­la uy­gu­lan­ma­sıöne­ri­lir. Bu 5 gün­lük te­da­vi kü­rü, has­ta­nın bir ön­ce­ki te­da­vi kü­rü­nüntok­sik et­ki­le­rin­den ta­ma­men kur­tul­muş ol­ma­sı ko­şu­luy­la 4 haf­ta­lıkara­lar­la (28 gün­lük) tek­rar edi­le­bi­lir.

LeucovorinAtafarm adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki