TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Leucovorin Teva Fla­kon   Med İlaç

Kal­si­yum fo­li­nat

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 fla­kon:: 100 mg/10 mLx1 flakon :: 200mg/20 mLx1 flakon :: 300 mg/30 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:Kalsiyumfolinat Ebewe Fla­kon: 100 mg/10 mLx1 flakon (Liba); Calci­um Leucovorin DBL Fla­kon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Orna); Le­u­co­­vo­rin Atafarm Fla­kon: 50 mg/5 mLx1 fla­kon, 100 mg/10 mLx1 fla­kon (Ata­farm); Res­cu­vo­linFla­kon: 50 mg/10 mLx1 flakon (Med İlaç).

End.:Ortaderecede veya yüksek dozda metotreksat tedavisinde meto­treksatın neden olduğutoksisitenin folinik asit ile azaltılmasında ve 5-florourasil ile kombinasyonhalinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde kullanılır.

Kontr.E.: B12 vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği ne­de­niy­le olu­şanper­nis­yöz ane­mi ya da di­ğer me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz me­tot­rek­sat te­da­vi­siy­le bir­lik­te fo­li­nikasit uy­gu­la­ma­sı, an­ti­tü­mör ke­mo­te­ra­pi ko­nu­sun­da de­ne­yim­li uz­manhe­kim­ler­ce ya­pıl­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­ler­deke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En­der ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­lar(ür­ti­ker, pru­ri­tus, de­ri­de kı­za­rık­lık­lar vb.) or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Fo­li­nikasit kli­nik tok­si­si­te­yi azalt­mak ya da ko­ru­mak ama­cıy­la fo­lik asitan­ta­go­nist­le­riy­le ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır (me­tot­rek­sa­tınaşı­rı do­zun­dan kuş­ku­la­nıl­dı­ğı du­rum­lar ha­riç). Fo­lik asi­din yük­sekmik­tar­la­rı fe­no­bar­bi­tal, fe­ni­to­in ve pri­mi­don gi­bi an­ti­epi­lep­tik­le­rinet­ki­le­ri­ni azal­ta­bi­lir ve özel­lik­le ço­cuk­lar­da epi­lep­si nö­bet­le­ri­ninsık­lı­ğı­nı ar­tı­ra­bi­lir. Fo­li­nik asit flo­ro­ura­si­lin tok­si­si­te­si­niar­tı­ra­bi­lir. Yaş­lı has­ta­lar­da bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da budu­rum da­ha da önem ka­za­nır.

Doz Önerisi:Metotreksatın toksik etkilerini folinik asit ile azaltmatedavisi: Metotreksatıntoksik etkilerini folinik asit ile azaltma tedavisinin doz şeması, me­to­treksatuygulama metoduna ve dozuna büyük ölçüde bağlı olduğundan, metotreksat uygulamaşekli, folinik asit tedavisinin doz şemasını belirleyecektir. Folik asitantagonistlerinin tolere edilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olduğundan,metotreksat dozuna bağlı olarak kalsi­yum folinat dozunun belirlenmesi içinkesin bir kural yoktur. Kalsiyum folinat uygulama dozu ve süresi, önceliklemetotreksat uy­gulama tipi ve dozuna ve/veya toksisite semptomla­rınınoluşumuna dayanır. Genellikle, metotreksat in­füz­yonunun başlamasından sonrailk doz olarak 15 mg (6-12 mg/m2) kalsiyum folinat, 12-24 saat (engeç 24 saat) boyunca verilir. Aynı doz 72 saat boyunca her 6 saatte bir defaveri­lir. Bir kaç parenteral doz uygulanmasından sonra, oral uygulamaya geçi­lebilir.5-floro­urasilile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisindekullanım: Farklışema ve dozlar kullanılır, hangisinin optimal doz olduğu kanıtlanmamıştır.Aşağıdaki doz şemaları yetişkinlerde uygulanmıştır: Haftalık şema: İki saatlikinfüzyonla 20-200 mg/m2 kalsiyum folinat, bu infüzyonun ortasındaveya sonunda bolus enjeksiyonla 500 mg/m2 5-florourasil ile birlikteverilir. Ay­lık şema: 5 ardışık gün boyunca ayda bir kez: 20 veya 200 mg/m2kalsiyum folinat bolus, hemen ardından bolus enjeksiyonla 425 veya 370 mg/m25-florourasil verilir.

LeucovorinTeva adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki