TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2023, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Le­vopront Şu­rupAbdiİbrahim

Le­vod­rop­ro­pi­zin

Ambalaj: 6 mg/mLx150 mL’lik şişe, 5mL’lik öl­çe­ğiy­le bir­lik­te.

End.:Ku­ru ök­sü­rü­ğün(nonp­ro­dük­tif ök­sü­rük) semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: İla­ca kar­şı bi­li­nen ve­ya kuş­ku­la­nı­lan aşı­rı du­yar­lıkol­gu­la­rın­da, ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğiolan­lar­da, Kar­ta­ge­ner send­ro­mu ve­ya si­li­yer dis­ki­ne­zi gi­bi mu­ko­si­li­yerte­miz­lik me­ka­niz­ma­sın­da azal­ma olan ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Cid­di böb­rek yet­mez­li­ği ol­gu­la­rın­da; ya­rar/riskora­nı göz önü­ne alı­na­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır. Çok sey­rek ola­rak yor­gun­lukve hal­siz­lik bil­di­ril­di­ğin­den, araç kul­lan­ma ve her­han­gi bir ma­ki­neiş­le­til­me­si sı­ra­sın­da çok dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­de (bu­lan­tı, yan­ma, dis­pep­si,di­ya­re ve kus­ma), sant­ral si­nir sis­te­min­de (yor­gun­luk ve/ve­ya as­te­ni,hal­siz­lik, uyu­şuk­luk, baş ağ­rı­sı ve ver­ti­go) ve kar­di­yo­vas­kü­lersis­tem­de (çar­pın­tı) göz­len­miş­tir. Çok sey­rek ol­gu­da ise de­ri­de al­ler­jik re­ak­si­yon­larsap­tan­mış­tır.

Etkileş.: Her ne ka­dar kli­nik ça­lış­ma­larsü­re­sin­ce ben­zo­di­ya­ze­pin­ler­le bir et­ki­le­şim göz­len­me­miş­se de,özel­lik­le se­da­tif ilaç alan du­yar­lı has­ta­lar­da kul­la­nı­lır­ken dik­kat­liolun­ma­sı ge­rek­li­dir.

Doz Önerisi: İla­cın ye­mek­ler­den bir sü­re ön­ce ve­ya son­ra alın­ma­sıöne­ri­lir. Eriş­kin­ler: Gün­de 3 kez ve en az 6’şar sa­at aray­la 10 mL (60 mg)şu­rup (2 öl­çek) uy­gu­la­nır. İlaç, mak­si­mum 7 gün­lük te­da­vi dö­ne­mi­niaş­ma­mak kay­dıy­la, ök­sü­rük kay­bo­la­na ka­dar ya da he­kim öne­ri­si­negö­re alın­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar: 2 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da, üç eşit do­za bö­lü­ne­rekve en az 6’şar sa­at aray­la, semp­tom­la­rın şid­de­ti­ne gö­re gün­de kg ba­şı­na3-6 mg uy­gu­la­nır. 10-20 kg ara­sın­da gün­de 3 kez 3 mL; 20-30 kg ara­sın­dagün­de 3 kez 5 mL; 30 kg’nin üs­tün­de gün­de 3 kez 10 mL. Yaş­lı­lar: Le­vod­rop­ro­pi­zin do­zu yaş­lı has­ta­lar­dadik­kat­le sap­tan­ma­lı­dır. 10 mL şu­rup 3.5 g sa­ka­roz içer­di­ği için, di­ya­be­tikhas­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ayrıca, al­kil-4-hid­rok­si­ben­zo­at(pa­ra­ben) içer­di­ğin­den, pre­dis­po­ze has­ta­lar­da aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nuge­li­şe­bi­lir.

Levopront adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki