TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­da­nil Dra­je   No­var­tisPhar­ma

Me­zo­ri­da­zi­n

Ambalaj: 5 mgx20 dra­je.

End.:Ank­si­ye­tehal­le­ri, psi­ko­so­ma­­tik bo­zuk­luk­lar, psi­ko­nö­roz, kro­nik be­yin send­ro­mu,men­tal yet­mez­lik ve al­kol te­da­vi­sin­de gö­rü­len ank­si­ye­te, fo­bi,dep­re­sif ank­si­ye­te, ge­ri­lim, ru­hi hu­zur­suz­luk, psi­ko­mo­tor aji­tas­yonve­ya hi­pe­rak­ti­vi­te, ek­si­ta­bi­li­te, ag­re­si­vi­te ve ru­hi bo­zuk­luk­lar­ınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ko­ma du­rum­la­rıve­ya cid­di SSS dep­res­yo­nu, di­ğer fe­no­ti­ya­zin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lıkve­ya kan disk­ra­zi­si du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Araç ve ma­ki­ne kul­la­nır­ken has­ta­nınref­leks­le­ri­ni za­yıf­la­ta­bi­lir. İd­rar tu­tuk­lu­ğu ve glo­kom­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de zo­run­lu­luk ol­ma­dık­çakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Uy­ku ha­li,uyu­şuk­luk, ağız ku­ru­ma­sı, bu­la­nık gör­me, ta­şi­kar­di, hi­po­tan­si­yon,baş dön­me­si, id­rar tu­tuk­lu­ğu, eje­kü­las­yon in­hi­bis­yo­nu, bu­lan­tı,kus­ma, aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı, ışı­ğa du­yar­lık bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Anal­je­zik,hip­no­tik, an­ti­his­ta­mi­nik, nar­ko­tik anal­je­zik­le­rin, di­ğer psi­kot­ropbi­le­şik­le­rin ve al­ko­lün mer­ke­zi et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır. Me­zo­ri­da­zin,an­ti-ad­re­ner­jik et­ki­ye sa­hip­tir, bu ne­den­le ad­re­ner­jik va­zo­konst­rik­tör­le­rinet­ki­le­riy­le ça­tı­şa­bi­lir. Hi­po­tan­sif du­rum­la­rın te­da­vi­si için,an­ji­yo­ten­sin öne­ri­lir, ad­re­na­lin ve ben­zer­le­rin­den dik­kat­le sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­de 5-15 mg (1-3 dra­je) ye­mek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.Doz gün­de 6 dra­je­ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. 4-12 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de mak­si­mum 3 dra­je­ye ka­dar gü­ven­le ve­ri­le­bi­lir.

Lidanil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki