TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Likit Pedvax-HiB Fla­kon   MSD

Ha­emop­hi­lus b PRP 7.5 mg, Ne­is­se­ria me­nin­gi­ti­disOMPC 125 mg

Ambalaj: Tek doz­luk 1 fla­kon (0.5 mL).

End.:Ha­emop­hi­lusinf­lu­en­zae tip b’nin 2-71 ay­lık in­fant­lar­dave ço­cuk­lar­da ne­den ol­du­ğu in­va­ziv has­ta­lı­ğa kar­şı ru­tin aşı­lama­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­nın her­han­gi bir bi­le­şe­ni­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­lıkol­ma­sı.

Uyar.: Ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon ola­sı­lı­ğı­na kar­şı, ad­re­na­li­nide içe­ren uy­gun te­da­vi ola­nak­la­rı he­men kul­la­nı­ma ha­zır ol­ma­lı­dır.2 ay­lık­tan kü­çük in­fant­lar­da ve 6 yaş ve üs­tü ço­cuk­lar­da gü­ve­ni­r­likve et­kin­lik ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­me­miş­tir.

Yan E.: Tah­riş, uyuk­la­ma, en­jek­si­yon böl­ge­sin­de ağ­rı/acı,en­jek­si­yon böl­ge­sin­de eri­tem (2.5 cm ça­pın­da), en­jek­si­yon böl­ge­sin­deşiş­lik/sert­leş­me (2.5 cm ça­pın­da), ola­ğan­dı­şı bir ses­le, tiz bir ton­dauzun sü­re­li ağ­la­ma (>4 sa­at), di­ya­re, kus­ma, ağ­la­ma, ağ­rı, or­taku­lak il­ti­ha­bı, dö­kün­tü ve üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu­görülebilir.

Doz Önerisi: Yal­nız IM kul­la­nım için­dir. IV yol­la en­jek­te edil­me­me­li­dir.2-14 ay ara­sın­da:İde­ali, 2-14 ay­lık in­fant­la­ra 2 ay­lık­ken 0.5 mL’likbir doz aşı ve bun­dan 2 ay son­ra da (ve­ya 2. ay­dan son­ra müm­kün olan enkı­sa za­man­da) 0.5 mL’lik bir doz aşı da­ha uy­gu­lan­ma­sı­dır. On iki ay­lık­tanön­ce ilk iki doz­luk re­jim ta­mam­lan­dı­ğın­da, bir ra­pel doz ge­rek­li­dir(aşa­ğı­ya ba­kı­nız). 15. ay­da:On beş ay­lık ve­ya da­ha bü­yük ço­cuk­la­ra tek bir 0.5mL’lik doz uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ra­pel do­zu:On iki ay­lık­tan ön­ce ilk iki doz­luk re­ji­mi ta­mam­la­yanin­fant­lar­da, ikin­ci doz­dan son­ra 2 ay­lık bir sü­re geç­mek ko­şu­luy­la12-15. ay­lar­da bir ra­pel doz (0.5 mL) uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Li­kit Ped­vax­HIB piyasayasunul­duğu gibi kul­lanıl­malıdır. Sulan­dırıl­ması ge­rek­mez. Ter­cihen uy­luğunön dış­ yanına veya üst kolun dış yüzeyine 0.5 mL IM yol­la en­jek­te edilir.

LikitPedvax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki