TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­o­re­sal Tab­let     No­var­tisPhar­ma

Bak­lo­fen

Ambalaj: 10 mgx50 tablet.

End.:Mul­tiplskle­ro­za bağ­lı is­ke­let kas spas­ti­si­te­si; en­fek­si­yöz, de­je­ne­ra­tif,trav­ma­tik, ne­op­las­tik ve­ya eti­yo­lo­ji­si bi­lin­me­yen spi­nal kord has­ta­lık­la­rın­daor­ta­ya çı­kan spas­tik du­rum­lar, ör­ne­ğin spas­tik spi­nal pa­ra­li­zi,ami­ot­ro­fik la­te­ral skle­roz, si­rin­go­mi­ye­li, trans­vers mi­ye­lit,trav­ma­tik pa­rap­le­ji ve­ya pa­ra­pa­re­zi, omu­ri­lik komp­res­yo­nu; özel­lik­leço­cuk­luk­ta ge­çi­ri­len se­reb­ral felç­le­re bağ­lı se­reb­ral ori­jin­likas spaz­mı; se­reb­ro­vas­kü­ler ka­za­la­ra, ne­op­las­tik ve­ya de­je­ne­ra­tifbe­yin has­ta­lık­la­rı­na bağ­lı spas­ti­si­te­ler­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bak­lo­fe­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pep­tik ül­ser­li ve­ya pep­tik ül­ser ge­çir­miş has­ta­lar­dave ay­rı­ca se­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­lar­da, so­lu­num, ka­ra­ci­ğerve­ya böb­rek yet­mez­li­ği bu­lu­nan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bak­lo­fen­le te­da­vi bir­den ke­sil­me­me­li,da­ima doz azal­tı­la­rak ka­de­me­li ke­sil­me­li­dir (yak­la­şık 1-2 haf­ta).Bak­lo­fe­nin se­da­tif ve uya­nık­lı­ğı azal­tı­cı et­ki­si ne­de­niy­le, araçve ma­ki­ne kul­la­nan­lar uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin özel­lik­le ilk 3ayın­da an­cak yaşamsal bir ge­rek­çe var­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Te­ra­pö­tikdoz­lar­da an­ne sü­tü­ne çok az geç­ti­ğin­den, ço­cuk­ta hiç­bir yan et­kibek­len­mez.

Yan E.:Se­das­yon,uyu­şuk­luk ve bu­lan­tı; ba­zan ağız ku­ru­lu­ğu, so­lu­num dep­res­yo­nu, ser­sem­lik,bit­kin­lik, tü­ken­me, men­tal kon­füz­yon, baş dön­me­si, bu­lan­tı, kus­ma,baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, kons­ti­pas­yon, di­ya­re, hi­po­tan­si­yon ve kar­di­yo­vas­kü­lerfonk­si­yon­la­rın azal­ma­sı; ba­zan ve­ya en­der ola­rak öfo­ri, dep­res­yon,pa­res­te­zi, mi­yal­ji, kas za­yıf­lı­ğı, atak­si, tre­mor, nis­tag­mus, uyumbo­zuk­luk­la­rı, ha­lü­si­nas­yon, ka­bus, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, tat al­mabo­zuk­lu­ğu, hi­per­hid­roz, de­ri dö­kün­tü­le­ri ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­luk­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sant­ralsi­nir sis­te­mi üze­ri­ne et­ki­li di­ğer ilaç­lar ve­ya al­kol ile bir­lik­tealın­dı­ğın­da se­das­yon­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­labir­lik­te te­da­vi bak­lo­fe­nin et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir ve be­lir­gin kashi­po­to­ni­si­ne ne­den olur. An­ti­hi­per­tan­sif­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mıkan ba­sın­cın­da­ki dü­şü­şü ar­tı­ra­bi­lir, an­ti­hi­per­tan­sif ila­cın do­zuayar­lan­ma­lı­dır. Bak­lo­fen­le bir­lik­te le­vo­do­pa+kar­bi­do­pa te­da­vi­sigö­ren Par­kin­son­lu has­ta­lar­da, men­tal kon­füz­yon, ha­lü­si­nas­yon veaji­tas­yon bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Te­da­vi da­ima dü­şük doz­da baş­la­tıl­ma­lı ve doz ka­de­me­liar­tı­rıl­ma­lı­dır. Te­da­vi­yi bir­den bi­re kes­mek­ten ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ye­mek sı­ra­sın­da bir mik­tar sı­vı ile alın­ma­lı­dır. Gün­lük doz, ye­tiş­kin­ler­deen az 3, ço­cuk­lar­da ise en az 4 do­za bö­lün­me­li­dir. Ye­tiş­kin­ler­de te­da­vige­nel­lik­le gün­de 3 kez 5 mg ile baş­la­tıl­ma­lı­dır. Son­ra doz, dik­kat­libir tit­ras­yon ile gün­lük ge­re­ken do­za ula­şın­ca­ya ka­dar, 3 gün­lük ara­lar­lagün­de 3 kez 5 mg ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da doz 0.75-2 mg/kg’dir.

Lioresal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki