TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­po­fen SR Mik­ro­pel­letKap­sül    No­bel

Fe­no­fib­rat

Ambalaj: 250 mgx20 kapsül.

End.:Di­yet i­lekont­rol al­tı­na a­lı­na­ma­yan hi­per­li­pop­ro­te­i­ne­mi du­rum­la­rın­dafe­no­fib­rat, art­mış se­rum ko­les­te­rol ve trig­li­se­rid dü­zey­le­ri­nidü­şü­rür. Fe­no­fib­rat Tip I­I­a, I­Ib, I­I­I, IV ve V (Fred­rick­son sı­nıf­la­ma­sı)hi­per­li­pop­ro­te­i­ne­mi­le­rin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Fe­no­fib­ra­tınay­rı­ca trom­bo­sit ve e­rit­ro­sit ag­re­gas­yo­nu­nu ön­le­di­ği, plaz­mafib­ri­no­jen kon­sant­ras­yo­nu­nu a­zalt­tı­ğı ve bu ö­zel­lik­le­ri­nin a­te­rosk­le­roz­danko­run­ma te­da­vi­si­ne ek ya­rar sağ­la­ya­bi­le­ce­ği be­lir­til­mek­te­dir.Fe­no­fib­ra­tın ü­ri­ko­zü­rik ak­ti­vi­te­si de var­dır; bu ö­zel­li­ği dehas­ta­ya ek bir ya­rar sağ­lar.

Kontr.E.: Cid­di ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da, saf­rake­se­si has­ta­lık­la­rın­da, cid­di böb­rek has­ta­lık­la­rın­da ve fe­no­fib­ra­taa­şı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rın­da doz a­zal­tıl­ma­lı­dır.Di­ğer hi­po­li­pi­de­mik i­laç­lar gi­bi kro­nik fe­no­fib­rat uy­gu­la­ma­sıro­dent­ler­de he­pa­tik tü­mör o­lu­şu­mu­na yol a­ça­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer ü­ze­ri­ne he­pa­to­tok­siket­ki gös­te­re­bi­lir. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki­ler gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar, de­ri dö­kün­tü­le­ri, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si ve ver­ti­go­dur.Sek­sü­el güç­süz­lük ve kas kramp­la­rı da­ha az sık­lık­la or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Se­rum tran­sa­mi­naz­la­rın­da ha­fif ar­tış o­la­bi­lir.

Etkileş.: An­ti­ko­a­gü­lan te­da­vi uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da an­ti­ko­a­gü­lan i­laç do­zu te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da 1/3o­ra­nın­da a­zal­tıl­ma­­lı­dır. Di­ğer fib­rat­lar gi­bi, fe­no­fib­rat ro­dent­ler­de,yağ a­si­di me­ta­bo­liz­ma­sın­da gö­rev a­lan mik­ro­zo­mal kar­ma fonk­si­yon­luok­si­daz­la­rı in­dük­ler ve bu en­zim­ler­le me­ta­bo­li­ze o­lan i­laç­larlaet­ki­leşe­bi­lir.

Doz Önerisi: Ö­ne­ri­len gün­lük baş­lan­gıç do­zu 250 mg’dir. Yaş­lıhas­ta­lar­da nor­mal e­riş­kin do­zu ö­ne­ri­lir. Ço­cuk­lar­da doz 5mg/kg/gün o­la­cak şe­kil­de a­yar­lan­ma­lı­dır. Ge­re­kir­se gün­lük doz 2x1kap­sü­le yük­sel­ti­le­bi­lir. Gı­da­lar­la bir­lik­te a­lın­ma­lı­dır.

Lipofen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki