TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Li­po­vas FilmTab­let   İl­san

Sim­vas­ta­tin

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:Sim­va­kolFilm Tab­let: 10 mgx28tab­let (No­bel); Zo­cor Film Tab­let:10 mgx28 tab­let (MSD).

End.:Hi­per­li­pi­de­mi: Sim­vas­ta­ti­n, he­te­ro­zi­got fa­mi­li­yal hi­per­ko­les­te­ro­le­mida­hil pri­mer hi­per­ko­les­te­ro­le­mi­de (Fred­rick­son tip IIa), ya da kom­bi­ne(miks) hi­per­li­pi­de­mi­de (Fred­rick­son tip IIb) da­hil ol­mak üze­re pri­merhi­per­ko­les­te­re­mi­de yük­sel­miş to­tal C, LDL-C, TG, ve apo B dü­zey­le­ri­nidü­şür­mek, ve HDL- ko­les­te­ro­lü yük­selt­mek için, di­yet ve öte­ki far­ma­ko­lo­jikol­ma­yan gi­ri­şim­ler ye­ter­siz kal­dı­ğı za­man en­di­ke­dir. Koroner Kalp Hastalığı: Sim­vas­ta­ti­nko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ölüm ris­ki­ni azalt­ma; ko­ro­nerölüm ris­ki­ni ve fa­tal ol­ma­yan mi­yo­kard en­fark­tü­sü ris­ki­ni azalt­ma;in­me ve ge­çi­ci is­ke­mik atak ris­ki­ni azalt­ma; ko­ro­ner ar­ter bypassgref­ti ve per­ku­tan trans­lu­mi­nal ko­ro­ner an­ji­yop­las­ti gi­bi mi­yo­kar­di­alre­vas­kü­la­ri­zas­yon gi­ri­şim­le­ri­ne ma­ruz kal­ma risk­le­ri­ni azalt­ma;ko­ro­ner ate­rosk­le­ro­zun iler­le­me­si­ni ya­vaş­lat­ma ye­ni lez­yon­la­rınolu­şu­mu­nu ve ye­ni to­tal ok­lüz­yon­la­rın ge­liş­me­si­ni azalt­madaendikedir.

Kontr.E.:Sim­vas­ta­ti­nekar­şı a­şı­rı du­yar­lık, ak­tif ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ve­ya se­rum tran­sa­mi­naz­la­rınne­de­ni a­çık­lan­ma­yan sü­rek­li yük­sek­li­ği, ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sim­vas­ta­tin na­di­ren mi­yo­pa­ti­ye ne­den olur. Çoken­der, mi­yog­lo­bi­nü­ri­nin ya­nı sı­ra akut böb­rek ye­ter­siz­li­ği ilebir­lik­te ve­ya akut böb­rek ye­ter­siz­li­ği ol­mak­sı­zın gö­rü­len rab­do­mi­yo­lizol­gu­su bil­di­ril­miş­tir. Faz­la mik­tar­da al­kol tü­ke­ten ve/ve­ya geç­mi­şin­deka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı öy­kü­sü bu­lu­nan has­ta­lar­da i­laç dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ab­do­mi­nalağ­rı, kons­ti­pas­yon ve fla­tu­lens, as­te­ni, baş ağ­rı­sı­ görüle­bilir. Mi­yo­pa­tisey­rek o­la­rak bil­di­ril­miş­tir. Bu­lan­tı, di­ya­re, dö­kün­tü, dis­pep­si,ka­şın­tı ve a­ne­mi, na­dir o­la­rak rab­do­mi­yo­liz ve he­pa­tik sa­rı­lıkda­ha son­ra bil­di­ril­miş­tir. Na­dir o­la­rak an­ji­yo­ö­dem, lu­pus ben­ze­risend­rom, po­li­mi­yal­ji ro­ma­ti­ka, vas­kü­lit, trom­bo­si­to­pe­ni, e­o­zi­no­fi­li,art­rit, art­ral­ji, ür­ti­ker, ateş, al bas­ma­sı, disp­ne ve kır­gın­lık gi­bibul­gu­lar­dan ba­zı­la­rı­nı i­çe­ren bir be­lir­gin a­şı­rı du­yar­lık send­ro­muda bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ku­ma­rinan­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­le­rin­de bir mik­tar ar­tış sağ­lar. Gem­fib­ro­zilve di­ğer fib­rat­lar, ni­asi­nin (ni­ko­ti­nik asit) sim­vas­ta­tin ile bir­lik­teve­ril­di­ğin­de mi­yo­pa­ti ris­ki­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Has­ta Li­po­vas te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce stan­dart bir ko­les­te­roldü­şü­rü­cü di­ye­te alın­ma­lı ve bu di­ye­ti Li­po­vas te­da­vi­si bo­yun­ca sür­dür­me­li­dir.Nor­mal baş­lan­gıç do­zu, ak­şam tek doz ola­rak ve­ri­len 10 mg/gün bi­çi­min­de­dir.Ha­fif ile or­ta de­re­ce­de hi­per­ko­les­te­ro­le­mi­si olan has­ta­lar Li­po­vas’ın 5 mg’lik bir baş­lan­gıç do­zuile te­da­vi edi­le­bi­lir­ler.

Lipovas adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki