TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lithuril Kap­sülKo­çak

Lit­y­um kar­bo­nat

Ambalaj: 300 mgx100 kapsül.

End.:Ma­nikdep­re­sif has­ta­lık ve ma­ni­nin pro­fi­lak­si ve te­da­vi­sin­de, re­kü­rentdep­res­yo­nun sü­rek te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Cid­diböb­rek ve­ya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan­lar­da, cid­di de­hid­ra­tas­yon­da,hi­po­nat­re­mi­li has­ta­lar­da ve di­üre­tik kul­la­nan­lar­da, lit­yum tok­si­si­te­siris­ki ol­du­ğun­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Tre­mor, atak­si, hal­siz­lik, ser­sem­lik, kus­ma, di­ya­regi­bi lit­yum tok­si­kas­yo­nu bul­gu­la­rı olu­şur­sa ilaç ke­sil­me­li ve ge­rek­lite­da­vi ya­pıl­ma­lı­dır. Zi­hin­sel ve fi­zik­sel fa­ali­yet­le­ri azal­ta­bi­le­ce­ğin­den,ara­ba kul­lan­ma gi­bi dik­kat is­te­yen iş­ler­de ça­lı­şan­lar uya­rıl­ma­lı­dır.Ge­be­liksı­ra­sın­da fe­tu­sa za­rar ve­re­bi­le­ce­ğin­den kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sü­te geç­ti­ğin­den, lit­yum kul­la­nı­lır­kenem­zir­me ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Te­da­vi­ninbaş­lan­gı­cın­da tre­mor, po­li­üri ve su­sa­ma gi­bi be­lir­ti­ler ola­bi­lirve te­da­vi bo­yun­ca de­vam ede­bi­lir. Ke­za te­da­vi­nin ilk bir­kaç gü­nün­dege­çi­ci ve ha­fif bu­lan­tı ve ge­nel hu­zur­suz­luk ola­bi­lir. Bu yan et­ki­lerge­nel­lik­le te­da­vi sı­ra­sın­da ve­ya doz azal­tı­la­rak dü­ze­lir. Eğer de­vameder­se, te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Epi­lep­ti­form atak­lar, baş dön­me­si,kon­füz­yon, stu­por, ko­ma, akut dis­to­ni, nis­tag­mus gi­bi SSS; arit­mi, hi­po­tan­si­yonve kol­laps gi­bi kar­di­yo­vas­kü­ler; iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­regi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal; oli­gü­ri, po­li­üri gi­bi üri­ner sis­tem ve fol­li­kü­lit,alo­pe­si gi­bi der­ma­to­lo­jik re­ak­si­yon­lar, se­rum lit­yum dü­ze­yi­nebağ­lı ola­rak ve te­da­vi dü­zey­le­rin­de de gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Lit­yum tuz­la­rı­nınha­lo­pe­ri­dol ile bir­lik­te yük­sek doz­lar­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de en­se­fa­lo­pa­tisend­ro­mu or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Bu send­ro­mun ilk be­lir­ti­le­ri gö­rü­lenhas­ta­lar­da ha­lo­pe­ri­dol te­da­vi­si he­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Ha­lo­pe­ri­dolve lit­yu­mun sü­rek­li bir­lik­te kul­la­nı­mı so­nu­cu bir­kaç has­ta­da ir­re­ver­siblbe­yin ha­ra­bi­ye­ti göz­len­miş­tir. Lit­yum nö­ro­mus­kü­ler blo­ker­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­lır­sa, on­la­rın et­ki­si­ni uza­ta­bi­lir. İn­do­me­ta­sinve pi­rok­si­ka­mın, se­rum lit­yum dü­zey­le­ri­ni ar­tır­dı­ğı bil­di­ril­miş­tir.Di­üre­tik ve ACE in­hi­bi­tör­le­ri­nin sod­yum kay­bı­na ne­den ol­ma­la­rın­dando­la­yı, lit­yum kli­ren­si aza­la­bi­lir ve in­tok­si­kas­yo­na ne­den ola­bi­lir.Lit­yu­mun an­tip­si­ko­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­mı du­ru­mun­da tar­difdis­ki­ne­zi ris­ki­nin art­tı­ğı bi­lin­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len gün­lük doz, akut ma­nik atak­ta 1200-1800mg/gün olup, gün­lük to­tal doz 3-4 ke­re­de ve­ril­me­li­dir. Bu doz­lar­da ge­nel­lik­le0.8-1.2 mEq/l ara­sın­da et­ki­li bir se­rum dü­ze­yi sağ­la­nır. Sü­rek te­da­vi­sin­deise gün­lük 900-1200 mg’lik doz­lar­la 0.6-1.0 mEq/l ara­sın­da et­ki­li se­rumdü­zey­le­ri sağ­lan­mak­ta­dır. Baş­lan­gıç­ta haf­ta­da 2 kez lit­yum dü­zey­le­ribe­lir­le­ne­rek uy­gun doz bu­lun­ma­lı, uzun sü­re­li te­da­vi­de ise en az 2ay­da bir se­rum dü­zey­le­ri kont­rol edil­me­li­dir. Sü­rek te­da­vi­sin­de0.5-0.75 mEq/l ara­sın­da­ki se­rum dü­ze­yi et­ki­li ko­ru­ma sağ­la­mak­ta­dır.

Lithuril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki