TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­ca­cor­te­ne-Vi­o­form KremNo­var­tisPhar­ma

Flu­me­ta­zon pi­va­lat0.2 mg, kli­o­k­i­nol 30 mg/g

Ambalaj: 30 g’lik ambalaj.

End.:De­ği­şiktip­te ve kli­oki­no­la du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­la olu­şan se­kon­deren­fek­si­yon­lu, çe­şit­li tip­te ve lo­kalizas­yon­da, kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren enf­la­ma­tu­var de­ri has­ta­lık­la­rı­nın baş­lan­gıç te­da­vi­sin­de;se­bo­re­ik ek­ze­ma, kon­takt ek­ze­ma, ato­pik der­ma­tit (her yaş­ta has­ta­da),lo­ka­li­ze nö­ro­der­ma­tit, in­tert­ri­go, pi­yo­der­ma­nın yü­zey­sel şe­kil­le­ri(im­pe­ti­go gi­bi) ve akut enf­la­mas­yo­nun be­lir­gin bir özel­lik ol­du­ğuder­ma­to­mi­koz­la­rın yü­zey­sel şe­kil­le­ri ve se­kon­der en­fek­si­yo­nunge­liş­ti­ği bö­cek ısır­ma­la­rı ve sok­ma­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Vi­ral de­rihas­ta­lık­la­rı (su çi­çe­ği, aşı son­ra­sı de­ri dö­kün­tü­le­ri, her­pessimp­leks, her­pes zos­ter gi­bi), si­fi­liz, de­ri tü­ber­kü­lo­zu, ro­sa­cea,pe­ri­oral der­ma­tit, ak­ne vul­ga­ris ve gö­ze uy­gu­la­ma­da kont­ren­di­ke­dir.Flu­me­ta­zo­na ve­ya ge­nel ola­rak kor­ti­kos­te­ro­id­le­re; kli­oki­nol,hid­rok­si­ki­no­lin ve di­ğer ki­no­lin tü­rev­le­ri­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lıolan­lar­da ve 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Faz­la mik­tar­da, ge­niş de­ri yü­zey­le­ri­ne ve­ya ka­pa­lıpan­su­man şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ken en­der du­rum­lar­da uy­gu­la­ma,an­cak has­ta dü­zen­li tıb­bi kont­rol al­tın­da tu­tu­la­rak ya­pıl­ma­lı­dır.Kon­junk­ti­vay­late­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve/ve­ya böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nıngü­ven­li­ğiy­le il­gi­li bil­gi bu­lun­ma­dı­ğın­dan, ge­be­ler­de bü­yük mik­tar­dave uzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da risk/ya­rar iliş­ki­si dik­kat­le göz­den ge­çi­ril­me­li­dir.Etkin madde­le­rinan­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Ön­lem ola­rak bu­nadik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.: Uy­gu­la­ma ye­rin­de ba­zen yan­mahis­si, ka­şın­tı ve­ya de­ri dö­kün­tü­le­ri gi­bi ha­fif ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri;çok en­der ola­rak ha­fif de­ri at­ro­fi­si gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.Glu­ko­kor­ti­ko­id­ler­le to­pi­kal te­da­vi­de kon­takt aler­ji, de­ri pig­men­tas­yo­nun­dade­ği­şik­lik­ler ve­ya se­kon­der en­fek­si­yon­lar gi­bi lo­kal yan et­ki­lerkay­de­dil­miş­tir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç­ta gün­de 4-6 kere ve da­ha son­ra gün­de2-3 kere has­ta­lık­lı böl­ge­ye sü­rü­lür. İyi­leş­me gö­rül­dük­ten son­ra1-2 haf­ta sü­rey­le gün­de 1 kere uy­gu­la­ma­ya de­vam edi­lir.

Locacortene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki