TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­co­id Krem    San­ta Far­ma

Hid­ro­kor­ti­zon bu­ti­rat

Ambalaj: %0.1x30 g’lik ambalaj

Lo­co­id Lipokrem

Hid­ro­kor­ti­zon bu­ti­rat

Ambalaj: %0.1x30 g’lik ambalaj

Lo­co­id Mer­hem

Hid­ro­kor­ti­zon bu­ti­rat

Ambalaj: %0.1x30 g’lik ambalaj

End.:Ek­ze­ma­lar,psö­ri­azis, li­ken­ler, lu­pus­lar, nö­ro­der­ma­ti­tis, gü­neş ve rad­yas­yonder­ma­tit­le­ri, kon­takt der­ma­ti­tis, in­tert­ri­go, di­aper dö­kün­tü­le­rive nons­pe­si­fik anüs, vul­va, skro­tum ka­şın­tı­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Hid­ro­kor­ti­zo­nadu­yar­lık öy­kü­sü olan­lar­da, ile­ri de­re­ce­de do­la­şım bo­zu­kl­uğu olan­lar­da,cilt tü­ber­kü­lö­zü ve si­fi­li­zin­de, cilt ve­ya sis­te­mik vi­ral has­ta­lı­ğıolan­lar­da, can­lı aşı uy­gu­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da, pri­mer mik­ro­bik ve­yami­ko­tik cilt lez­yon­la­rın­da kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Gö­ze sü­rül­me­me­li­dir. Has­ta­lar,ad­vers re­ak­si­yon­la­rı he­men bil­dir­me­le­ri, he­kim öner­me­dik­çe ya­ra­la­rısa­rıp ban­daj yap­ma­ma­la­rı, özel­lik­le be­bek­ler­de sı­kı bez ve­ya plas­tikkü­lot kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de an­cakan­ne­ye ya­ra­rı fe­tü­se ola­sı za­ra­rın­dan üs­tün gö­rü­lü­yor­sa kul­la­nıl­ma­lıve ge­niş cilt ala­nın­da ve/ve­ya uzun sü­re­li ve ka­pa­lı te­da­vi­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Emziren annelerde ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ge­niş vü­cutala­nı­na ve/ve­ya uzun sü­re­li uygulama so­nu­cu or­ta­ya çı­kan sistemik yanet­ki­le, HPA ak­si­sin tek­rar dü­ze­le­bi­len in­hi­bis­yo­nu, Cus­hing send­ro­mube­lir­ti­le­ri, hi­perg­li­se­mi, gli­ko­zü­ri­dir. Be­bek­ler­de bu­na ek ola­rakka­fa içi ba­sın­cı art­ma­sı so­nu­cu fon­ta­nel­ler­de şiş­kin­lik, baş ağ­rı­sı,iki ta­raf­lı pa­pil­la öde­mi, ad­re­nal in­hi­bis­yo­na bağ­lı li­ne­ar bü­yü­meve ki­lo al­ma­da ge­cik­me, plaz­ma kor­ti­zol kon­sant­ras­yo­nun­da düş­me,kor­ti­kot­ro­pin tes­ti­ne ya­nıt­sız­lık gö­rü­lür. Lo­kal yan et­ki­ler açıkte­da­vi­de sey­rek­tir. Bu yan et­ki­ler sık­lık sı­ra­sı­na gö­re yan­ma, ka­şın­tı,iğ­ne­len­me, hi­pert­ri­ko­zis, ak­ne­iform dö­kün­tü, hi­po­pig­men­­tas­yon,cilt­te ku­ru­ma, çat­la­ma, ge­ril­me, epi­der­mal ve der­mal kol­la­jen at­ro­fi­yebağ­lı cil­din in­ce­len­me­si, pe­ri­oral der­ma­tit, pur­pu­ra, yüz­de ro­za­sea,te­lan­jek­ta­zi­dir.

Etkileş.: En­fek­te der­ma­toz­lar­da an­ti­mik­ro­bikte­da­vi ya­pı­lır­ken bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Lo­co­id Krem cil­din kıl­lı kı­sım­la­rın­da­ki akut ve su­ba­kut der­ma­toz­lar­dave cil­din bir­bi­ri­ne sür­tü­nen böl­ge­le­rin­de­ki sı­nır­lı lez­yon­lar­dakul­la­nı­lır. Lo­co­id Li­pok­rem ku­ru cilt­li in­san­lar­da gö­rü­len su­ba­kut ve kro­nikcilt lez­yon­la­rı­nın te­da­vi­si için uy­gun­dur. Lo­co­id Mer­hem ka­buk­lu ve/ve­ya çat­la­ma, ke­pek­len­me,ka­buk­lan­ma ile bir­lik­te olan kro­nik cilt has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­siiçin uy­gun­dur. Cil­din has­ta­lık­lı böl­ge­si­ne in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­dehas­ta­lı­ğın de­re­ce­si­ne gö­re gün­de 2-4 kez sü­rü­lür ve par­mak­la ha­fif­çeova­rak ye­di­ri­lir. İyi­leş­me baş­la­yın­ca uy­gu­la­ma sa­yı­sı azal­tı­la­bi­lir.İnat­çı olgularda bir sü­re ve­ya ara­lık­lı ola­rak ka­pa­lı te­da­vi ge­re­ke­bi­lir.Preparat sü­rül­dük­ten son­ra üze­ri plas­tik bir ör­tü ile lez­yo­nu bi­razta­şa­cak şe­kil­de ör­tü­lür ve çev­re­si sağ­lam cil­de ya­pış­tı­rı­lır veör­tü ge­nel­lik­le 12-24 sa­at, ba­zan 2-3 gün ka­lır.

Locoid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki