TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­mo­til Li­qu­idaris

Di­fe­nok­si­lat HCI2.5 mg, at­ro­pi­n sül­fat 0.025 mg/5 mL

Ambalaj: 60 mL’lik şişe.

Lo­mo­til Tab­let

Di­fe­nok­si­lat HCI2.5 mg, at­ro­pi­n sül­fat 0.025 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Akut di­ya­re­le­rinsemp­to­ma­tik te­da­vi­si: Nons­pe­si­fikdi­ya­re ve se­ya­hat sı­ra­sın­da mey­da­na ge­len di­ya­re­ler, ba­sil­li veamip­li di­zan­te­ri­ler da­hil en­fek­si­yöz di­ya­re­ler ve gast­ro­en­te­rit,ilaç alın­ma­sın­dan kay­nak­la­na­bi­le­cek di­ya­re­ler. Kro­nik di­ya­re­le­rin semp­to­ma­tik te­da­vi­si: Fonk­si­yo­nel ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı, ir­ri­tabl ko­lonsend­ro­mu, mu­koz ko­lit, spas­tik ko­lon, ül­se­ra­tif ko­lit, rej­yo­nel ile­it,ile­os­to­mi, ko­los­to­mi, gast­rek­to­mi.

Kontr.E.:So­lu­numdep­res­yo­nu, özel­lik­le si­ya­noz ol­du­ğun­da, bron­şiy­al as­tım­lı­lar­da,kalp ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği olan­lar­da, baş ya­ra­lan­ma­la­rın­dan son­ra,akut al­ko­lizm­de ve int­rak­ra­ni­yel ba­sın­cın art­tı­ğı du­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­ğım­lı­lık ya­pa­bi­lir. Yük­sek doz­lar­da alın­dı­ğın­daşid­det­li so­lu­num dep­res­yo­nu ve ko­ma­ya ne­den ola­bi­lir. Al­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Öne­ri­len doz­lar aşıl­ma­ma­lı, uzun sü­re­li kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır, mor­finti­pi ba­ğım­lı­lık ya­par. Emzi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:So­lu­numdü­zen­siz­li­ği, bu­lan­tı, kus­ma, diş et­le­rin­de şiş­me, ab­do­mi­nal ge­ri­lim,pa­ra­li­tik ile­us, tok­sik me­ga­ko­lon, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si,öfo­ri, dep­res­yon, ekst­re­mi­te­ler­de uyu­şuk­luk ve de­ri re­ak­si­yon­la­rıgö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir. Anes­te­zik, se­da­tif, hip­no­tik ve fe­no­ti­ya­zin tü­re­viilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dançok ih­ti­yat­lı kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi:Lomotil Liquid: Ço­cuk­lar­da müs­tah­za­rın li­kit şek­li ter­cih edil­me­li­dir.Has­ta­nın du­ru­mu­na ve ya­şı­na gö­re gün­de 2-4x1 öl­çek ve­ya 3x2 öl­çekkul­la­nı­lır. Lomotil Tablet: Bü­yük­ler­de 2 tab­let­le baş­la­na­rak 3-4 kez du­ru­magö­re 1-2 tab­let ve­ri­le­bi­lir. 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­maz.2-12 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­lar­da faz­la du­yar­lık oluş­tu­ğun­dan, ge­rek­ti­ğin­dedik­kat­li­ce ol­mak kay­dıy­la 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 2 kez 1 tab­let,6-8 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 1 tab­let, 9-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ragün­de 4 kez 1 tab­let ve 12-16 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 2 tab­letve­ri­lir. İlk di­ya­re semp­tom­la­rı kont­rol al­tı­na alı­nın­ca doz ayar­la­ma­sıya­pıl­ma­lı­dır.

Lomotil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki