TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lop­re­sor FilmTab­letNo­var­tis Phar­ma

Me­top­ro­lol tar­ta­rat

Ambalaj: 100 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Prob­lok Film Tab­let: 100 mgx20tablet (Terra).

Lop­re­sor-SR Di­vi­tab

Me­top­ro­lol tar­ta­rat

Ambalaj: 200 mgx14 tablet.

End.:Hi­per­tan­si­yonte­da­vi­sin­de, an­ji­na pek­to­ri­sin uzun sü­re­li pro­fi­lak­si­sin­de, sup­ra­vent­ri­kü­lerve vent­ri­kü­ler arit­mi­le­ri içe­ren kar­di­yak ritm bo­zuk­luk­la­rın­da,mi­yo­kard en­fark­tü­sün­den son­ra­ki se­kon­der ko­ru­ma için te­yit edil­mişve­ya kuş­ku­lu mi­yo­kard en­fark­tü­sün­de, hi­per­ti­ro­idizm­de (yar­dım­cıte­da­vi ola­rak), pal­pi­tas­yon­lu fonk­si­yo­nel kalp has­ta­lık­la­rın­dave mig­re­nin ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Me­top­ro­lolve ben­zer tü­rev­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık; di­ğer b-blo­ker­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık, ikin­ci ve­ya üçün­cü de­re­ceat­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, de­kom­pan­se kalp yet­mez­li­ği, kli­nik ola­rakan­lam­lı si­nüs bra­di­kar­di­si, has­ta si­nüs send­ro­mu, şid­det­li pe­ri­fe­rikar­te­ri­yel do­la­şım bo­zuk­luk­la­rı, kar­di­yo­je­nik şok; t­eda­vi edil­me­mişfe­ok­ro­mo­si­to­ma, hi­po­tan­si­yon; şid­det­li bron­şi­yal as­tım ve­ya şid­det­libron­kos­pazm öy­kü­sü, mi­yo­kard en­fark­tü­sü olan has­ta­lar­da ve/ve­yaşid­det­li kalp yet­mez­­li­ğin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer si­ro­zu me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rın­daar­tı­şa yol açar. Me­top­ro­lol te­da­vi­si özel­lik­le is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğıolan has­ta­lar­da ani­den ke­sil­me­me­li­dir. Gebelikte, ar­tan ute­rus ka­sıl­ma­la­rı­nıve ye­ni­do­ğan­da b-blo­kaj et­ki­si­nien­gel­le­mek için ola­sı en dü­şük doz kul­la­nıl­ma­lı ve do­ğum­dan 2-3 günön­ce te­da­vi ke­sil­me­li­dir. An­ne sü­tüy­le bes­le­nen be­bek­ler b-re­sep­tör­le­rin blo­ka­jı­na aitbe­lir­ti­ler yö­nün­den ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Me­top­ro­lol baş dön­me­si,bit­kin­lik ve­ya gör­sel ra­hat­sız­lık­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ğin­den, has­ta­nınaraç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma ye­te­ne­ği üze­ri­ne ad­vers et­ki ya­pa­bi­lir.

Yan E.:Bit­kin­lik,baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, bra­di­kar­di, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon (ba­zansen­kop ile bir­lik­te), bu­lan­tı ve kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, efo­ra bağ­lı ne­fesdar­lı­ğı görülebilir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­daka­te­ko­la­min tü­ke­ten ilaç­la­rı, di­ğer b-blo­ker­le­ri (göz dam­la­sı form­la­rı da­hil) ve­yaMAO in­hi­bi­tör­le­ri alan has­ta­lar gö­ze­tim al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. b-blo­ker alan has­ta­lar­da pra­zo­si­ninilk do­zu ile bir­lik­te akut pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon ar­ta­bi­lir. Klo­ni­din­lebir­lik­te me­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da, eğer klo­ni­din te­da­vi­si­neson ve­ri­le­cek­se, me­top­ro­lol kul­la­nı­mı­na klo­ni­di­nin ke­sil­me­sin­denbir­kaç gün ön­ce son ve­ril­me­li­dir. Ve­ra­pa­mil ve dil­ti­azem gi­bi kal­si­yumka­nal blo­ker­le­ri b-blo­ker­le­rinkan ba­sın­cı, kalp atı­mı, kar­di­yak ka­sıl­ma ve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timüze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Kalp dur­ma ris­ki ne­de­niy­leme­top­ro­lol kul­la­nan has­ta­lar­da IV yol­dan ve­ra­pa­mil ti­pin­de (fe­ni­lal­ki­la­min)kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri ve­ril­me­me­li­dir. Me­top­ro­lol ile bir­lik­teve­ra­pa­mil tip­te oral kal­si­yum ka­nal blo­ke­ri kul­la­nan has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir. Ami­­oda­ron, pro­pa­fe­non, ki­ni­din ve di­so­pi­ra­mid gi­bidi­ğer Sı­nıf-I an­ti­arit­mik bi­le­şik­ler, b-blo­ker­le­rin kalp atı­mı ve at­ri­yo­vent­ri­kü­lerile­tim üze­ri­ne et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir. Nit­rog­li­se­rin me­top­ro­lo­lünhi­po­tan­sif et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Di­ji­tal gli­ko­zit­le­riy­le bir­lik­tekul­la­nı­mı bra­di­kar­di­de ar­tış ve/ve­ya at­ri­yo­vent­ri­kü­ler ile­timsü­re­sin­de art­ma­ya ne­den ola­bi­lir. Ad­re­na­lin ve­ya di­ğer sem­pa­to­mi­me­tikbi­le­şik­ler (ör­ne­ğin an­ti­tüs­sif­ler ve­ya göz ve ku­lak dam­la­la­rı) b-blo­ker­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dık­la­rın­dahi­per­tan­sif re­ak­si­yon­la­rı uya­ra­bi­lir­ler. İn­sü­lin kul­la­nan di­ya­be­tikhas­ta­lar­da, b-blo­kerte­da­vi­si ar­tan ve­ya uzun sü­re de­vam eden hi­pog­li­se­mi ile iliş­ki­liola­bi­lir. b-blo­ker­leray­rı­ca sül­fo­nil üre­le­rin hi­pog­li­se­mik et­ki­le­ri­ni de an­ta­go­ni­zeede­bi­lir. İn­do­me­ta­sin gi­bi nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mı me­top­ro­lo­lün an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Me­top­ro­lol li­do­ka­inin kli­ren­si­ni azal­ta­rak et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Ba­zı in­ha­las­yon anes­te­zik­le­ri b-blo­ker­le­rin kar­di­yo­dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.Me­top­ro­lo­lün plaz­ma kon­sant­ras­yon­la­rı ri­fam­pi­sin ta­ra­fın­danazal­tı­la­bi­lir ve si­me­ti­din­le ar­ta­bi­lir. Me­top­ro­lol al­ko­lün far­ma­ko­ki­ne­tikpa­ra­met­re­le­ri­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir.

Doz Önerisi:Lopresor Film Tablet: Tab­let­ler çiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır. Kar­di­yak Ritm Bo­zuk­luk­la­rı: Gün­lük 100-150 mg doz 2-3’e bö­lü­ne­rekuy­gu­la­nır. Ge­re­kir­se gün­lük doz 300 mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. Mi­yo­kard En­fark­tü­sü: Gün­lük doz 200 mg’dir ve iki eşitdo­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Te­da­vi en az 3 ay sür­dü­rül­me­li­dir. Hi­per­tan­si­yon: Gün­de 100-200 mg sa­bah tek doz ha­lin­deve­ya iki­ye bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de (sa­bah ve ak­şam) alı­nır. Eğer ge­re­kir­seek ola­rak bir di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ve­ri­le­bi­lir. An­ji­na pek­to­ris: Gün­de 100-200 mg iki­ye bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de alı­nır. Ge­rek­ti­ğin­de gün­lük doz 400 mg’ye ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir.Hi­per­ti­ro­idizm: Gün­de 150-200 mg (400 mg’ye ka­darar­tı­rı­la­bi­lir) 3-4’e bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de alı­nır. Pal­pi­tas­yon­lu Fonk­si­yo­nelKalp Has­ta­lık­la­rı; Mig­re­nin Ön­len­me­si: Gün­de 100 mg sa­bah tek doz ha­lin­deuy­gu­la­nır; ge­rek­ti­ğin­de gün­lük doz 200 mg’ye çı­ka­rı­lır ve iki­ye bö­lün­müşdoz­lar ha­lin­de kul­la­nı­lır (sa­bah ve ak­şam). Lopresor-SRDivitab: Tab­let­lerçiğ­nen­me­den yu­tul­ma­lı­dır. Do­zun ki­şi­ye gö­re ayar­lan­ma­sı öne­ri­lir. Hi­per­tan­si­yon: Sa­bah er­ken 1 di­vi­tab alı­nır.Eğer ge­re­kir­se ek ola­rak bir di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ve­ri­le­bi­lir.Ha­fif hi­per­tan­si­yon­da sa­bah er­ken alı­nan ya­rım di­vi­tab ye­ter­liola­bi­lir. An­ji­na Pek­to­ris: Sa­bah er­ken ya­rım-1 tab­let alı­nır, ge­re­kir­se budoz ak­şam­la­rı da tek­rar­la­na­bi­lir. Pal­pi­tas­yon­lu Fonk­si­yo­nelKalp Has­ta­lık­la­rı; Mig­ren Ön­len­me­si: Gün­lük doz ya­rım di­vi­tab’dır, sa­bah­la­rı alı­nır.Ge­re­kir­se gün­lük doz sa­bah tek doz ola­rak da alı­na­bi­len 1 di­vi­tab’ayük­sel­ti­le­bi­lir.

Lopresor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki