TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lo­se­far Kap­sül     Ec­za­cı­ba­şı

Se­fak­lor

Ambalaj: 250 mgx16 kap­sül :: 500 mgx12 kapsül.

Eşdeğeri:Kef­sidKap­sül: 500 mgx12 kapsül (Fa­ko).

Lo­se­far Oral Süs­pan­si­yonİçin Ku­ru Toz

Se­fak­lor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL :: 250 mg/5 mLx100 mL­.

Eşdeğeri:Cec­lorOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Lilly); Kef­sid Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Fa­ko).

End.: Duyarlı bakterilerdenkaynaklanan oti­tis me­dia, pnö­mo­ni da­hil alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,fa­ren­jit ve ton­sil­lit da­hil üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pi­ye­lo­nef­ritve sis­tit da­hil id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rintü­re­vi an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fak­lor te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­da se­fak­lor,se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ve di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yo­nu olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­li bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Be­lir­ginde­re­ce­de böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da se­fak­lor dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­leş­me­miş­tir. Se­fak­lordü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar göz­lenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildiril­miştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görüle­bilir.

Etkileş.:Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaş­latır.

Doz Önerisi: Losefar Kapsül: Eriş­kin­ler­de nor­mal doz, 8 sa­at­te bir 250 mg’dir.Ağır en­fek­si­yon­lar­da ya da da­ha az du­yar­lı olan bak­te­ri­le­rin yol aç­tı­ğıen­fek­si­yon­lar­da doz iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir. Gün­lük en yük­sekdoz 4 gram­dır. Te­da­vi sü­re­si, strep­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­da en az10 gün ol­ma­lı­dır.Losefar Süs­pansiyon: Gün­lük doz, ki­log­ram ba­şı­na 20mg üze­rin­den he­sap­la­nır ve üçe bö­lü­ne­rek 8 sa­at­te bir ve­ri­lir. Ağırdu­rum­lar­da doz iki ka­tı­na çı­ka­rı­la­bi­lir, gü­nlük doz 1 gra­mı geç­me­me­li­dir.Te­da­vi sü­re­si, özel­lik­le strep­to­kok­sik en­fek­si­yon­lar­da en az 10gün ol­ma­lı­dır. Oti­tis me­dia te­da­vi­sin­de, he­sap­la­nan gün­lük top­lamdoz, iki­ye bö­lü­ne­rek 12 sa­at­te bir ve­ri­le­bi­lir. 10 kg’dan bü­yük ço­cuk­lar­da250 mg süs­pan­si­yo­nun kul­la­nıl­ma­sı uy­gun­dur.

Losefar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki