TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lös­ferron For­te Efer­ve­san Tab­let     İ.E.Ulagay

Fer­ro glu­ko­nat 2H2O695 mg (=80.5 mg de­mir)

Ambalaj: 30 efer­ve­san tablet.

End.:De­ği­şikne­den­ler­le mey­da­na ge­len de­mir ek­sik­li­ği ane­mi­le­rin­de, de­mi­rege­rek­si­ni­min art­tı­ğı hal­ler­de; ge­be­lik ve em­zir­me dö­nem­le­rin­de,ço­cuk­lar­da bü­yü­me ça­ğın­da, has­ta­lık ne­ka­hat dö­nem­le­rin­de, per­ni­si­yözane­mi­le­rin­de B12 te­da­vi­si ya­nın­da, de­mir re­sorp­si­yo­nu­nunazal­dı­ğı yaş­lı­lık, ma­lab­sorp­si­yon send­ro­mu, mi­de asi­di­te­si­ninazal­ma­sı ve­ya ta­ma­men or­ta­dan kalk­ma­sı hal­le­rin­de ve tek ta­raf­lıbes­len­me so­nu­cu ge­li­şen ane­mi­ler­de kul­la­nı­mı öne­ri­lir.

Kontr.E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de; de­mir me­ta­bo­liz­ma­sı bo­­zuk­luk­la­rı,de­mir te­da­vi­si­ne ya­nıt ver­me­yen ane­mi­ler, kur­şun ane­mi­le­ri, ta­les­se­mi,de­mir de­po bo­zuk­luk­la­rı, he­mo­li­tik ane­mi­ler, de­mir ek­sik­li­ği so­nu­cuol­ma­yan ane­mi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: De­mi­rin emi­li­mi gı­da mad­de­le­riile yak­la­şık %50 ora­nın­da aza­lır. Çay, kah­ve, yu­mur­ta ve süt gi­bi gı­da­lar­dabu­lu­nan fos­fat, sit­rat ve ok­sa­lat­lar­la komp­leks yap­tı­ğı için bu gı­da­lar­labir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Her de­mir te­da­vi­sin­de ga­ita si­yah renk alır, amabu­nun öne­mi yok­tur.

Yan E.: Du­yar­lı ki­şi­ler­de gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar, mi­de yan­ma­la­rı, bu­lan­tı, ka­bız­lık ve di­ya­re gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Alü­min­yum, mag­nez­yum ve kal­si­yumiçe­ren an­ta­sit­ler, ko­les­ti­ra­min ve klo­ram­fe­ni­kol ile ay­nı za­man­daoral de­mir müs­tah­zar­la­rı kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bir­lik­te ve­ril­me­le­ri ge­rek­ti­ğin­deen az 3 sa­at ara ile ve­ril­me­le­ri ge­re­kir. Di­ğer ta­raf­tan de­mir müs­tah­zar­la­rı,pe­ni­si­la­min ve tet­ra­sik­lin re­sorp­si­yo­nu­nu en­gel­ler.

Doz Önerisi: Bir bar­dak su içi­ne ko­nur ve tab­let eri­ti­le­rekbek­le­til­me­den içi­lir. Ye­mek­ler­den 1 sa­at ön­ce alın­ma­sı öne­ri­lir.De­mir ek­sik­li­ği te­da­vi­sin­de, ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın üze­rin­de­kiço­cuk­la­ra, ha­fif de­mir ek­sik­li­ği du­rum­la­rın­da gün­de 1 tab­let, da­haağır du­rum­lar­da gün­de 2-3 tab­let ve­ri­lir. 12 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de ya­rım tab­let ye­ter­li­dir. Ko­ru­yu­cu ola­rak, ge­be­le­re günaşırı1 ve­ya gün­de ya­rım tab­let ve­ri­lir. Ge­be­li­ğin 2. dö­ne­min­de ve­ya 4.ay­dan son­ra gün­de 1 tab­let ve­ril­me­li­dir. De­mir ek­sik­li­ğin­de te­da­vi­yeen az 1 ay de­vam edil­me­li­dir. Re­zerv­ler ta­mam­la­nın­ca­ya ve ane­mikont­rol al­tı­na alı­nın­ca­ya ka­dar ge­re­ğin­de 3-6 ay sü­re ile te­da­visür­dü­rü­lür.

Losferron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki