TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Nisan 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Loxibin Film Tab­let    Biofarma

Lo­sar­tan po­tas­yum

Ambalaj: 50 mgx28 ve 56 tablet :: 100mgx28 tablet.

Eşdeğeri:CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet, 100 mgx28 tablet (MSD); EklipsFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Sanovel); SarvasFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Eczacıbaşı).

End.:Hipertansiyontedavisinde ve sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inmeriskini azaltmada endikedir. Ayrıca, Tip 2 diyabetli hastalarda protei­nüriyiazaltma ve ölüm, son dönem böbrek hastalığı (diyaliz veya renal transplantasyongerektiren) veya serum kreatininin düze­yinin iki katına çıkma süresiinsidansları ile ölçülen böbrek yetmezliğinin ilerlemesini geciktirmedeendikedir.

Kontr.E.:Lo­sar­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İnt­ra­vas­kü­ler ha­cim azal­ma­sı olan has­ta­lar­da(ör­ne­ğin yük­sek doz di­üre­tik­ler­le te­da­vi edil­miş olan­lar) semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon olu­şa­bi­lir. Si­roz­lu has­ta­lar­da plaz­ma lo­sar­tan kon­sant­ras­yo­nu­önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı­n­dan he­pa­tik bo­zuk­luk öy­kü­sü olan has­ta­lar­dada­ha dü­şük bir doz göz önü­ne alın­ma­lı­dır. İki ta­raf­lı re­nal ar­ter ste­no­zuve­ya tek re­nal ar­ter ste­no­zu olan has­ta­lar­da re­nin an­ji­yo­ten­sinsis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar kan üre ve se­rum kre­ati­nin dü­ze­yi­niyük­sel­te­bi­lir­ler. Ge­be­lik du­ru­mu söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, lo­sar­tankul­la­nı­mı­na en kı­sa sü­re­de son ve­ril­me­li­dir. Lo­sar­ta­nın an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cın an­ne için öne­mi sap­tan­dık­tanson­ra em­zir­me­ye ve­ya ilaç kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­si hak­kın­da birka­ra­ra va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Hipertansiyonda kullanıldığındagenellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavininkesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kaskrampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, fa­ran­jit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anor­mallikleri,anemi, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görü­le­bilir.

Etkileş.: Rifam­pin ve flukonazolün aktifmetabolitin düzeylerini düşür­düğü bildi­ril­miş­tir. Bu etkileşmelerin klinik sonuçlarıdeğer­len­diril­me­miştir. Po­tasyum tutucu diüretikler (örneğin,spironolakton, triam­te­ren, amilo­r­id), potas­yum destekleri veya po­tasyumiçeren tuz prepa­ratları ile birlikte kul­lanıl­dığında serum potasyumundayükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi: Aç veya tok karnına kullanılabilir. Hipertansiyon: Çoğu hasta için başlangıç ve izlemedozu günde bir kez 50 mg'dir. Maksimum antihipertansif etki, te­da­vininbaşlangıcından 3 ile 6 hafta sonra elde edilir. Bazı hastalar, doz gün­de birkez 100 mg'ye çıkarıldığında ek bir yarar görebilir. Karaciğer bozukluk öyküsüolan hastalarda daha düşük doz uygulamaları düşünülmelidir. Sol ventrikül hipertrofisiolan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada başlangıç dozu günde bir kez 50mg'dir. Kan basıncı yanıtına göre düşük doz hidroklorotiyazit eklenir ve/veyadoz günde bir kez 100 mg’ye çıkarılır. Proteinürisi olan tip 2diyabetli Hastalarda Renal Koruma: Genellikle başlangıç dozu günde bir kez 50 mg'dir. Kanbasıncının verdiği yanıta göre doz günde bir kez 100 mg'ye çıkarılabilir.

Loxibin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası  Kalp Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki