TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Lu­mi­nal Tab­let     Ba­yer

Fe­no­bar­bi­tal

Ambalaj: 100 mgx10 tablet.

Lu­mi­na­let­ten Tab­let

Fe­no­bar­bi­tal

Ambalaj: 15 mgx30 tablet.

End.:Sta­tus e­pi­lep­ti­kus,e­pi­lep­si, kalp en­fark­tü­sü, ek­lamp­si ve spas­tik du­rum­la­rın sü­rek­lite­da­vi­si, hi­pe­re­me­zis gra­vi­da­rum, te­ta­ni ve spaz­mo­fi­li, te­ta­nus,mor­fi­ni bı­rak­tır­ma te­da­vi­sin­de ve şid­det­li uy­ku­suz­luk hal­le­rin­dehip­no­tik o­la­rak, boğ­ma­ca ök­sü­rü­ğü­nün kom­bi­ne te­da­vi­si, ko­re­ami­nor, an­ji­na pek­to­ris, hi­per­ti­ro­i­di ve kli­mak­te­ri­um­da­ki ge­ri­lim­ler­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Şid­det­lika­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu o­lan ve a­kut por­fi­ri­lihas­ta­lar­da, al­kol, uy­ku ilaç­la­rı, a­nal­je­zik­ler ve psi­kot­rop mad­de­ler­leo­lan akut ze­hir­len­me­ler, a­ğır mi­yo­kard ha­ra­bi­ye­ti, hi­po­ad­re­na­lizm,hi­per­ki­ne­sis, kont­rol e­di­le­me­yen ağ­rı­lar ve anam­nez­de obst­rük­tifso­lu­num yo­lu has­ta­lı­ğı o­lan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ba­ğım­lı­lık ya­pa­bi­lir. Ma­ki­ne ve a­raç kul­la­nan­lar­da veyaş­lı­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pla­sen­ta ba­ri­ye­ri­ni a­şar, ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Az mik­tar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer.

Yan E.:Sık o­la­rakse­das­yon, na­dir o­la­rak or­ta­ya çık­mak­la bir­lik­te tıb­bi gö­ze­tim ge­rek­ti­renmen­tal kon­füz­yon, men­tal dep­res­yon, ne­fes al­ma­da güç­lük hi­per­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı (cilt­te dö­kün­tü), ne­de­ni bi­lin­me­yen bo­ğaz ağ­rı­sıve a­teş, o­la­ğan dı­şı ka­na­ma ve çü­rük­ler (trom­bo­si­to­pe­ni), ek­si­tas­yon(pa­ra­dok­sal re­ak­si­yon), yor­gun­luk, hal­siz­lik (hi­po­tan­si­yon me­ga­lob­las­tika­ne­mi), kalp a­tım sa­yı­sın­da azal­ma (SSS dep­res­yo­nu), de­ri ve göz­ler­desa­rı­lık (he­pa­tik dis­fonk­si­yon) gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:O­ral an­ti­ko­a­gü­lan­lar,glu­ko­kor­ti­ko­id­ler, o­ral kont­ra­sep­tif­ler, fe­ni­to­in, gri­se­o­ful­vin,ri­fam­pi­sin, fe­no­ti­ya­zin­ler, sik­los­po­rin, dok­si­sik­lin, fe­nil­bu­ta­zon,met­ro­ni­da­zol, te­o­fi­lin, kar­ba­ma­ze­pinin plaz­ma dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­reket­ki­le­ri­ni a­zal­tır.

Doz Önerisi:Luminal Tablet: Yetişkinler için bir kerede en fazla 0.4 g, bir günde ise0.8 g olup, ortalama günlük doz 0.1-0.4 g’dir. LuminalettenTablet: Yaş, vücutağırlığı ve endikasyona göre doz 1 tabletten maksimum 8 tablete kadar, günebölünerek alınır.

Luminal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki