TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

MabThe­ra IV En­füz­yon Kon­sant­re­si    Roc­he

Ri­tuk­si­mab

Ambalaj: 100 mg/10 mLx2 fla­kon :: 500mg/50 mLx1 fla­kon.

En­d.:Nük­se­denve­ya ke­mo­re­zis­tan dü­şük ev­re­li (low gra­de) ve­ya fo­li­kü­ler, CD20 po­zi­tif,B hüc­re­li non-Hodg­kin len­fo­ma­lı has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kont­r.E.:Ri­tuk­si­ma­bave­ya mu­rin pro­te­in­le­re aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Ri­tuk­si­mabınen­füz­yon­la iliş­ki­li re­ak­si­yon­ları si­to­kin­le­rin ve/ve­ya di­ğer kim­ya­salme­di­ya­tör­le­rin sa­lını­mına bağlı olabilir. Kul­la­nım sı­ra­sın­da ölüm­leso­nuç­la­nan şid­det­li pul­mo­ner en­füz­yon­la iliş­ki­li ol­gu­lar bil­di­ril­miş­tir.Ri­tuk­si­mab en­füz­yon­la­rı, tüm ya­şa­ma dön­dür­me ola­nak­la­rı­nın el al­tın­dabu­lun­du­ğu bir or­tam­da ve de­ne­yim­li bir on­ko­log/he­ma­to­lo­ğun gö­ze­ti­mial­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Po­tan­si­yel ya­rar­lar risk­ten faz­la ol­ma­dı­ğı sü­re­cege­be ka­dın­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Üre­me ça­ğın­da­ki ka­dın­la­ra ri­tuk­si­ma­bte­da­vi­sin­den ön­ce ve bu te­da­vi­den 12 ay son­ra­sı­na ka­dar et­ki­li do­ğumkont­rol yön­tem­le­ri uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ri­tuk­si­ma­bın an­ne sü­tü­ne ge­çipgeç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li­dir.

Yan E.: İlk ri­tuk­si­mab en­füz­yo­nu sı­ra­sın­dahas­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğun­da ateş ve üşü­me/tit­re­me­den olu­şan en­füz­yon­lailiş­ki­li semp­tom komp­lek­si mey­da­na gel­ir. Sık­ça rasla­nan di­ğer en­füz­yon­lailiş­ki­li semp­tom­lar bu­lan­tı, ür­ti­ker, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, pru­ri­tus,bron­kos­pazm, disp­ne, dil­de ve bo­ğaz­da şiş­me his­si (an­ji­yo­ödem), ri­nit,kus­ma, hi­po­tan­si­yon, kı­zar­ma, has­ta böl­ge­ler­de ağ­rı­yı içer­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Eriş­kin has­ta­lar­da mo­no­te­ra­pi ola­rak uy­gu­la­nanMabT­he­ra için öne­ri­len doz 375 mg/m2vü­cut yü­zey ala­nı­dır. MabT­he­ra 4 haf­ta bo­yun­ca, haf­ta­da bir ke­re, sa­de­ce da­maryo­luy­la tek ba­şı­na IV en­füz­yon­la uy­gu­la­nır. Ha­zır­la­nan en­füz­yonso­lüs­yo­nu IV en­jek­si­yon ve­ya bo­lus en­füz­yon yo­luy­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Her MabT­he­ra en­füz­yo­nun­dan ön­ce, bir anal­je­zik/an­ti­pi­re­tik(ör­ne­ğin pa­ra­se­ta­mol) ve bir an­ti­his­ta­mi­nik ilaç­tan (ör­ne­ğin di­fen­hid­ra­min)olu­şan bir pre­me­di­kas­yon her za­man ya­pıl­ma­lı­dır. Kor­ti­kos­te­ro­id­ler­lepre­me­di­kas­yon da dü­şü­nül­me­li­dir.

MabThera adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki