TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mac­rol FilmTab­letSa­no­vel

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 250 mgx14 tab­let ­:: 500 mgx14 tablet.

Eşdeğeri:Cla­ri­ci­deFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Bi­lim); Dek­la­rit Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (De­va); Kla­cidFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Ab­bott); Kla­maxin Film Tab­let:500 mgx14 tablet (İE Ulagay); Kla­ro­lidFilm Tab­let: 500 mgx14tablet (İl­san); Kla­ro­min Film Tab­let:250 mgx14 tab­let, 500 mgx14 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Kla­xFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (Top­rak); Laricid Film Tablet:500 mgx14 tablet (Biofarma); UniklarFilm Tab­let: 250 mgx14tab­let, 500 mgx14 tablet (MustafaNevzat).

Mac­rol Oral Süs­pan­si­yonİçin Gra­nül

Kla­rit­ro­mi­sin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri:DeklaritOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (De­va); Kla­cid Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Ab­bott); KlarominOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL (Eczacıbaşı);Kla­x Oral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (Top­rak); UniklarOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx70 mL, 250 mg/5 mLx50 mL (MustafaNevzat).

End.:Fa­ran­jit/ton­sil­lit,akut mak­sil­ler si­nü­zit, kro­nik bron­şi­tin akut alev­len­me­le­ri, pnö­mo­ni,komp­li­ke ol­ma­yan de­ri ve yu­mu­şak do­ku­nun ha­fif­ten or­ta de­re­ce­yeka­dar olan en­fek­si­yon­la­rı, yay­gın ve lo­kal mik­ro­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­la­rte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Kla­rit­ro­mi­sin, asit sup­res­yon var­lı­ğın­daHe­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nu için en­di­ke­dir; bu du­rum du­ode­nalül­se­rin tek­rar­lan­ma­sı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Mak­ro­lidan­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.Kla­rit­ro­mi­sin, da­ha ön­ce­den var olan kar­di­yak anor­mal­lik­le­re (arit­mi,bra­di­kar­di, QT ara­lı­ğı ge­niş­le­me­si, is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı, kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği gi­bi) ve­ya elekt­ro­lit den­ge­siz­li­ği­ne sa­hip, ter­fe­na­dinte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Kla­rit­ro­mi­sin­le lin­ko­mi­sin ve klin­da­mi­sin­deol­du­ğu gi­bi di­ğer mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler­le çap­raz re­zis­tans ola­sı­lı­ğıda dü­şü­nül­me­li­dir. Kla­rit­ro­mi­sin baş­lı­ca ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­leatı­lır. Nor­mal re­nal fonk­si­yon­lu he­pa­tik bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dadoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­dan uy­gu­la­na­bi­lir. Bu­nun­la be­ra­ber, bir­lik­tehe­pa­tik bo­zuk­lu­ğu ol­sun ve­ya ol­ma­sın şid­det­li re­nal bo­zuk­luk var­lı­ğın­da,do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya doz ara­la­rı­nın açıl­ma­sı uy­gun ola­bi­lir. Şid­det­lire­nal bo­zuk­lu­ğu olan yaş­lı has­ta­lar­da, doz aya­rı dü­şü­nül­me­li­dir.Di­ğer al­ter­na­tif te­da­vi­ler­den hiç bi­ri­nin uy­gun ol­ma­dı­ğı kli­nikdu­rum­lar ha­riç ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İn­san sü­tüy­le atı­lıpatıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir; em­zi­ren ka­dın­la­ra ve­rir­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır.

Yan E.:Göz­le­nenyan et­ki­le­rin ço­ğu gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­le il­gi­li olup, di­ya­re,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, dis­pep­si ve bu­lan­tı­dır. Di­ğer yan et­ki­lerbaş ağ­rı­sı, tat de­ği­şik­li­ği ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de ge­çi­ci ar­tış­la­rıiçe­rir.

Etkileş.:Te­ofi­linve kar­ba­ma­ze­pi­nin kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cun­da,kan­da bu ilaç­la­rın dü­zey­le­rin­de or­ta de­re­ce­de ama is­ta­tis­tik­selola­rak an­lam­lı bir ar­tış ol­ur. Var­fa­rin, er­got al­ka­lo­id­le­ri, tri­azo­lam,mi­da­zo­lam ve sik­los­po­rin gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kla­rit­ro­mi­sinkul­la­nıl­ma­sı, bu di­ğer ilaç­la­rın se­rum dü­zey­le­rini artıra­bi­lir.Kla­rit­ro­mi­sin ve di­gok­si­ni bir­lik­te kul­la­nan has­ta­lar­da yük­sel­mişdi­gok­sin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir. Mak­ro­lid­le­rter­fe­na­din ve astemizolün dü­zey­le­rini artırabilir.

Doz Önerisi:MacrolFilm Tablet: Mi­ko­bak­te­ri­yel en­fek­si­yon­lar­daye­tiş­kin has­ta­lar­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu, gün­de 2 kez 500 mg’dir.Eğer 3-4 haf­ta için­de kli­nik ve bak­te­ri­yo­lo­jik ya­nıt el­de edil­mez­se,doz gün­de 2 kez 1 g’ye çı­kar­tı­la­bi­lir.Macrol Oral Süspansiyon: Ço­cuk­lar­daöne­ri­len do­zu gün­de 2 kez 7.5 mg/kg’dir. Gün­lük mak­si­mum doz gün­de 2kez 500 mg’dir. Nor­mal te­da­vi sü­re­si, il­gi­li pa­to­je­ne ve has­ta­lı­ğınşid­de­ti­ne bağ­lı ola­rak 5 ile 10 gün ara­sın­da­dır. Strep­to­kok­al te­da­visü­re­si en az 10 gün­dür. Su­lan­dı­rıl­mış ilaç aç ve­ya tok kar­nı­na ve­ri­le­bi­lir.Vü­cut ağır­lı­ğı 8 kg’dan az ço­cuk­lar­da doz, vü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re(gün­de 2 kez 7.5 mg/kg) he­sap­lan­ma­lı­dır.

Macrol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki