TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mag­nez­yum Sül­fat Am­pulBi­ofarma

Mag­nez­yum sül­fat 7H2O%15

Ambalaj: 10mLx10 ve 100 ampul.

End.: Pre­ek­lamp­si ve­ya ek­lamp­si, lo­kalbe­yin öde­mi gi­bi ne­den­ler­le or­ta­ya çı­kan kon­vül­zi­yon­lar­da, obs­tet­rik­teute­rus kont­rak­si­yon­la­rı­nı ön­le­me­de, hi­po­man­ge­ze­mi­ye ne­­­denolan kro­nik has­ta­lık­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Kalp blokun­da, mi­yo­kar­di­yal ha­ra­bi­yet­te,re­nal yet­mez­lik­te, re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­da ve so­lu­num yol­la­rıhas­ta­lı­ğın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Mag­nez­yum sül­fat ge­nel­lik­le an­ne­ye,do­ğum san­cı­la­rı sı­ra­sın­da ve do­ğum­dan 2 sa­at son­ra­sı­na ka­dar uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Mag­nez­yum sül­fa­tın an­ne sü­tü­ne geç­ti­ği ve kon­sant­ras­yon­la­rı­nı an­ne­ninse­rum kon­sant­ras­yon­la­rı­nın iki ka­tı­na ulaş­tı­ğından, em­zi­ren an­ne­ler­dedik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: So­lu­num hı­zın­da azal­ma, do­la­şımkol­lap­sı, ref­leks­le­rin dep­res­yo­nu, hi­po­tan­si­yon, hi­po­ter­mi, hi­po­to­ni,kalp hı­zı­nın azal­ma­sı­dır.

Etkileş.: Bar­yum: Bar­yum tok­si­si­te­si­nin kas uya­rı­cıet­ki­si, mag­nez­yum sül­fat ile bir­lik­te bar­yum kul­la­nıl­dı­ğı za­manaza­lır. Kal­si­yum (İV tuz­la­rı): Be­ra­ber kul­la­nı­mı pa­ren­te­ralmag­nez­yum sül­fa­tın et­ki­le­ri­ni nöt­ra­li­ze ede­bi­lir. SSS Dep­re­san­la­rı: Pa­ren­te­ral mag­nez­yum sül­fatSSS dep­re­san­la­rı ile be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da bun­la­rın et­ki­le­ri­niar­tı­rır. Di­ji­tal gli­ko­zid­ler: Di­ji­tal kul­la­nan has­ta­lar­dapa­ren­te­ral mag­nez­yum sül­fat çok dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Çün­kümag­nez­yum tok­si­si­te­si­ni te­da­vi için IV kal­si­yum tuz­la­rı da uy­gu­la­na­cak­sa,kar­di­yak ile­tim de­ği­şe­bi­lir ve kalp blo­ğu olu­şa­bi­lir. Nö­ro­mus­kü­ler Blo­ker­ler: Bu tür ilaç­la­rın mag­nez­yum sül­fat­labe­ra­ber kul­la­nı­mı nö­ro­mus­kü­ler blo­ka­jı cid­di bir şe­kil­de po­tan­si­ya­li­zeeder. Al­kol (yük­sek kon­sant­ras­yon­da), al­ka­li kar­bo­nat­lar, al­ka­lihid­rok­sit­ler, ar­se­nat­lar, bar­yum, kal­si­yum, klin­da­mi­sin fos­fat,ağır me­tal­ler, hid­ro­kor­ti­zon sod­yum sük­si­nat, fos­fat­lar, po­li­mik­sinB sül­fat, sa­li­si­lat­lar, stron­si­yum ve tar­ta­rat­lar ile geçimsizdir.Mag­nez­yu­m, strep­to­mi­sin, tet­ra­sik­lin ve tob­ra­mi­sin ile bir­lik­teve­ril­di­ğin­de, bu ilaç­la­rın an­ti­bi­yo­tik ak­ti­vi­te­si­ni azaltır.

Doz Önerisi: IV enfüzyon amacıyla kullanılacak magnezyum sülfatsolüsyonlarının konsantrasyonu %20’nin altında olmalıdır. IV enjeksiyon hızıdakikada 150 mg’yi geç­memelidir. Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında buhızı geç­mek gerekebilir. Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi: IV enfüzyon 4-5 g magnezyum sülfat[32-40 mEq (=16-20 mmol) magnezyum] 250 mL %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürsolüsyonu ile dilüe edilir ve 30 dakikada IV enfüzyon şeklinde verilir. Aynıanda IM olarak 10 g’ye kadar (her iki gluteusa ayrı ayrı 5 g) magnezyum sülfatenjekte edilir veya %20’lik so­lüs­yondan 20 mL (4 g magnezyum sülfat) 3-4dakikada IV olarak enjekte edilir. Daha sonra, gereksinime göre her 4 saattebir 4-5 g IM olarak enjekte edilir veya ilk IV enjeksiyondan sonra, saatte 1-2g IV enfüzyonla verilir. Ağır magnezyum eksikliği: Vücut ağırlığının her kg’si için 250mg magnezyum sülfat 4 saatte bir İM olarak uygulanır. IV enfüzyon olarak 5 gmagnezyum sülfat 1 litre %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürle dilüe edilerek 3saatlik bir IV enfüz­yonla verilir. Hafif magnezyum eksikliği: 1 g magnezyum sülfat 6 saat arayla 4doz halinde 24 saatte IM olarak uygulanır. Total parenteral nütrisyon: Günde 1-3 g magnezyum sülfat IVenfüzyonla verilir. Polimorf ventriküler taşikardi: IV olarak 2 g magnezyum sülfat 1-2dakikada IV enfüzyonla verilir. Aritmi kontrol edilemezse enjeksiyon 5-15dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca dakikada 3-20 mg magnezyum sülfat enfüz­yo­nugerekebilir. Erken doğum: Başlangıç dozu olarak 4-6 g magnezyum sülfat 20-30dakikada IV enfüzyonla verilir. Sürek dozu olarak, İV enfüzyonda saatte 1-3 g,uterus kontraksi­yonları durana kadar verilir. Yetişkinler için dozsınırları:Günde 40 g’ye kadar verilebilir. Olağan pediyatrik doz: Total parenteral nütrisyonda IV enfüzyon, günde0.25-1.25 g magnezyum sülfattır.

MagnezyumSulfat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki