TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ma­je­zik FilmTab­let       Sa­no­vel

Flur­bip­ro­fen

Ambalaj: 100mgx15 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: Maxaljin Film Tablet: 100 mgx30 tablet (Mecom).

End.:Çe­şit­lene­den­le­re bağ­lı baş ve diş ağ­rı­la­rı, nev­ral­ji­ler; adet san­cı­la­rı;ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit, akut gut art­ri­ti,ek­lem ro­ma­tiz­ma­la­rı, art­roz­lar, lum­ba­go ve şid­det­li ra­di­kü­lal­ji­le­rinakut ve uzun sü­re­li semp­to­ma­tik te­da­vi­le­ri; çe­şit­li cer­ra­hi ope­ras­yon­larve yu­mu­şak do­ku trav­ma­la­rı­na bağ­lı ağ­rı ve enf­la­ma­tu­var semp­tom­la­rıngi­de­ril­me­si; KBB ve sto­ma­to­lo­jik ra­hat­sız­lık­lar­da­ki ağ­rı ve enf­la­mas­yo­nungi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Flur­bip­ro­fen, as­pi­rin ve­ya di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­la­rın as­tım, ür­ti­ker ve­ya di­ğer aler­jik re­ak­si­yon­la­ra yol aç­tı­ğıbi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğubu­lu­nan, geç­miş­te böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı ge­çir­miş ki­şi­ler­dedik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Flur­bip­ro­fen, kar­di­yak de­kom­pan­sas­yo­nu,hi­per­tan­si­yon ve ben­ze­ri has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan ki­şi­ler­de sı­vı re­tan­si­yo­nuve ödem gö­rül­me ola­sı­lı­ğı­na kar­şı dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­dekul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Lak­tas­yon­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: Dis­pep­si, mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma,ab­do­mi­nal ağ­rı, gaz ya­kın­ma­la­rı, di­ya­re, kons­ti­pas­yon, ür­ti­ker,baş dön­me­si, si­nir­li­lik, ku­lak çın­la­ma­sı, bu­la­nık gör­me, ri­nit, vü­cutağır­lı­ğı de­ği­şim­le­ri gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Flur­bip­ro­fen, fu­ro­se­mid gi­bidi­üre­tik­le­rin et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir. An­ti­ko­agü­lan ilaç kul­la­nanhas­ta­lar­da dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Flur­bip­ro­fen ve as­pi­ri­ninbir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da flur­bip­ro­fe­nin se­rum kon­sant­ras­yon­la­rındayak­la­şık %50 dü­şüş ol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len gün­lük doz, bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de150-200 mg’dir. Semp­tom­la­rın şid­de­ti­ne bu doz top­­lam 300 mg’ye çı­ka­rı­la­bi­lir.Adet san­cı­la­rın­da, semp­tom­la­rın baş­lan­gı­cın­da 100 mg, bu­nun ar­dın­dan4-6 sa­at­­te bir 50 mg-100 mg, mak­si­mum gün­lük doz 300 mg’dir.

Majezik adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki