TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mak­ro­si­lin Oral Süs­pan­si­yonAta­bay

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Al­fa­si­linOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL (Fa­ko); Am­pi­si­na Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx80 mL (Mustafa Nevzat); Si­li­naOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx80 mL şişe (Bi­lim).

Mak­ro­si­lin Fort Tab­let  

Am­pi­si­lin tri­hid­rat

Ambalaj: 500mgx16 tablet.

Eşdeğeri: Si­li­naTab­let: 500 mgx16 tab­let­ (Bi­lim).

End.:Duyarlı bakterilerinet­ken ol­du­ğu ton­si­lit, fa­ren­jit, akut ve kro­nik bron­şit, pnö­mo­ni, si­nü­zitve or­ta ku­lak il­ti­ha­bı gi­bi so­lu­num yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı; sis­tit,üret­rit, pi­ye­lo­nef­rit, pros­ta­tit, go­no­re, sep­tik abor­tus ve pu­er­pe­ralen­fek­si­yon­lar gi­bi üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­lar; en­te­rit, ko­lan­jit,en­te­ro­ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal en­fek­si­yon­lar; file­bit, ap­se,eri­zi­pel, im­pe­ti­go ve en­fek­te ak­ne gi­bi de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıylasep­ti­se­mi ve bak­te­ri­yel me­nen­jit te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pe­ni­si­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si uy­gu­la­nanhas­ta­lar­da cid­di hat­ta ölüm­le so­nuç­la­na­bi­len ana­fi­lak­tik aşı­rıdu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı bil­di­ril­miş­tir. Am­pi­si­li­nin ge­be­ler­dekul­la­nım gü­ven­li­ği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Am­pi­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çer,bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bu du­rum göz önün­debu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Glo­sit,sto­ma­tit, bu­lan­tı, kus­­ma, di­ya­re, psö­do­memb­ra­nöz ko­lit gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal;eri­tem, ma­kü­lo­pa­pü­ler kı­zar­tı, ür­ti­ker, mul­ti­form ve ba­­zan eks­fo­li­ya­tifder­ma­tit gi­bi der­ma­to­lo­jik; ane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nikpur­pu­ra, eo­zi­no­fi­li, lö­ko­pe­ni ve ag­ra­nü­lo­si­toz gi­bi he­ma­to­po­etiksis­te­mi il­gi­len­di­ren yan et­ki­ler iz­le­ne­bi­lir.

Etkileş.:Am­pi­si­lin,al­lo­pu­ri­nol ile kom­bi­ne edil­di­ğin­de cilt re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:So­lu­num ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rın­da has­ta­nın a­ğır­lı­ğı 20 kg ve­ya da­hafaz­la i­se 250 mg her 6 sa­at­te bir, has­ta­nın a­ğır­lı­ğı 20 kg’dan a­şa­ğıi­se 50 mg/kg/gün 6-8 sa­at­lik e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Gast­ro­in­tes­ti­nal ve ü­ro­ge­ni­talböl­ge en­fek­si­yon­la­rın­da has­ta­nın a­ğır­lı­ğı 20 kg ve­ya da­ha faz­la i­se 50mg, her 6 sa­at­te bir; has­ta­nın a­ğır­lı­ğı 20 kg’dan a­şa­ğı i­se 100mg/kg/gün, 6-8 sa­at­lik e­şit doz­la­ra bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. N. go­norr­ho­e­a­e’ye bağ­lı er­kek ve ka­dın­lar­da­kiü­ret­rit te­da­vi­sin­de, 1 g pro­be­ne­sid i­le be­ra­ber 3.5 g o­la­rak uy­gu­la­nır.

Makrosilin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki