TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Map­ro­til Tab­let     Terra

Map­ro­ti­li­n HCI

Ambalaj: 25mgx30 tab­let; 75 mgx14 tablet.

Eşdeğeri: LudiomilTablet: 25 mgx30 tab­let; 75 mgx14 tablet (Novartis Pharma).

End.:En­do­jen dep­res­yon,en­vo­lus­yo­nal dep­res­yon, psi­ko­je­nik dep­res­yon, re­ak­tif ve nev­ro­tikdep­res­yon ve tü­ken­me dep­res­yo­nu, so­ma­to­je­nik (or­ga­nik ve­ya semp­to­ma­tik)dep­res­yon, mas­ke­li dep­res­yon, me­no­po­zal dep­res­yon. Ank­si­ye­te, dis­fo­rive­ya ir­ri­ta­bi­li­tey­le ka­rak­te­ri­ze di­ğer dep­re­sif mi­zaç bo­zuk­luk­la­rı;apa­te­tik du­rum­lar (özel­lik­le yaş­lı­lar­da), al­tın­da dep­res­yon ve/ve­yaank­si­ye­te­nin yat­tı­ğı psi­ko­so­ma­tik ve so­ma­tik semp­tom­lar. Ço­cuk­lar­dave genç eriş­kin­ler­de dep­res­yon ve bu­nun­la iliş­ki­li mi­zaç bo­zuk­luk­la­rındaendikedir.

Kontr.E.:Map­ro­ti­li­neaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, epi­lep­tik ol­du­ğu bi­li­nen ve­ya şüp­he­le­ni­lenhas­ta­lar­da, kon­vül­zi­yon eşi­ği dü­şük olan­lar­da, ye­ni mi­yo­kard en­fark­tü­süge­çir­miş has­ta­lar­da ve­ya ant­ri­ovent­ri­kü­ler ile­tim bo­zuk­lu­ğu ol­du­ğun­da,dar açı­lı glo­kom ve­ya id­rar tu­tul­ma­sın­da (örn. pros­tat has­ta­lık­la­rı­nabağ­lı olan) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Al­kol, hip­no­tik, anal­je­zik ve­ya psi­kot­ro­pikilaç­lar­la akut ze­hir­len­me ol­gu­la­rın­da map­ro­ti­lin uy­gu­lan­ma­ma­lıve­ya ke­sil­me­li­dir.

Uyar.: Dep­re­sif has­ta­lar­da, in­ti­haret­me ola­sı­lı­ğı, has­ta­lık­la­rı sü­re­sin­ce ka­lı­cı­dır ve has­ta­lık­taönem­li bir iyi­leş­me gö­rü­lün­ce­ye ka­dar de­vam ede­bi­lir. Bu ne­den­le,map­ro­ti­lin­le te­da­vi­nin bü­tün aşa­ma­la­rın­da, has­ta­lar dik­kat­libir şe­kil­de iz­len­me­li ve re­çe­te­ye has­ta­nın te­da­vi­si için ge­rek­lien az sa­yı­da ilaç ya­zıl­ma­lı­dır. Kul­la­nı­mı ke­sin ge­rek­me­dik­çe veda­ha gü­ve­ni­lir al­ter­na­tif te­da­vi ol­du­ğu sü­re­ce map­ro­ti­li­nin ge­be­liksı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Map­ro­ti­lin an­ne sü­tü­nege­çer. Map­ro­ti­lin kul­la­nan an­ne­ler be­bek­le­ri­ni ola­sı yan et­ki­le­rekar­şı tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da tu­tul­mak kay­dıy­la (uyu­şuk­luk gi­bi) em­zi­re­bi­lir.Map­ro­ti­li­nin ne­den ola­ca­ğı se­das­yon ve dik­kat azal­ma­sı nedeniylehas­ta­lar araç ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma gi­bi ani re­ak­si­yon ge­rek­ti­renet­kin­lik­le­re kar­şı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ser­sem­lik,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ge­çi­ci yor­gun­luk, gün­düz se­das­yon, uyu­şuk­luk,ağız ku­ru­lu­ğu, ter­le­me görülebilir. Ateş­le sey­re­den de­ri re­ak­si­yon­la­rı(dö­kün­tü, ür­ti­ker), mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ki­lo ar­tı­şı arasıragörülebilir.

Etkileş.:Map­ro­ti­lingu­ane­ti­din ve­ya be­ta­ni­din gi­bi ad­re­ner­jik nö­ron in­hi­bi­tör­le­ri­ninan­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni azal­ta­ca­ğın­dan ve­ya yok ede­ce­ğin­den;re­zer­pin ve­ya me­til­do­pa­nın sant­ral se­da­tif et­ki­si­ni ar­tı­ra­ca­ğın­dan,hi­per­tan­si­yon te­da­vi­si için bir­lik­te kul­la­nıl­ma­la­rı ge­re­ki­yor­sa,et­ki me­ka­niz­ma­sı fark­lı an­ti­hi­per­tan­sif­ler uy­gu­lan­ma­lı ve has­ta­nınkan ba­sın­cı iz­len­me­li­dir. Bir MAO in­hi­bi­tö­rüy­le te­da­vi­nin ar­dın­danmap­ro­ti­lin uy­gu­la­na­cak­sa, te­da­vi ke­sin­lik­le ye­ter­li bir ara­dan(en az 14 gün) son­ra baş­la­tıl­ma­lı­dır. No­rad­re­na­lin, ad­re­na­lin, am­fe­ta­min,me­til­fe­ni­dat gi­bi sem­pa­to­mi­me­tik ajan­la­rın kar­di­yo­vas­kü­ler et­ki­le­ri­nigüç­len­di­re­bi­lir. Al­ko­lün, bar­bi­tü­rat­lar ve ge­nel anes­te­zik­ler gi­biSSS dep­re­san­la­rı­nın ve ay­rı­ca at­ro­pin, bi­pe­ri­den gi­bi an­ti­ko­li­ner­jikajan­la­rın ve le­vo­do­pa­nın et­ki­le­ri­ni de güç­len­di­re­bi­lir. Bar­bi­tü­rat­lar,fe­ni­to­in, kar­ba­ma­ze­pin gi­bi ilaç­lar map­ro­ti­li­nin an­ti­dep­re­sanet­ki­si­ni za­yıf­la­ta­bi­lir. Map­ro­ti­li­nin fe­ni­to­in­le bir­lik­te kul­la­nı­mı,fe­ni­to­inin is­ten­me­yen et­ki­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na yol aça­bi­lir.Ma­jör tran­ki­li­zan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mı map­ro­ti­li­nin se­rum­dakon­sant­ras­yo­nu­nu yük­sel­te­rek kon­vül­zi­yon eşi­ği­nin düş­me­si­ne venö­bet­le­re yol aça­bi­lir. Map­ro­ti­li­nin ben­zo­di­ya­ze­pin­ler­le kom­bi­nas­yo­nuse­das­yon art­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Prop­ra­no­lol gi­bi ol­duk­ça faz­lame­ta­bo­li­ze edi­len b-blo­ker­ler­lekom­bi­nas­yo­nu plaz­ma­da map­ro­ti­lin kon­sant­ras­yo­nu­nu ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: İla­cın do­zu ve uy­gu­la­ma şek­li bi­rey­sel ola­raksap­tan­ma­lı, doz has­ta­nın du­ru­mu­na ve ila­ca ver­di­ği ya­nı­ta gö­reayar­lan­ma­lı­dır. Gün­lük doz 150 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Ha­fif­ten or­tade­re­ce­ye ka­dar dep­res­yon­da özel­lik­le ayak­ta te­da­vi edi­len semp­tom­la­rınşid­de­ti­ne ve has­ta­nın ya­nı­tı­na bağ­lı ola­rak gün­de 1-3 kez 25 mg ve­yagün­de 1 kez 25-75 mg oral ola­rak kul­la­nı­lır. Ağır dep­res­yon­da özel­lik­le has­ta­ne­deya­tan has­ta­la­ra gün­de 1-3 kez 25 mg ve­ya gün­de 1 kez 75 mg oral ola­rakve­ri­lir.

Maprotil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki