TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ma­xi­dex Of­tal­mik Po­matAl­con

Dek­sa­me­ta­zon

Ambalaj: %0.1x3.5 g’lik of­tal­mik tüp­.

Ma­xi­dex Of­tal­mik Süs­pan­si­yon 

Dek­sa­met­azo­n

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe.

Eşdeğeri:Ce­be­dexGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim); De­kortGöz/Ku­lak Dam­la­sı: 5 mg/5mL (De­va); De­xa-Si­ne Göz Dam­la­sı:5 mg/5 mL (Li­ba); Onad­ron Simp­le Göz/Ku­lakDam­la­sı: 5 mg/5 mL (İ.E.Ula­gay); SpersadexGöz Damlası: 5 mg/5 mL(Novartis Ophtalmics).

End.:Aler­jikkon­junk­ti­vit, ak­ne ro­za­sea, yü­zey­sel nok­ta­lı ke­ra­tit, her­pes-zos­terke­ra­ti­ti, irit, sik­lit; kim­ya­sal mad­de ve ısı ne­de­niy­le olu­şan ya­nık­lar,ya­ban­cı ci­sim­le­rin yol aç­tı­ğı göz ka­pa­ğı ve bul­bar kon­junk­ti­vi ya­ra­lan­ma­la­rı;göz ön seg­men­ti­nin çe­şit­li ne­den­le­re bağ­lı ir­ri­tas­yon ve en­fek­si­yözol­ma­yan enf­la­mas­yon­la­rı, göz ya­şı be­zi ve göz ya­şı ke­se­si enf­la­mas­yon­la­rın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Her­pe­tik ve mi­ko­tik ke­ra­tit, göz tü­ber­kü­lö­zü,glo­kom anem­ne­zi, gö­zün tüm bak­te­ri­yel, vi­ral ve fun­gal en­fek­si­yon­la­rı,dek­sa­me­ta­zo­na aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Dok­tor gö­ze­ti­mi al­tın­da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­lıve de­vam edil­me­li­dir. Ge­be­lik­te zor­un­lu ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı,kul­la­nıl­ma­sı ke­sin ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de yo­ğun ve uzun sü­re­li te­da­vi­ler­denka­çı­nıl­ma­lı­dır. To­pi­kal uy­gu­la­nan ste­ro­id­ler sis­te­mik do­la­şı­mageç­ti­ği için, em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğudu­rum­lar­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Özel­lik­leuzun sü­ren te­da­vi­ler­de göz si­nir­le­rin­de ha­ra­bi­yet, glo­kom, gö­rüş ala­nıve gö­rüş ber­rak­lı­ğın­da azal­ma, pos­te­ri­or sub­kap­sü­ler ka­ta­rakt olu­şu­mugi­bi yan et­ki­ler or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Na­di­ren göz­de yan­ma, bat­ma mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Maxidex Oftalmik Pomat: Gün­de 3-4 kez bir şe­rit mer­hem kon­junk­ti­va ke­se­si­ne(ve­ya ke­se­le­ri­ne) uy­gu­la­nır. İs­te­ni­len ya­nıt sağ­lan­mış­sa do­zajbir­kaç gün için­de gün­de bir ke­ze ka­dar ted­ri­ci ola­rak azal­tı­lır. MaxidexOftalmik Süspansiyon: To­pi­kal ola­rak kon­junk­ti­va­ya 1 ve­ya 2 dam­la uy­gu­la­nır.Ağır ve akut enf­la­mas­yon­da te­da­vi­ye baş­lan­gıç­ta her 30 ile 60 da­ki­ka­dabir baş­la­nır, is­te­ni­len ya­nıt sağ­lan­dık­tan son­ra her 2 ile 4 sa­at­tebir ola­rak do­zaj azal­tı­lır. İl­ti­ha­bi re­ak­si­yon kont­rol al­tı­na alı­na­bi­li­yor­sa,gün­de 3 ve­ya 4 kez 1 dam­la şek­lin­de do­z da­ha azal­tı­la­bi­lir.

Maxidex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki