TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ma­xi­pi­me Fla­kon iM/iV    BMS

Se­fe­pim HCl

Ambalaj: 0.5 gx1 fla­kon ve 5 mL’lik çö­zü­cü am­pul :: 1 gx1fla­kon ve 10 mL’lik çö­zü­cü ampul.

End.: Du­yar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rdan kay­nak­la­nan pnö­mo­nive bron­şit da­hil alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pi­ye­lo­nef­rit da­hilkomp­li­ke ve komp­li­ke ol­ma­yan id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, de­ri veyu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, pe­ri­to­nit ve saf­ra yo­lu en­fek­si­yon­la­rıda­hil ba­tın içi en­fek­si­yon­lar, ji­ne­ko­lo­jik en­fek­si­yon­lar, sep­ti­se­mi,feb­ril nöt­ro­pe­ni­de am­pi­rik te­da­vi, int­ra­ab­do­mi­nal ame­li­yat ge­çi­renhas­ta­lar­da cer­ra­hi pro­fi­lak­si­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Se­fa­los­po­rin gru­bu an­ti­bi­yo­tik­ler, pe­ni­si­lin­lerve di­ğer b-lak­tam an­ti­bi­yo­tik­le­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Yan E.: n­fek­si­yon et­ke­ni or­ga­niz­ma­nın se­fe­pi­me du­yar­lı­ğı­nısap­ta­mak için kül­tür ve du­yar­lık test­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır. Se­fe­pim­leam­pi­rik te­da­vi, du­yar­lık test­le­ri­nin so­nuç­la­rı bek­len­me­den baş­la­tı­la­bi­lirve bu test­le­rin so­nuç­la­rı be­lir­len­di­ğin­de an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­siso­nu­ca gö­re dü­zen­len­me­li­dir. Özel­lik­le ilaç­la­ra kar­şı aler­jik re­ak­si­yongös­te­ren has­ta­lar­da an­ti­bi­yo­tik­ler dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Böb­rek ye­ter­si­zl­iği olan has­ta­lar­da, ayar­lan­ma­mış se­fe­pim doz­la­rı­nınve­ril­me­si ile en­se­fa­lo­pa­ti, tu­ta­rık­lık, mi­yok­lo­nus ve/ve­ya böb­rekbo­zuk­lu­ğu da­hil cid­di ad­vers et­ki­le­re ras­lan­mış­tır. Ge­be­lik­teeğer mut­la­ka ge­re­ki­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır. Se­fe­pim in­san sü­tü­neçok dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da ge­çer. Em­zi­ren ka­dın­lar­da se­fe­pim dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Kı­za­rık­lık, pru­rit, ür­ti­ker,bu­lan­tı, kus­ma, oral mo­ni­li­azis, di­ya­re, ko­lit (psö­do­memb­ra­nöz ko­litda­hil), baş ağ­rı­sı, ateş, va­ji­nit, eri­tem, ka­rın ağ­rı­sı, kons­ti­pas­yon,va­zi­da­las­yon, disp­ne, ser­sem­lik, pa­res­te­zi, ge­ni­tal pru­rit, tat bo­zuk­lu­ğu,tit­re­me, spe­si­fik ol­ma­yan mo­ni­li­azis, ana­fi­lak­si ve tu­ta­rık­lar.

Etkileş.: Se­fe­pim so­lüs­yon­la­rı met­ro­ni­da­zol,van­ko­mi­sin, gen­ta­mi­sin, tob­ra­mi­sin sül­fat ve ne­til­mi­sin sül­fat so­lüs­yon­la­rıy­laet­ki­le­şe­bi­le­ce­ğin­den ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Bu ilaç­lar­dan bi­ri­ninse­fe­pim­le ay­nı za­man­da kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa, her bi­ri ay­rıay­rı uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: IV ya da IM o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Doz ve uy­gu­la­mayo­lu, en­fek­si­yon et­ke­ni or­ga­niz­ma­la­rın du­yar­lık de­re­ce­le­ri, en­fek­si­yo­nunşid­de­ti, has­ta­nın du­ru­mu ve böb­rek fonk­si­yon­la­rı­na gö­re de­ği­şir.Nor­mal böb­rek fonk­si­yon­la­rı o­lan ye­tiş­kin­ler­de ve vü­cut ağır­lık­la­rı40 kg’nin üze­rin­de olan ço­cuk­lar­da (12 yaş ve üstü) ö­ne­ri­len doz­lar:Ha­fif ve or­ta de­re­ce­li id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı: 500 mg-1 g IV ve­yaIM, 12 sa­at­te bir. İd­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı dı­şın­da ka­lan ha­fifve or­ta de­re­ce­li en­fek­si­yon­lar: 1 g IV ve­ya IM, 12 sa­at­te bir. Cid­dien­fek­si­yon­lar: 2 g IV, 12 sa­at­te bir. Çok cid­di ve­ya ya­şa­mı teh­dit e­denen­fek­si­yon­lar: 2 g IV, 8 sa­at­te bir. Te­da­vi­nin nor­mal sü­re­si 7-10 gün­dür. Da­ha cid­dien­fek­si­yon­lar­da da­ha u­zun te­da­vi ge­re­ke­bi­lir. Feb­ril nöt­ro­pe­ni­ninam­pi­rik te­da­vi sü­re­si 7 gün­dür ya da nöt­ro­pe­ni kay­bo­la­na ka­dar de­vame­der. Ço­cuk­lar (1 ay ve da­ha bü­yük/nor­mal böb­rek fonk­si­yo­nu): Öne­ri­lennor­mal doz­lar pnö­mo­ni, id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, de­ri ve yu­mu­şakdo­ku en­fek­si­yon­la­rın­da; vü­cut a­ğır­lık­la­rı ú40 kg o­lan has­ta­lar i­çin 10 günsü­rey­le her 12 sa­at­te bir 50 mg/kg. Da­ha cid­di en­fek­si­yon­lar­da doz a­ra­lı­ğı 8 sa­at­tebi­re in­di­ri­le­bi­lir. Sep­ti­se­mi ve am­pi­rik feb­ril nöt­ro­pe­ni te­da­vi­sin­de;vü­cut a­ğır­lık­la­rı ú40 kgo­lan has­ta­lar i­çin 7-10 gün sü­rey­le her 8 sa­at­te bir 50 mg/kg.

Maxipime adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki