TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mel­le­ret­tes Oral So­lüs­yon       No­var­tisPhar­ma

Ti­o­ri­da­zi­n

Ambalaj: 30 mg/mLx30 mL’lik ambalaj. (1 mL=30dam­la)

Mel­le­ret­tes D­ra­je

Ti­o­ri­da­zi­n HCI

Ambalaj: 10mgx30 dra­je.

Mel­le­ril D­ra­je

Tio­ri­da­zi­n HCI

Ambalaj: 25mgx30 dra­je :: 100 mgx30 dra­je.

End.:Öne­ri­lendo­za gö­re ank­si­ye­te, ger­gin­lik ve psi­ko­za bağ­lı ol­ma­yan men­­tal bo­zuk­lu­ğaait mul­ti semp­tom­lar­da (ör­ne­ğin aji­tas­yon, dep­res­yon, uy­ku bo­zuk­luk­la­rı)ve de psi­ko­za bağ­lı bo­zuk­luk­la­rın semp­tom­la­rı­nı kont­rol al­tı­na al­ma­daet­ki­li­dir. Özel­lik­le şu du­rum­lar­da kul­la­nı­lır: Kli­nik­te kro­nikpsi­koz­lu has­ta­lar­da; am­bu­la­tu­var te­da­vi gö­ren psi­koz­lu has­ta­lar­da;sık­lık­la çe­şit­li dü­zey­ler­de psi­ko­or­ga­nik send­rom­la bir­lik­te sey­re­denaşı­rı aji­tas­yon, ank­si­ye­te ya da ank­si­ye­te dep­res­yon ka­rı­şı­mı bul­gu­largös­te­ren geriyatrik has­ta­lar­da; al­kol­den ke­sil­me dev­re­sin­de­ki has­ta­la­rınank­si­ye­te, aji­tas­yon, per­se­küs­yon ya da hal­lü­si­nas­yon gi­bi semp­tom­la­rı­nıgi­der­me­de; aji­te dep­res­yon­da yar­dım­cı ola­rak.

Kontr.E.:Sant­ral si­nirsis­te­mi­nin ağır dep­re­sif du­rum­la­rı ve ko­ma ha­li, ekst­rem du­rum­lar­da­kihi­per­tan­sif ve hi­po­tan­sif kalp has­ta­lık­la­rı, da­ha ön­ce di­ğer fe­no­ti­ya­zin­le­redu­yar­lık ve kan disk­ra­zi­si, ay­rı­ca sa­rı­lık gi­bi hi­per­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yonu sap­tan­mış ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­la­rın re­ak­si­yon­la­rı­nıza­yıf­la­ta­bi­lir (ör­ne­ğin araç ve ma­ki­ne kul­la­nı­mı). Ka­ra­ci­ğer bo­zuk­lu­ğun­da,he­pa­tik fonk­si­yon­la­rın dü­zen­li kont­ro­lü ge­re­kir. ­Ge­be­lik­te zo­run­luol­ma­dık­ça ve­ril­me­me­li­dir. Ti­ori­da­zin alan an­ne­le­rin ço­cuk­la­rı­nıem­zir­me­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir.

Yan E.:Se­das­yon,baş dön­me­si, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, bu­run tı­kan­ma­sı, ağız ku­ru­lu­ğu,uyum bo­zuk­luk­la­rı, üri­ner re­tan­si­yon ya da in­kon­ti­nans, ga­lak­to­re,menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler, erek­si­yon (za­yıf­lı­ğı ya da pri­apizm) veeja­kü­las­yon bo­zuk­luk­la­rı, al­ler­jik de­ri dö­kün­tü­le­ri, fo­to­sen­si­bi­li­te,bu­lan­tı, ka­bız­lık, ki­lo de­ği­şik­li­ği, hi­per­ter­mi, sa­rı­lık, izo­leol­gu­lar­da ila­cın der­hal ke­sil­me­si­ni ge­rek­ti­ren nö­ro­lep­tik ma­lignsend­rom (kas sert­li­ği, hi­per­ter­mi, kon­füz­yon, oto­no­mik den­­ge­siz­lik)göz­len­miş­tir.

Etkileş.:An­ti­his­ta­mi­nik­le­rin,SSS dep­re­san­la­rı­nın, al­ko­lün sant­ral dep­re­san et­ki­le­ri­ni ve an­ti­ko­li­ner­jikajan­la­rın an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­le­ri ile ki­ni­di­nin in­hi­bi­tör kar­di­yaket­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Le­vo­do­pa­nın an­ti­par­kin­so­nik et­ki­le­ri­niazal­ta­bi­lirr. Ad­re­ner­jik va­zo­konst­rik­tör­le­rin pre­sör et­ki­si­niazal­ta­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da fe­no­ti­ya­zin­le­rinse­da­tif ve an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­le­ri ar­ta­bi­lir ve uza­ya­bi­lir. Lit­yumile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, nö­ro­lep­tik ajan­la­rın ne­den ol­du­ğunö­ro­tok­si­si­te ve ekst­ra­pi­ra­mi­dal semp­tom­lar şid­det­le­ne­bi­lir. b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler­le bir­lik­tekul­la­nı­mı fe­no­ti­ya­zin­le­rin plaz­ma kon­sant­ras­yon dü­zey­le­rin­dear­tı­şa yol aça­bi­lir. An­ta­sit­ler ve an­ti­di­ya­re­ik ilaç­lar fe­no­ti­ya­zin­le­rinemi­li­mi­ni in­hi­be ede­bi­lir­ler.

Doz Önerisi:Mellerettes Süspansiyon: Özel­lik­le ço­cuk­lar ve geriyatrik has­ta­lar için uy­gun­dur.Bir mik­tar su­ya ve­ya mey­ve su­yu­na ka­rış­tı­rı­la­rak alı­nır. Do­zaj vealım za­ma­nı semp­tom­la­rın şid­det de­re­ce­si­ne gö­re bi­rey­ler için ay­rıay­rı dü­zen­len­me­li­dir. Alt sı­nı­rın üze­rin­de­ki gün­lük doz­lar ge­nel­de2-4’e bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. 1 ve 1 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra vü­cutağır­lı­ğı­nın her bir kg’si ba­şı­na gün­de 0.5-2.0 mg; ye­tiş­kin­le­re 10-75mg/gün ve­ri­lir. Mellerettes Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de semp­tom­la­rın şid­detde­re­ce­si­ne gö­re gün­lük doz 10-75 mg’dir. 10 mg’nin üze­rin­de­ki doz­large­nel­de 2-4’e bö­lü­ne­rek ve­ri­lir.Melleril Draje: Eriş­kin­ler için semp­tom­la­rın şid­detde­re­ce­si­ne gö­re gün­de 25-75 mg ve psi­ki­yat­ri­de, cid­di nö­roz­lar­dave am­bu­la­tu­var psi­koz­lar­da gün­de 25-150 mg uy­gu­la­nır. Kli­nik­te­kipsi­koz­lu has­ta­la­ra 100-600 mg, am­bu­la­tu­var psi­koz­lu has­ta­la­ra50-300 mg, aji­te dep­re­sif ve geriyatrik has­ta­la­ra 25-200 mg, al­ko­lizmte­da­vi­sin­de­ki has­ta­la­ra 100-200 mg, cid­di nö­roz­lar­da 25-150 mg ve­ri­lir.Mak­si­mum gün­lük doz 800 mg’dir.

Mellerettes adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki