TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­nef­loks IV En­füz­yon Fla­ko­nu    Mustafa Nevzat

Of­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mg/100 mLx1 fla­kon.

Eşdeğeri:Ta­ri­vidIV En­füz­yon Çö­zel­ti­si: 200mg/100 mLx1 fla­ko­n (Sanofi-Aventis).

Me­nef­loks FilmTab­let

Of­lok­sa­sin

Ambalaj: 200 mgx10 tab­let :: 400 mgx5 tablet.

Eşdeğeri:Dro­vidFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Drog­san); Gi­ra­sid Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (Ab­far); Of­ko­zinFilm Tab­let: 200mgx10 tablet (Ko­çak); Of­lo­ci­de Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (TriPharma); OfloksFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Eczacıbaşı); Ta­ri­vid Film Tab­let:200 mgx10 tab­let, 400 mgx5 tablet (Sanofi-Aventis); UrosinFilm Tab­let: 200 mgx10tablet (Yeni İlaç).

End.:Duyarlı bakterilerinne­den ol­du­ğu akut, kro­nik ve­ya tek­rar­la­yı­cı alt so­lu­num sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı(bron­şit), pnö­mo­ni­ler, KBB en­fek­si­yon­la­rı, yu­mu­şak do­ku ve de­ri­ninen­fek­si­yon­la­rı, ke­mik ve ek­lem en­fek­si­yon­la­rı, bak­te­ri­yel en­te­rit­lerve kü­çük pel­vis­te­ki en­fek­si­yon­lar da da­hil ol­mak üze­re ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar, böb­rek, id­rar yol­la­rı ve ge­ni­tal or­gan­la­rın en­fek­si­yon­la­rı,go­no­re, en­fek­si­yon­la­ra di­ren­cin be­lir­gin ola­rak azal­dı­ğı has­ta­lar­da(örn. nöt­ro­pe­nik du­rum­lar), of­lok­sa­si­ne du­yar­lı pa­to­jen­le­re bağ­lıen­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sinde endikedir.

Kontr.E.:Of­lok­sa­sinve di­ğer ki­no­lon­la­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Epi­lep­si­li has­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.Se­reb­ral trav­ma­lar, sant­ral si­nir sis­te­min­de il­ti­ha­bi lez­yon­larve­ya felç gi­bi kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ve da­ha ön­ce­den mev­cutolan sant­ral si­nir sis­te­mi lez­yon­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ço­cuk­la­rave ge­li­şi­mi­ni he­nüz ta­mam­la­ma­mış olan (18 ya­şın al­tın­da­ki) genç­le­re,ge­be ve em­zi­ren ka­dın­la­ra uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Of­lok­sa­sin ba­zı ad­vers et­ki­le­riy­le,has­ta­nın kon­sant­ras­yon ve re­ak­si­yon gü­cü­nü bo­za­bi­le­ce­ğin­den,ara­ba kul­lan­mak ve iş ma­ki­na­la­rı­nı kul­lan­mak gi­bi ba­zı du­rum­la­rırisk­li ha­le ge­ti­re­bi­lir. Of­lok­sa­sin te­da­vi­si sı­ra­sın­da, has­ta­la­raşid­det­li gü­neş ışı­ğı­na ve ult­ra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz kal­ma­ma­yaözen gös­ter­me­le­ri bil­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Te­da­vi sü­re­sin­cemi­de bo­zuk­luk­la­rı, ka­rın ağ­rı­sı, iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, is­halgi­bi be­lir­ti­ler­le kar­şı­la­şı­la­bi­lir.

Etkileş.:Mi­de asi­di­niazal­tı­cı ilaç­lar (mi­ne­ral an­ta­sit­ler), suk­ral­fat ve­ya de­mir müs­tah­zar­la­rından2 sa­at ön­ce alın­ma­lı­dır. Kon­vül­zi­yon eşi­ği­ni dü­şü­ren ilaç­lar (örn.te­ofi­lin) ve­ya ba­zı nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar (örn. fen­bu­fen)ile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de ye­ni ki­no­lon­la­rın se­reb­ral kon­vül­zi­yoneşi­ği­ni dü­şür­dük­le­ri­ne da­ir bul­gu­lar var­dır. Of­lok­sa­sin ile bir­lik­teuy­gu­la­nan gli­benk­la­mi­din se­rum kon­sant­ras­yon­la­rı ha­fif­çe yük­se­lir.Özel­lik­le yük­sek doz ki­no­lon te­da­vi­sin­de, re­nal tü­bü­ler sek­res­yo­nauğ­ra­yan di­ğer ilaç­lar (pro­be­ne­sid, si­me­ti­din, fu­ro­se­mid, me­tot­rek­satgi­bi) da be­ra­ber kul­la­nı­lı­yor­sa, ki­no­lon­la­rın atı­lı­mın­da bo­zuk­lukve se­rum dü­ze­yin­de yük­sel­me ola­bi­lir. Ki­no­lon te­da­vi­si gö­ren ki­şi­ler­de,ku­ma­rin de­ri­ve­le­ri­nin et­ki­sin­de ar­tış ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Menefloks IV Enfüzyon: 30 da­ki­ka­dan az ol­ma­mak üze­re ya­vaş IV en füz­yonşek­lin­de uy­gu­la­nır. Hız­lı ve­ya bo­lus IV en­füz­yon ya­pıl­ma­ma­lı­dır.Ge­nel ola­rak öne­ri­len doz, her 12 sa­at­te bir 200-400 mg olup, en az 30 da­ki­kasü­rey­le ya­vaş en­füz­yon şek­lin­de­dir.Menefloks Tablet: Doz, en­fek­si­yon ti­pi­ne ve şid­de­ti­negö­re a­yar­lan­ma­lı­dır. Gün­lük doz 200-800 mg a­ra­sın­da­dır. Gün­lük mak­si­mumdoz i­se 800 mg’dir. Te­da­vi sü­re­si 5-10 gün a­ra­sın­da­dır ve te­da­vi sü­re­si2 a­yı geç­me­me­li­dir. Alt ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­degün­de 2 kez 1 tab­let ö­ne­ri­lir. Komp­li­ke ol­ma­yan ü­ret­ral ve ser­vi­kalgo­no­re­de tek doz­luk (400 mg) te­da­vi ö­ne­ri­lir.

Menefloks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki