TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­no­gon Fla­kon   Er­Kim

FSH 75 IU, LH 75 IU

Ambalaj: 5fla­kon ve 5 çö­zü­cü am­pul ve 10 fla­kon ve 10 çö­zü­cü am­pul.

Eşdeğeri:Hu­me­gon Am­pul: 10 li­yo­fi­li­zeam­pul (Or­ga­non); Per­go­nalAmpul: 10 li­yo­fi­li­ze am­pul (Se­ro­no).

End.:Go­nad­la­rınye­ter­siz en­do­jen uya­rı­sı­na bağ­lı fer­ti­li­te bo­zuk­luk­la­rın­da kul­la­nı­lır.Ka­dın­da: Ano­vü­las­yon ne­den­li in­fer­ti­li­te; di­ğer te­da­vi­le­rinba­şa­rı­sız ol­du­ğu hal­ler­de, fo­li­kül ol­gun­laş­ma­sı bo­zuk­luk­la­rıve kor­pus lu­te­um yet­mez­li­ği, Er­kek­te: Bel­li ba­zı sper­ma­to­ge­nez bo­zuk­lu­ğu ol­gu­la­rın­dakul­la­nı­lır. Kan go­na­dot­ro­fin­le­ri ve/ve­ya pro­lak­tin dü­zey­le­rinor­ma­lin üs­tün­de olan ol­gu­lar­da en­di­ke de­ğil­dir.

Kontr.E.:Over, tes­tisve hi­po­fiz tü­mör­le­ri var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi ön­ce­si, ge­ni­tal or­gan­lar­daana­to­mik ano­ma­li ya da go­nad dı­şı en­dok­ri­no­pa­ti (örn, ti­ro­id ya daad­re­nal bo­zuk­luk­la­rı, di­ya­bet) olup ol­ma­dı­ğı­nı ara­ma­ya yö­ne­likfi­zik mu­aye­ne ya­pıl­ma­lı­dır. Ka­dın­la­ra çok yük­sek doz­lar­da FSH-LHuy­gu­la­ma­sı, over­ler­de hi­pers­ti­mü­las­yo­na yol aça­bi­lir. Go­na­dot­ro­pikmüs­tah­zar­lar­la ovü­las­yon in­dük­si­yo­nu son­ra­sı ger­çek­le­şen ge­be­lik­ler­de,dü­şük ve ço­ğul ge­be­lik ris­ki ar­tar.

Yan E.:Sey­rek ola­rakde­ri dö­kün­tü­le­ri bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: IM uy­gu­la­nır. Ka­dın­lar­da kı­sır­lık: Te­da­vi­ye gün­lük doz, 75-150 IUFSH’a kar­şı­lık ge­le­cek şe­kil­de baş­la­nır. Eğer over­ler ya­nıt ver­mez­se,do­zaj, est­ra­di­ol sal­gı­sın­da yük­sel­me ve fo­li­kül­ler­de bü­yü­me ola­naka­dar ya­vaş ya­vaş yük­sel­ti­lir. Ay­nı doz­da HMG ile te­da­vi, ovü­las­yonön­ce­si est­ra­di­ol se­rum dü­zey­le­ri sağ­la­na­na ka­dar de­vam et­ti­ri­lir.Eğer bu dü­zey çok ça­buk yük­se­lir­se, doz azal­tıl­ma­lı­dır. Ovü­las­yo­nubaş­lat­mak için 5.000 ve­ya 10.000 IU HCG, son HMG uy­gu­la­ma­sın­dan 1-2 günson­ra IM ola­rak uy­gu­la­nır. Er­kek­ler­de ste­ri­li­te: Baş­lan­gıç­ta haf­ta­da 3x1000-3000IU uy­gu­la­nır. Nor­mal tes­tos­te­ron se­rum dü­zey­le­ri sağ­lan­dı­ğın­da,bir­kaç ay ek ola­rak haf­ta­da bir HMG uy­gu­la­nır. Ve­ri­le­cek olan doz3x75-150 IU FSH+75-150IU LH’dır.

Menogon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki