TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­sigy­na Kul­la­nı­ma Ha­zır En­jek­tör  Schering

No­re­tis­te­ron enan­tat50 mg, est­ra­di­ol va­le­rat 5 mg

Ambalaj: Kul­la­nı­maha­zır 1 mL’lik 1 en­jek­tör.

End.: Do­ğum kont­ro­lün­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ge­be­lik, ağır ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­luk­la­rı, ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de or­ta­ya çı­kan sü­rek­li ka­şın­tıya da sa­rı­lık, Du­bin-John­son ve­ya Ro­tor send­ro­mu, ge­çi­ril­miş ya damev­cut ka­ra­ci­ğer tü­mör­le­ri, ge­çi­ril­miş ya da mev­cut da­mar tı­ka­nık­lık­la­rıya da bu­na eği­li­mi ar­tı­ran du­rum­lar, orak hüc­re­li ane­mi, mev­cut yada te­da­vi edil­miş gö­ğüs ve­ya ra­him kan­se­ri, da­mar de­ği­şik­lik­le­rigös­te­ren ağır di­ya­bet, yağ me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­luk­la­rı, Her­pes ges­ta­ti­onisve ge­be­lik­te kö­tü­le­şen otosk­le­roz du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Dü­şük ste­ro­id mik­tar­la­rı­nınan­ne sü­tü­ne geç­me ola­sı­lı­ğı var­dır. Ye­ni­do­ğan­lar­da ağır ya da per­sis­tansa­rı­lık du­ru­mun­da te­da­vi bo­yun­ca em­zir­me­ye ara ve­ril­me­si ge­re­kir.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da baş ağ­rı­sı, mi­deya­kın­ma­la­rı, bu­lan­tı, gö­ğüs­ler­de ger­gin­lik his­si, vü­cut ağ­rı­la­rı­nınve li­bi­do­nun et­ki­len­me­si ya da dep­re­sif du­rum­lar or­ta­ya çı­ka­bi­lir.Ka­na­ma dü­zen­siz­lik­le­rive ame­no­re çok na­dir mey­da­na gel­mek­te­dir. Yat­kın ka­dın­lar­da uzun sü­re­likul­la­nım­da gü­neş ışı­ğın­da ar­tan klo­az­ma or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Bu du­ru­mayat­kın olan ka­dın­lar aşı­rı gü­neş­ten ka­çın­ma­lı­dır. En­der ol­gu­lar­dakon­takt lens­le­re kar­şı ta­ham­mül­süz­lük bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ay­nı za­man­da dü­zen­li ola­rak alı­nanbaş­ka ilaç­lar (ör­ne­ğin bar­bi­tü­rat­lar, fe­nil­bu­ta­zon, hi­dan­to­in­ler,ri­fam­pi­sin, am­pi­si­lin), no­re­tis­te­ron-est­ra­di­ol kom­bi­nas­yo­nu­nunet­ki­si­ni azal­ta­bi­lir­ler. Oral an­ti­di­ya­be­tik­le­re ve in­sü­li­ne ge­rek­si­nimde­ği­şe­bi­lir.

Doz Önerisi:Me­sigy­na da­ima de­rin IM en­jek­si­yon şek­lin­de (ter­ci­henint­rag­lu­te­al, al­ter­na­tif ola­rak üst ko­la) uy­gu­lan­ma­lı­dır. İlk IMen­jek­si­yon, sik­lu­sun ilk gü­nü uy­gu­la­nır. İz­le­yen en­jek­si­yon­larsik­lus du­ru­mu­na ba­kıl­mak­sı­zın 30±3 gün­lük ara­lık­lar­la (en az 27, ençok 33 gün) ya­pı­lır. En­jek­si­yon ara­lı­ğı 33 gü­nü aş­tı­ğın­da kont­ra­sep­tifko­run­ma ye­ter­siz­dir. Ge­ri­le­me ka­na­ma­sı bir en­jek­si­yon­dan en çok30 gün son­ra oluş­maz­sa, uy­gun bir test ile ge­be­lik ola­sı­lı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı­dır.Bi­rin­ci en­jek­si­yon­dan 1-2 haf­ta son­ra nor­mal ola­rak bir va­ji­nal ka­na­maoluş­mak­ta­dır. Te­da­vi­ye dü­zen­li de­vam edil­di­ğin­de bu ka­na­ma30 gün­lük ara­lık­lar­la mey­da­na gel­mek­te­dir. Ay­lık en­jek­si­yon za­ma­nı nor­malola­rak ka­na­ma­sız dö­ne­me rasla­ya­cak­tır. Ge­be kal­ma ola­na­ğı ge­nel­deson Me­sigy­na en­jek­si­yo­nun­dan 60 gün son­rabaş­lar.

Mesigyna adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki