TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mesti­non D­ra­je     Onko

Pi­ri­dos­tig­mi­n bro­mür

Ambalaj: 60mgx20 dra­je­.

End.:Ba­ğır­sakato­ni­si, ato­nik ka­bız­lık, pa­rok­si­si­mal ta­şi­kar­di, si­nüs ta­şi­kar­di­si,miyastenia gra­vis, mig­ren, sant­ral ve­ya pe­ri­fe­rik spazm­lar (de­ne­me te­da­vi­siola­rak), lom­ber ve­ya su­bok­si­pi­tal ponk­si­yon son­ra­sı or­ta­ya çı­ka­bi­le­cekya­kın­ma­la­rın ön­len­me­si, pos­to­pe­ra­tif ato­ni, me­te­orizm, ge­be­lik­tegö­rü­len mi­de yan­ma­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ba­ğır­sakya da id­rar yol­la­rı­nın me­ka­nik tı­kan­ma­la­rın­da, ila­ca aşı­rı du­yar­lıkdu­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Sük­sa­me­ton­yum gi­bi de­po­la­ri­zankas gev­şe­ti­ci­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bra­di­kar­dik, bron­şi­yal as­tım­lı,di­abe­tus mel­li­tus­lu ve gast­ro­in­tes­ti­nal ame­li­yat ge­çir­miş has­ta­lar­dapi­ri­dos­tig­min kul­la­nı­mı özel bir dik­kat ge­rek­ti­rir. Böb­rek yet­mez­li­ğiol­gu­la­rın­da do­zun dü­şü­rül­me­si ge­re­kir. Ge­be­li­ğin er­ken dö­ne­min­demut­la­ka ge­rek­li ol­ma­dan hiç­bir ilaç kul­la­nıl­ma­ma­sı yö­nün­de oluş­muştıb­bi il­ke göz önün­de tu­tul­ma­lı­dır. Du­yar­lı ki­şi­ler­de aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı ge­li­şe­bi­lir.

Yan E.:­Mus­ka­ri­nikyan et­ki­ler bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ba­ğır­sak spazm­la­rı, ba­ğır­sak mo­ti­li­te­sive bronş sek­res­yo­nun­da art­ma, si­ya­lo­re, göz ya­şar­ma­sı, bra­di­kar­dive mi­yo­zis tar­zın­da or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Ni­ko­ti­nik yan et­ki­ler baş­lı­cakas kramp­la­rı, fa­si­kü­las­yon­lar ve kas güç­süz­lü­ğü tar­zın­da­dır. Ba­zısey­rek ol­gu­lar­da ila­cın ke­sil­me­sin­den he­men son­ra kay­bo­lan de­ridö­kün­tü­le­ri­ne ne­den ola­bi­lir. Böy­le ol­gu­lar­da kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Etkileş.:Kü­rar cin­sin­dennon­de­po­la­ri­zan kas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­si­ni an­ta­go­ni­ze eder. At­ro­pin,pi­ri­dos­tig­mi­nin özel­lik­le bra­di­kar­di ve sek­res­yon ar­tı­şı gi­bi ko­li­ner­jiket­ki­le­ri­ni en­gel­ler.

Doz Önerisi: Ba­ğır­sak ato­ni­sin­de, ato­nik ka­bız­lık­ta 1 dra­je.Ge­rek­si­ni­me gö­re bu doz 4 sa­at­lik ara­lık­lar­la tek­rar­la­nır. Pa­rok­si­si­malta­şi­kar­di, si­nüs ta­şi­kar­di­sin­de gün­de 3-4 kez 2-3 dra­je. Miyasteniagra­vis­te gün­de 2-4 kez 1-3 dra­je. Sant­ral ve­ya pe­ri­fe­rik spazm­lar­da(de­ne­me te­da­vi­si ola­rak) be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ne gö­re gün­de 1-4-6dra­je. Lom­ber ve­ya su­bok­si­pi­tal ponk­si­yon­dan son­ra or­ta­ya çı­ka­bi­le­cekya­kın­ma­la­rın ön­len­me­si için ponk­si­yon­dan 15 da­ki­ka ön­ce 1 dra­je.Pos­t­o­pe­ra­tif in­tes­ti­nal ato­ni ve me­te­orizm­de 1 dra­je, ge­re­kir­se4 sa­at­te bir tek­rar­la­na­bi­lir. Ge­be­lik­te gö­rü­len mi­de yan­ma­la­rın­da1 dra­je, ge­re­kir­se bu doz bir ve­ya bir­kaç gün son­ra tek­rar­la­nır. Bü­tünge­be­lik sü­re­sin­de top­lam ola­rak 5 dra­je alın­ma­sı ge­nel­lik­le ye­ter­li­dir.

Mestinon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki