TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Me­su­lid Gra­nülPfi­zer

Ni­me­su­lid

Ambalaj: 100mgx15 şa­se­.

Me­su­lid Tab­let

Ni­me­su­lid

Ambalaj: 100mgx15 tablet.

Eşdeğeri: Co­xu­lid Tab­let: 100 mgx15 tablet (Hüsnü Arsan); Mo­ti­val Tab­let: 100 mgx15 tablet (Bi­ofar­ma); Ni­mesTab­let: 100 mgx15 tablet (Sa­no­vel).

End.: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ni­me­su­li­d, As­pi­rin ve­ya di­ğerNSAI ilaç­la­ra kar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yo­nu (ör­ne­ğin bron­kos­pazm,ri­nit, ür­ti­ker gi­bi) olan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ak­tif pep­tikül­se­ri, nük­se­den ül­ser öy­kü­sü olan has­ta­lar ve­ya gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma­sı olan­lar­da, cid­di ko­agü­las­yon bo­zu­klu­ğu olan­lar­da, ka­ra­ci­ğeryet­mez­li­ği ve şid­det­tli böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyar.: Ni­me­su­lid ile te­da­vi sı­ra­sın­daka­ra­ci­ğer ha­sa­rı ile uyum­lu semp­tom­lar (ör­ne­ğin ano­rek­si, bu­lan­tı,kus­ma, ab­do­mi­nal ağ­rı, hal­siz­lik, ko­yu renk­li id­rar ve­ya sa­rı­lık)gös­te­ren has­ta­lar, dik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yontest­le­rin­de anor­­­mal­lik ge­li­şen has­ta­lar­da te­da­vi­ye de­vam edil­me­me­li­dir.Bu has­ta­lar ni­me­su­lid ile ye­ni­den te­da­vi edil­me­me­li­dir. Na­dir du­rum­lar­da,gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma ve ül­se­ras­yon ge­li­şe­bi­lir; bu has­ta­lar­dailaç ke­sil­me­li­dir. Re­nal ve­ya kar­di­yak bo­zuk­lu­ğu olan has­ta­lar­da,dik­kat ge­rek­li­dir, çün­kü NSAI ilaç­la­rın kul­la­nı­mı re­nal fonk­si­yon­lar­dabo­zul­may­la so­nuç­la­na­bi­lir. Re­nal fonk­si­yon­lar­da bo­zul­ma mey­da­nage­lir­se, te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Yaş­lı has­ta­lar NSAI ilaç­la­rın yan et­ki­le­ri­neda­ha du­yar­lı­dır. Yaş­lı­lar­da NSAI ilaç­la­rın uzun sü­re­li kul­la­nı­mıöne­ril­mez. Ge­be­liksı­ra­sın­da ve­ya em­zi­ren ka­dın­lar­da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık bil­di­ri­len­ler, dö­kün­tü,ür­ti­ker, ka­şın­tı, eri­tem, an­ji­yo­ödem, bu­lan­tı, gast­rik ağ­rı, ab­do­mi­nalağ­rı, di­ya­re, kons­ti­pas­yon, na­di­ren pep­tik ül­ser, per­fo­ras­yon ve­yacid­di ola­bi­len gast­ro­in­tes­ti­nal ka­na­ma görülebilir.

Etkileş.: Ni­me­su­lid bü­yük oran­da pro­te­in­le­rebağ­lan­dı­ğın­dan, pro­te­in­le­re bağ­la­nan di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Ni­me­su­lid ile an­ti­di­ya­be­tik­le­rinve­ya di­üre­tik­le­rin (fu­ro­se­mid) bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı kli­nik ola­rakan­lam­lı bir et­ki­leş­me­ye yol aç­ma­mış­tır. Ni­me­su­lid an­ti­ko­agü­lan­lar­labir­lik­te kul­la­nı­lır­ken ih­ti­yat­lı olun­ma­lı­dır. Fu­ro­se­mid­le bir­lik­tekul­la­nı­mı, ni­me­su­li­din da­ğı­lım hac­min­de ha­fif bir ar­tı­şa, fu­ro­se­mi­dineli­mi­nas­yon ya­rı öm­rün­de ha­fif bir azal­ma­ya yol aç­mış­tır. Her iki et­ki­le­şimde kli­nik ola­rak an­lam­lı bu­lun­ma­mış­tır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde doz gün­de 2 kez 100 mg’lik 1 tab­let yada saşedir. Tab­let­ler bir mik­tar sı­vıy­la yu­tul­ma­lı­dır. Saşe içeriğigra­nül­ler ise bir mik­tar su­da çö­zün­dü­rül­me­li ve içil­me­li­dir. Yi­ye­cek­ler­lebir­lik­te alın­ma­sı ila­cın emi­li­mi ve bi­yo­ya­rar­la­nı­mı­nı et­ki­le­mez.Has­ta uyu­mu­nu ar­tır­mak için ye­mek­ten son­ra alın­ma­sı öne­ri­lir.

Mesulid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki