TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Eylül 2019, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Met­her­gin D­ra­je   No­var­tis Phar­ma

Me­ti­ler­go­met­rinhid­ro­jen ma­le­at

Ambalaj:0.125 mgx20 dra­je­.

Eşdeğeri: Uter­jinD­ra­je: 0.125 mgx20 dra­je­ (Bi­o­far­ma).

End.:Ute­rus su­ben­vo­lüs­yo­nu,lo­şi re­tan­si­yo­nu, do­ğum ve dü­şük son­ra­sı ka­na­ma­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ge­be­lik,do­ğu­mun ilk ev­re­si, do­ğu­mun ikin­ci ev­re­sin­de ba­şın taç­lan­ma­sın­danön­ce (me­ti­ler­go­met­rin do­ğum in­dük­si­yo­nu ya da hız­lan­dı­rıl­ma­sıiçin kul­la­nı­la­maz); cid­di hi­per­tan­si­yon, pre­ek­lamp­si, ek­lamp­si,ok­lü­zif vas­kü­ler has­ta­lık­lar (is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğı da­hil), sep­sisve er­got al­ka­lo­id­le­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Me­ti­ler­go­met­rin, ma­kat ge­li­şive di­ğer anor­mal pre­zan­tas­yon­lar­da be­be­ğin do­ğu­mu ta­mam­lan­ma­danve çok­lu do­ğum­da son be­bek do­ğu­mu ger­çek­leş­me­den ön­ce ve­ril­me­me­li­dir.Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Araç ve ma­ki­ne kul­la­nım üze­ri­ne bi­li­nen bir et­ki­si yok­tur, an­cak yi­nede, özel­lik­le te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ara­ba ve ma­ki­ne kul­la­nır­kendik­kat­li olun­ma­lı­dır. Em­zi­ren ka­dın­la­rın bu ila­cı bir­kaç gün kul­lan­ma­sıile em­zi­ri­len be­bek­ler­de ze­hir­len­me­ye da­ir izo­le bil­di­rim­ler var­dır.Em­zir­me sı­ra­sın­da kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.:Sık ola­rakbaş ağ­rı­sı, hi­per­tan­si­yon, de­ri dö­kün­tü­le­ri, ka­rın ağ­rı­sı (ute­ruska­sıl­ma­la­rı so­nu­cu); sey­rek ola­rak baş dön­me­si, kon­vül­si­yon­lar,gö­ğüs ağ­rı­sı, hi­po­tan­si­yon, bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me ar­tı­şı; na­dirola­rak bra­di­kar­di, ta­şi­kar­di, çar­pın­tı­lar, pe­ri­fe­rik va­zos­pas­tikre­ak­si­yon­lar; çok na­dir ola­rak hal­lü­si­nas­yon­lar, mi­yo­kard en­fark­tü­süve anaf­ilak­tik re­ak­si­yon­lar gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Lo­hu­sa­lık­ta bro­mok­rip­tin ileme­ti­ler­go­met­ri­nin bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı öne­ril­mez. Ha­lo­tan ve me­tok­sif­lu­rangi­bi anes­te­zik­ler me­ti­ler­go­met­ri­nin ok­si­to­sik po­tan­si­ye­li­niazal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Su­b­en­vo­lüs­yon, lo­şi re­tan­si­yo­nu, do­ğum ve dü­şükson­ra­sı ka­na­ma­lar­da oral ola­rak gün­de 3 ke­re­ye ka­dar 0.125 mg ile0.25 mg.

Methergin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki